De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Het goedemorgen-topic

ForumRatjetoe

851 – 875 van 897    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 34  35  36  Volgende Plaats reactie

 • 19 december

  Nieuwe dag , houd vast aan de belofte .
  Fijne dag allemaal .........

  Als ik maar weet

  Als ik maar weet dat in dit moeilijk leven
  ik met mijn zorgen nooi alleen zal staan .
  Dat al mijn schuld en zonde is vergeven
  en dat ik altijd naar U toe mag gaan .

  Als ik maar weet dat niets mij ooit zal scheiden
  van Uwe trouw , en van Uw liefde Heer .
  Dat U mij zorgzaam aan Uw hand zult leiden
  opdat ik mij niet nodeloos bezeer .

  Als ik maar weet O Heer  , dat in mijn zorgen ,
  in mijn verdriet , mijn moeite en mijn pijn
  altijd Uw grote liefde ligt verborgen
  zodat ik ondeanks alles blij kan zijn .

  Als ik maar weet dat in mijn laatste dagen ,
  als ik misschien niet eens meer bidden kan ,
  de Geest voor mij om hulp en steun zal vragen
  zodat ik rust zal hebben Heer  ....ook dan .

  **********************************************************

  Mijn kind , je weet toch wel dat in dit leven
  je nooit Mijn steun , Mijn liefde hebt ontbeerd ?
  Mijn Vader heeft ook jou aan Mij gegeven ,
  je naam staat in Mijn handen gegraveerd .

  Enny Eyskes - Kooger

 • 19 december

  Goede morgen familie,

  =======================

  Zolang de vlam van Christus

  in onze harten brand.

  Staat de Satan aan de kant.

  Laten wij Hem blijvend loven,

  dan zal deze vlam niet doven.

  =========================

  Lieve groet Bettie!!

 • 20 december

  Een goede goede goedemorgen  .....

  Wees niet bezorgd

  Wees niet bezorgd , voor de dag van morgen .
  heeft iedere dag niet aan zijn eigen kwaad genoeg ?
  Laat elke dag maar voor het zijne zorgen  ,
  voor 't kwaad van morgen is 't vandaag te vroeg .

  Wees niet bezorgd  , zie hoe de bloemen bloeien  ,
  zie ze wiegen in de wind .
  Zou God zich met de bloemen  wel bemoeien
  en niet meer zorgen voor Zijn eigen kind ?

  Wees niet bezorgd , hoor de vogels zingen ,
  God zorgt zelfs voor de mussen in de goot ,
  zou Hij dan niet vér boven alle dingen
  Zijn kinderen willen bijstaan in hun nood ?

  Wees niet bezorgd  , God zal ons nooit beschamen .
  Verdoe geen tijd met bang gelamenteer.
  God is getrouw ! Zijn woord is JA en AMEN.
  Wees niet bezorgd  , verlaat je op de Heer .

  Enny Eyskes - Kooger

 • 21 december

  Goedemorgen deze morgen , begin de dag met een dansje , begin de dag met een lach :-D:-)

  Juich voor de Heer , heel de schepping wees blij , juich voor de Koning en Zijn heerschappij .

  Geprezen zij de Heer  , de God van Israël ,
  Hij heeft zich om zijn volk bekommerd  en het verlost .
  Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
  uit het huis van David  , zijn dienaar ,
  zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van de heilige profeten  :
  bevrijd zouden we worden van onze vijanden ,
  gered uit de greep van allen die ons haten .

  - Lucas 1: 68 - 71

  Juich wij zijn de verlosten des Heren .

  De genade van de Heer Jezus Christus  ,
  de liefde van God
  en de eenheid met de heilige Geest
  zij met u allen !!!

  - 2 Korintiërs 13 : 13

 • 21 december

  Geprezen zij de Here , dag aan dag draagt Hij ons , die God die is ons heil

 • 22 december

  Zondagmorgen , deze dag , die ik van U ontvangen mag .

  Vrede op aarde

  Er zal weer vrede op aarde zijn
  voor mensen van Zijn welbehagen  ,
  voor wie vervplgd zijn , en verslagen ,
  zij zullen overwinnaar zijn .

