De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

101 – 125 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 4  5  6 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • 10 oktober

  Joël 2:32

  En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

 • 10 oktober

  O ja, wat een dag zal dat zijn....

  De rampen spoelen over de aarde, dagelijks worden er mensen in verzwolgen momenteel. De liefdeloosheid, ook in de kerkelijke gemeentes neemt hand over hand toe. Laten wij onze tijd toch uitkopen, besteden om Gods Koninkrijk te bouwen! Daarin wil Hij ons alles geven wat nodig is.

  Ik ben vorige keer vergeten te vermelden waar de tekst vandaan komt: Jesaja 57:15

 • 11 oktober

  Zo spreekt God: Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen
  en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn.
  Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken,
  de zielen die Ík gemaakt heb.

  Jesaje 57:16

 • 11 oktober

  1 Petr.5:5,6,7

  5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
  6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
  7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

 • 13 oktober

  Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

  Judas 24,25

 • 14 oktober

  Johannes 8:12

  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

 • RICHARD157

  15 oktober

  www.mupload.nl/img/9059wbqhkm.jpg

 • 15 oktober

  Amen! Dank je wel Richard :-)

 • 15 oktober

  <3Amen !!

 • 15 oktober

  @Richard

  Mag ik vragen hoe je zo`n plaatje van Bijbelspreuken hier plaatst?

  Ik had gedaan...linkadres kopiëren, maar dan krijg je volgens mij de hele facebook pagina hier.

  Ik zag drie rijen met letters staan bij plaats reactie, heb ik dus maar niet gedaan.

  Moet je ze mss eerst opslaan?

 • 15 oktober

  Amen.🌷🌺🍁🌹

 • 19 oktober

  Johannes 7:

  38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
  39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

 • 19 oktober

  Amen; Jes. 12:3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.

 • 20 oktober

  Jesaja 42:1

  Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.

 • 21 oktober

  Joel 2:28

  Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

 • 21 oktober

  Amen <3

 • 24 oktober

  Psalm 121
  1 Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
  4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
  5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
  6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
  7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
  8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

  www.mupload.nl/img/g2ncsb2by3j.jpg

 • 24 oktober

  Amen ❤

 • 24 oktober

  <3<3

 • 25 oktober

  Mattheüs 11:29

  Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

 • 25 oktober

  <3<3<3

 • 26 oktober

  Amen, want Zijn last is licht en Zijn juk zacht.....met zorg voor ons op maat gemaakt om samen met Hem het land te bewerken.....

 • 26 oktober

  Filippensen 4:19
  Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

 • 28 oktober

  Romeinen 10:11
  11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

 • 29 oktober

  Maleachi 4:1,2.
  1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
  2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

  29 oktober gewijzigd door FRANCISCA289

101 – 125 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 4  5  6 ... 13  Volgende Plaats reactie