De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

26 – 50 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • 29 augustus 2018

  Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Joh. 6:45

 • FRANCISCA289

  29 augustus 2018

  Amen :-)

 • REENA990

  29 augustus 2018

  ‘Ik, de Here , laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht.

  Psalmen 32:8 HTB

  bible.com/bible/75/psa.32.8.HTB  🙏

 • ESTHER279

  29 augustus 2018

  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,  dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

  Spreuken 3:3-6

 • 29 augustus 2018

  dailyverses.net/images/nl/NBV/psalmen-121-7-8.jpg

 • 29 augustus 2018

  1 Kron.28:9 En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader, en dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; doch indien gij Hem verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen

 • 29 augustus 2018

  Spr.3:26 Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.

  29 augustus 2018 gewijzigd door MARTHA515

 • 29 augustus 2018

  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

  ... Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

  Openbaring 21 : 4 en 5a

 • ADRIANA359

  29 augustus 2018

  Amen!

  Wanneer ik kijk naar de vogels
  in de lucht: ze zaaien niet en
  oogsten niet en vullen geen
  voorraadschuren, U bent het
  die ze voedt. En in Uw ogen
  ben ik zoveel meer waard dan
  zij. Waarom zou ik dan nog
  twijfelen aan het feit dat U
  voor mij zorgt, elke dag?

  9Naar Mattheus 6:26)

  29 augustus 2018 gewijzigd door ADRIANA359

 • MARGRIET124

  29 augustus 2018

  Als Ik bij de Vader ben  , zal Ik jullie de Geest van de Waarheid zenden die van de Vader uitgaat . Hij zal komen om jullie bij te staan en om Mijn getuige te zijn .
  Johannes 15 : 26

 • REENA990

  29 augustus 2018

  Amen🙏

 • 30 augustus 2018

  Marc 9:23 Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

  Alles waarvan wij in Christus mogen weten wat goed voor ons is.........

 • MARGRIET124

  30 augustus 2018

  Als Ik bij de Vader ben , zal Ik jullie de Geest van de waarheid zendendie van de Vader uitgaat .
  Hij zal komenom jullie bij te staan
  en om Mijn getuige te zijn. [ Johannes 15 : 26 ]

  Wanneer de Geest van de waarheid komt ,
  zal Hij jullie de weg wijzen
  naar de volle waarheid . [ Johannes 16 : 13 ]

 • FRANCISCA289

  30 augustus 2018

  En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 1 Johannes 2:27

 • MONIQUE282

  30 augustus 2018

  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

  Matteüs 11:28‭-‬30 NBG51

 • 30 augustus 2018

  Jezus zei:

  • "Ik ga heen om u plaatst te bereiden!"<3<3<3
 • 30 augustus 2018

  En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

  Openbaring 22 : 5

 • ADRIANA359

  30 augustus 2018

  ''Ik zal Mij over hen verblijden
  en hun goeddoen. En Ik zal hen
  in getrouwheid in dit land
  planten, met heel Mijn hart
  en met heel Mijn ziel.''

  (Jeremia 32:41)

 • 30 augustus 2018

  "Ik heb toch gezegd dat je, als je op Mij vertrouwd, de macht en de grootheid van God zult zien?"

  Joh. 11: 40

 • 30 augustus 2018

  Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.  Matt 18:20

  Kom uit een heel klein dorp. Dit stond in glas en loodraam verwerkt. Heb als kind heel wat preken besteeds aan het uitpuzzelen wat voor letters er in het raam stonden.

 • FRANCISCA289

  30 augustus 2018

  Johannes 1:12
  12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

 • FRANCISCA289

  31 augustus 2018

  Hebreeën 7:25
  25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. <3 Hallelujah Prijs God!

 • 31 augustus 2018

  Ja amen Heere, U bent oneindig goed...

  Ik zal MIjn heliige Naam te midden van Mijn volk Israel bekendmaken en MIjn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israel.

  Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb.

  Ezechiël 39: 7-8

 • FRANCISCA289

  1 september 2018

  Filippensen 1:6
  Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

 • FRANCISCA289

  2 september 2018

  Mattheüs 1: 21
  En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

26 – 50 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1  2  3 ... 13  Volgende Plaats reactie