  Er zal weer vrede op aarde zijn
  voor mensen die geen raad meer weten ,
  die hier verachtzijn en vergeten  ,
  zij zullen nooit verlaten zijn .

  Er zal weer vrede op aarde zijn
  voor de verdrukten en verachten ,
  die al hun hulp van God verwachten  ,
  zij zullen eens vorsten zijn .

  Er zal weer vrede zijn
  voor hen die schreien en die rouwen
  maar altijd op de Heer vertrouwen ,
  God zelf zal hun een trooster zijn .

  Er zal nog vrede op aarde zijn
  voor wie de zonden zijn vergeven
  al sterven ze  , zij zullen leven
  en altijd met de Here zijn .

  Enny Eyskes - Kooger

 • ESLI861

  22 december

  Wat mooi Margriet

 • 22 december

  Prachtig hé , hoe deze vrouw de belofte van God verwoord heeft <3 Want zó is het .

 • 23 december

  Geniet de dag ons gegeven .

  Het licht dat weer opnieuw begon ,
  de dag  , de pasm ontwaakte zon ,
  verhogen Hem die boven is
  en die alleen te loven is .

  Heft op uw hart en uw gelaat
  gelijk het licht dat opengaat ,
  weest als engelen bereid,
  wijdt God uw ganse levenstijd !

  En laat uw licht als hemellicht
  schijnen voor ieders aangezicht ,
  zodat voor ieder helder is
  dat God uw licht , uw helper is .

  De hemel immers is nabij !
  Mijn licht , mijn dag , mijn zon zijt Gij
  en door de stralen van Uw gloed
  wordt alles wat er leeft gevoed .

  Lof zij de Vader , eeuwig licht ,
  de Zoon  , zijn enig aangezicht ,
  lof zij de Geest  , der liefde vuur ,
  looft God vandaag van uur tot uur !

  Thomas Ken

 • 24 december

  my Lord , what a morning ..........

  Gij die het Licht der wereld zijt ,
  het duister komt  , de donkerheid ,
  Heer , neem ons in uw hoede !
  Gij zijt ons water en ons brood ,
  Gij zijt het leven  in de dood ,
  de bron van al het goede .

  Vergeef ons onze grote schuld ,
  de traagheid en het ongeduld ,
  alles wat wij misdeden  :
  de overmoed , de overdaad ,
  de liefdeloosheid  en de haat -
  geef ons op aarde vrede !

  Gij die het Licht der wereld zijt  ,
  Gij weet waaraan de wereld lijdt ,
  kom spoedig ons genezen !
  Kom haastig , want de wereld wacht ,
  Gij zijt het Licht in onze nacht ,
  in eeuwigheid geprezen !

  A. F. Troost

 • 24 december

  Goede morgen allemaal!

  Geniet van deze dag!

 • 25 december

  En Jezus zeide tegen Zijn discipelen : "Ga , en zeg hen , het koninkrijk Gods is u nabij gekomen
  en genees de zieken ."

  Licht

  Zij zaten op het donkere veld
  en donker waren ook de tijden .
  Zou God hun land nog ééns bevrijden
  van onderdrukking en geweld ?

  Zij sloten bang de ogen dicht,
  want plotseling ging de hemel open
  en hoorden , tussen vrees en hopen
  de blijde boodschap van het Licht .

  **************

  Zij kwamen uit hun verre land
  omdat een koning was geboren
  van wie de wereld méér zou horen .
  Hun hart sprak sterker dan 't verstand .


  Hun ogen naar de lucht gericht
  zagen zij 't teken van de Koning .
  Toen leidde God hen in zijn woning ;
  zij zagen 't Kind van enkel Licht .

  *************

  Vanuit het duister van de nacht
  waarin de wereld ligt gevangen ,
  vanuit de dagen  , vol verlangen
  naar licht , naar vrede , lang verwacht

  Houd ik mijn blik omhoog gericht:
  ook ik wil bij de kribbe komen
  waar U het kruis hebt opgenomen ;
  en ik zal licht zien  , - enkel Licht !

  Nel Benschop

  Simeon spreekt

  Heer , laat Uw knecht nu maar in vrede gaan :
  Ik heb gezien ! Ik heb Uw heil aanschouwd !
  Toen ik dit Kind zag  , heb ik het verstaan
  dat Gij voor eeuwig Uw beloften houdt .

