De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

76 – 100 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 3  4  5 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • 9 september

  Amen Gert.

  Het is bemoedigend om de beloftes te lezen, er is altijd wel iemand die het op een moment nodig heeft om het te lezen :-)

 • 9 september

  Jes.65

  1 IK ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.

  Amen

 • MARGRIET124

  10 september

  "Ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen;
  koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen . En Ik zal de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsenb, opdat gij weet , dat Ik , de Here , het ben , die u bij uw naam riep , de God van Israël ".

  Jesaja 45 : 2 - 3

 • 11 september

  Deut.2:7

  Want de HEERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk uwer handen; Hij heeft uw tocht door deze grote woestijn gekend; deze veertig jaar was de HEERE, uw God, met u, gij hebt aan niets gebrek gehad.

 • 11 september

  Even tussendoor, DANK voor al deze prachtige Levende woorden van God. Het is letterlijk adembenemend als je even door laat dringen wat er staat zoals ook in Jes. 45 @ Margriet en @Linda. Eigenlijk niet 1 uitgezonderd.

 • MARGRIET124

  12 september

  en Jezus zei : " En wat u ook zult vragen in Mijn Naam , dat zal Ik doen , opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden ."

  Johannes 14 : 13

 • 13 september

  Psalm 25:9 9

  Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

 • 14 september

  Woord van vandaag:

  Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.

  Jacobus 1: 12

 • MARGRIET124

  14 september

  "Ik zál met je zijn , alle dagen van je leven ".

 • 15 september

  De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

  Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

  1 Petrus 5 : 10-11 HSV

 • 25 september

  www.mupload.nl/img/4if9wgiunis6k.jpg

 • RICHARD157

  25 september

  - Jezus werd gestraft zodat ik vergeven kon worden.
  - Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.
  - Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik
  rechtvaardig gemaakt kon worden met Zijn rechtvaardigheid.
  - Jezus stierf mijn dood zodat ik in Zijn leven kon delen.
  - Jezus werd tot een vloek gemaakt zodat ik de zegen kon
  ontvangen.
  - Jezus doorstond mijn armoede, zodat ik mag delen in Zijn
  overvloed.
  - Jezus droeg mijn schande, zodat ik mag deelhebben aan zijn
  heerlijkheid.
  - Jezus onderging mijn afwijzing zodat ik aanvaard kon worden.
  - Mijn oude mens werd in Hem gekruisigd, zodat de nieuwe
  mens in mij tot leven kon komen.

  -Derek Prince- uit het boek "betaald met bloed."

  25 september gewijzigd door RICHARD157

 • 27 september

  Amen Richard.

  Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. (Matteüs 6:33)

 • 29 september

  5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

  jakobus 1:5

 • JIMBETA677

  29 september

  Mattheus 5

  1Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
  2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
  3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
  4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
  5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
  6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
  8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
  9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
  10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
  11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
  12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

 • 29 september

  Ps.51:16 Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; 17 Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige.

 • 2 oktober

  Johannes 6:37-40
  37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
  38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
  39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
  40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

 • 3 oktober

  Welzalig de mens van wie de kracht in U is; in hun hart zijn de gebaande wegen.

  Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.

  Psalm 84: 6-7

 • 3 oktober

  1 Petrus 5:7

  7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

 • 9 oktober

  Jozua 1:9

  9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

 • 9 oktober

  Joh. 17:24

  • Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
 • 9 oktober

  Genesis 1:26

  En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

 • 9 oktober

  Het is maar goed dat Zijn beloften niet afhangen, van hoe wij er mee omgaan hè Francisca!

  Hij is getrouw, die het ook doen zal.....

 • 10 oktober

  Troost, troost mijn volk......Gods oproep om in Zijn Liefde elkaar te dragen. Hij gaat ons Lichtend voor: Want zo zegt de Hoge en Verhevene,
  Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:
  Ik woon in de hoge hemel en in het heilige,
  en bij de verbrijzelde en nederige van geest,
  om levend te maken de geest van de nederigen,
  en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

  Wat een God, deze Levende God, deze Majesteit, deze eeuwig getrouwe God, die niets anders dan ons welzijn op het oog heeft! Amen

 • 10 oktober

  Amen, Martha

76 – 100 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 3  4  5 ... 13  Volgende Plaats reactie