  De tempel leek opeens vervuld van zon ,
  het licht  , waarvan Jesaja sprak  , verscheen
  en water stroomt uit de verstopte bron
  over verdroogde velden heen .

  Dit Kind zal velen worden tot een val ,
  het zal voor anderen tot redding zijn .
  Ik weet , dat het verdeeldheid brengen zal .
  En jou , Zijn moeder  , wacht verdriet en pijn .

  Eens zal een zwaard dwars door je ziel heen gaan .
  Onthoud  het woord  , dat je nu hebt gehoord :
  wanneer dit Kind zijn lijdensweg zal gaan
  weet dan , dat God Zijn eigen hart doorboort .

  Nel Benschop

  De wijzen

  Hier zijn wij Koning , - U hebt ons geroepen :
  een ster heeft ons het goddelijk bericht gemeld
  dat U geboren was . En na nauwkeurig zoeken
  hebben de schriftgeleerden ons verteld

  dat Bethlehem door U was uitverkoren
  hoewel het klein was in ons mensenoog
  om tot de grootste van wereld te behoren .

  En zie , een ster wees van de hemelboog
  ons weer de weg  . En nu zijn wij gekomen
  omdat ons hart ons drong . Maar nu we bij U zijn
  lijkt alles ons zo vreemd  , alsof wij dromen .

  Lieten wij ons misleiden door de schijn ?
  Of was U met dit nederig onderdak  tevreden
  omdat U aan de zijde der geringen staat
  en herders geen paleis durven betreden ,
  maar zélfs een Koning wél de stal ingaat ?

  Nel Benschop

  Stille nacht

  Laat het stil zijn in Uw nacht ,
  leer ons , eidelijk te zwijgen .
  Laat alleen gebeden stijgen
  naar de plaats waar U ons wacht .

  Leer ons luisteren in Uw nacht
  naar de ongehoorde dingen
  die de engelen voor ons zingen
  over U , die vrede bracht .

  Laat ons komen  , deze nacht ,
  komen met ontschoeide voeten
  om het Kind van vuur te groeten ,
  dat ons zegt : "Ga  - in Mijn kracht ! "

  Nel Benschop

  Nog niet

  Het is nog lang niet afgelopen :
  Kerstfeest is niet Gods laatste woord ;
  Een lange weg  moest Christus lopen  ,
  op Golgotha  werd Hij vermoord .

  De Engelenzang was geen finale  ,
  Gods zegenlied  was nog niet af ;
  Hij zou het théma wel herhalen
  toen Christus opstond uit het graf .

  De wijzen  , die Hem schatten brachten  ,
  stonden nog maar aan het begin ;
  na jaren  vol van strijdend wachten,
  trad Hij als vorst de hemel in .

  En nóg is het niet afgelopen :
  het beste is nog niet geweest .
  Hij komt terug !  Blijf wachten , hopen ,
  dan wordt het eeuwig Christus feest !

  Nel Benschop

  Gezegende kerstdagen  en veel heil en zegen in het nieuwe jaar !!!

  25 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 25 december

  Goedemorgen. Een gezegende 1e kersdag 🙏🙏🙏

  heden is de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een Kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe (Lukas 2 vers 8 tot 12).

  25 december gewijzigd door HERMAN648

 • 26 december

  Goedemorgen , goedemorgen , goedemorgen ..........

  Gods feestgezang

  Er was bij de engel een grote groep andere engelen uit de hemel . Zij prezen God
  en zeiden : "Eer komt toe aan God in de hoge hemel en vrede op aarde aan mensen die in Gods gunst staan ."
  Lucas 2 : 13

  Je moet het nooit vergeten dat blijde Eng'len lied ,
  waarin God zelf je toeroept :
  "Ik ben er ... vrees maar niet !"
  Dát is geen holle frase , want tot in deze tijd
  heeft Hij zichzelf bewezen  :
  Zijn trouw werd werkelijkheid !

  Je moet het nooit vergeten ..... die hemelse muziek .
  Al blijft zij onderhevig aan wereldse kritiek .
  Hoe beter je gaat luist'ren  ,
  hoe meer je 't leert verstaan
  dat God nog altijd tastbaar met mensen is begaan .

  Je moet nooit vergeten dat juichende refrein .
  Je mag zelfs geloven dat God  jouw God wil zijn !
  Er is geen andere boodschap dan deze symfonie .
  Pas daardoor komt de wereld tot rust en harmonie .

  Je moet het nooit vergeten : Gods feestgezang zwelt aan .
  't Majeur van Zijn Genade  doortrilt ook jouw bestaan .
  Vergeet de dissonanten  , zoek  naar dat Gods - akkoord ,
  want door de eeuwen ruist het in mensenharten voort .

  Je moet het nooit vergeten dat diep bewogen koor .
  Misschien dringt dan de inhoud
  voor altijd tot je door  .......
  God heeft ook jou in Christus daadwerkelijk verrast .
  Je heil ligt in Zijn handen  , je toekomstplan staat vast ! .

  Truus van der Roest

  27 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 27 december

  Dank U , voor deze nieuwe morgen ................

  Dankt , dankt nu allen God
  met hart en mond en handen  ,
  die grote dingen doet
  hier en in alle landen ,
  die ons van kindsbeen aan ,
  ja , van de moederschoot ,
  zijn vaderlijke hand
  en trouwe liefde bood .

  Die eeuwig rijke God
  moge ons reeds in dit leven
  een vrij en vrolijk hart
  en milde vrede geven .
  Die uit genade ons
  behoudt te allen tijd ,
  is hier en overal
  een helper die bevrijdt .

  Lof , eer en prijs zij God
  die troont in 't licht daarboven
  Hem , Vader , Zoon en Geest
  moet heel de schepping loven .
  Van Hem , de Ene Heer ,
  gaf het verleden blijk ,
  het heden zingt zijn eer ,
  de toekomst is zijn rijk .

  Martin Rinckart

 • 28 december

  Het geloof is als een vogel ,die zingt als de nacht nog donker is . N.N.

  Allen zijn wij engelen met slechts één vleugel
  en alleen als we elkaar vasthouden , kunnen we vliegen .

  Luciano de Creszenzo

  Nu wordt het licht , de dag breekt aan ,
  de Heer wekt ons om op te staan .
  God zij geloofd , dat Hij vannacht
  ons heeft bewaard voor satans macht .

  Oefen , Heer Christus , deze dag
  over ons leven Uw gezag .
  Laat Uw engelen sterk en rein
  met al Uw goedheid bij ons zijn ,

  opdat ons hart gehoorzaam zij
  aan Uw geprezen heerschappij
  en al wat onze hand verricht
  een spiegelglans zij van Uw licht .

  Doe Gij ons werk gelukken  , Heer ,
  en laat het strekken tot Uw eer .
  Gij licht der wereld  , ja doorschijn
  geheel ons doen  , geheel ons zijn .

  Nicolaus Herman

 • 30 december

  Elke dag een nieuwe kans .
  Niemand kan zeggen hoe het vandaag zal gaan .
  Tegen sommige dingen zie je op .
  Naar andere dingen zie je reikhalzend uit . Hoe dan ook
  deze dag is een nieuwe kans .

  Een nieuwe kans om in liefde te leven .
  Want dat is wat God van  ons vraagt : Dat wij  Hem
  en elkaar zullen liefhebben .
  Dat is lang niet altijd eenvoudig .
  Beter gezegd : het is moeilijk , wanneer je pijn hebt  of wanneer de mensen in je omgeving lastig zijn, of wanneerde dingen anders lopen dan je had gehoopt en verwacht .

  Toch is deze dag een nieuwe kans , om het te wagen met Gods geboden en beloften .
  Een nieuwe kans om lief te hebben .
  Een nieuwe kans om dankbaar te letten op de kleine dingen .
  Je doet er goed aan om 's morgens vroeg reeds je zegeningen te tellen .

  Je doet er goed aan om eens om je heen te zien en te ontdekken
  hoeveel je aan liefde ontvangt , ondanks alles wat je misschien mist .
  Deze dag is een nieuwe kans om God te danken voor het zonlicht  ,
  voor het brood dat je mag eten , voor de vrienden die je niet in de steek laten ,
  voor de liefde die Hijzelf ons geschonken heeft .

  A. F. Troost

 • 31 december

  Een nieuwe morgen , een nieuwe dag  , een héél nieuw jaar 8-o:-D<38-o laat je verrassen .....

  Nog eens een kind te kunnen zijn
  dat arg'loos in het leven staat ,
  dat van geen ziekte weet nog pijn ,
  van liefde noch van haat .

  Voor 't eerst een sterrenlucht te zien ,
  voor 't eerst de sneeuw  , voor 't eerst de zee  ,
  en wachten of ze komt misschien ;
  de goede toverfee.

  Nog eens kind te mogen zijn
  dat dansend door het leven giong ,
  dat leefde in de zonneschijn
  vól van verwondering .

  Ik kan de weg terug niet gaan ,
  de tijd is voor verlangens blind .
  Maar bij de oorsprong van 't bestaan
  wacht God mij op , en zegt : Mijn KIND .

  Enny Eyskes - Kooger

 • 1 januari

  Goede morgen

  Ik wens jullie hele goede gezegende en gezonde 2020 toe.

 • 1 januari

  Dank je Peeth .

  Voor jou al het goede voor 2020.

 • 1 januari

  Eeuwig licht

  Het nieuwe jaar is als de lucht zo blauw ,
  geen enkel wolkje is nog te bespeuren ;
  de toekomst ligt wijd open - wat er kan gebeuren
  dat lijkt vandaag ver weg - het brengt me niet in 't nauw .

  Vandaag wil ik alleen geloven in het licht
  dat eeuwig is ; waarheen Gods hand blijft wenken ;
  een glimpje van dat licht wil Hij nu schenken -
  Hij sluit de deur naar mijn verleden dicht .

  Nel Benschop

 • 1 januari

  Goeiemorgen, Gezegende dag !

 • 2 januari

  De zon komt op in ieder goed mens
  die over de wereld gaat .

  Een goed mens is als een klein licht dat wandelt door de nacht van onze beschaving
  en op zijn weg gedoofde sterren weer aansteekt .
  Het goede dat mensen in vriendschap en liefde aan mensen doen , ligt helemaal
  buiten de grote wereld van de competitie  en de efficiëntie .
  Het kan niet gemeten worden  , niet in statistieken vastgelegd .

  Het is als een onzichtbare  , dieperliggende  , warme golfstroom die je voelt gaan
  langs de kusten van een wereld waar het te lang gevroren heeft tussen mensen .

  Leven
  is mensen en dingen
  onhelzen
  en weer loslaten
  om ze te laten groeien en bloeien
  voor Gods aanschijn .

  Leven
  is dankbaar zijn
  voor het licht en de liefde
  voor de warmte en de tederheid
  in mensen en dingen
  zomaar gegeven .

  Leven
  is alles laten zijn
  en zien als een gave van God .
  Niets en niemand bezitten
  en juichen om elke ster
  die uit de hemel valt !

  Phil Bosmans

 • 2 januari

  Op deze goede morgen topic wil ik iedereen (naast goede morgen) ook een Gezegend nieuwjaar wensen!! Mijn wens dat ieder dit jaar tot zijn recht zal komen!

 • 3 januari

  Dit is de dag .....

  Goedemorgen .................

  Dit is de dag van duizend vreugden
  grote en kleine ,
  paars , groen  en goud !
  En al die dingen die gisteren niet deugden ,
  alles wat vaal leek ,
  grijs , zwart  en oud,
  zijn nu verdwenen ,
  zijn alle heen , en
  blij is de wereld waar ik van houd .

  Zingende vogels in groenende bomen
  kleurige , bonte ,
  geel , groen , en goud !
  En al de zwarte en donkere dromen :
  al wat benauwde,
  grijs , vaal en koud ,
  is nu verdwenen ,
  is alles heen , en
  goed is de wereld waar ik van houd .

  Liefde van God voor vijandige mensen ,
  grote , wijde ,
  wit , rood en goud !
  Ja , al de boosheid van duizenden wensen  ,
  alles wat slecht was ,
  grijs , vuil en koud ,
  zal eens verdwijnen  ,
  zal niet meer zijn , en
  dát is de wereld waar ik van houd .

  Rens Woudstra

851 – 875 van 897    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 34  35  36  Volgende Plaats reactie