De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

126 – 150 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 5  6  7 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • 9 november

  Jesaja 40:31
  31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

 • 9 november

  Amen❤

 • ADRIANA359

  11 november

  Amen!<3

 • 12 november

  Deuteronomium 4:29
  Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

  www.mupload.nl/img/p5xtq2z.jpg

 • PETRA266

  12 november

  Mooi Fransisca  !

 • 18 november

  2 Korinthiërs 1:20

  www.mupload.nl/img/vmb4rkq.kor.1.20.jpg

 • 19 november

  Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
  zoals het water de bodem van de zee bedekt. Habakuk 2:14

  www.mupload.nl/img/fph3zx4vmfwiz.14.jpg

  19 november gewijzigd door FRANCISCA289

 • 19 november

  @Francisca

  Prachtig !!

 • 19 november

  De schepping is zooooo mooi he :-)

 • NATHALIE158

  19 november

  Wat een mooie spreuken allemaal, goed idee! 😘😊💗

 • 22 november

  Romeinen 10:9
  9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

 • BERT970

  22 november

  11Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 12Een ingehuurde knecht laat de schapen in de steek zodra hij een wolf ziet aankomen. Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem. De wolf pakt er een en jaagt de andere uiteen. 13Zoʼn herdersknecht denkt alleen aan zichzelf. Het interesseert hem niet wat er met de schapen gebeurt. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij, 15zoals Ik de Vader ken en Hij Mij kent. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 16Ik heb nog meer schapen, die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen dat die er ook bijkomen. Zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn en één Herder!

  Johannes 10 vanaf vers 11

  22 november gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  24 november

  Kracht voor vandaag !!!

  Blijde hoop voor de toekomst !!!

 • 26 november

  Psalm 110: 1-7
  1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
  2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
  3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
  4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
  5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.
  6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.
  7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

  AMEN, prijs God ♥

  26 november gewijzigd door FRANCISCA289

 • 30 november

  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders

  Joh. 10 : 29

 • 30 november

  Spreuken 8: 34,35  (ik raad het je aan het om helemaal te lezen ;-) )

  34 Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
  35 Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

 • BERT970

  30 november

 • 3 december

  Johannes 3:16
  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  www.mupload.nl/img/4u09j5s7.jpg

 • NATHALIE158

  3 december

  Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt - ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt; en Ik heb hun uw Naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

  Johannes 17-24:29

 • 5 december

  7 Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. 2 Timotheüs 1:7

  6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Hebreeën 13:6

 • BERT970

  6 december

  "De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere u.

  Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid!"

  1 Petrus 5 vers 10 en 11 (S.V.)

 • BERT970
 • 8 december

  Gods plan for us is to get saved by Jesus.

  www.mupload.nl/img/3zy6m2vqry2a8.jpg

  9 december gewijzigd door FRANCISCA289

 • 8 december

  Micha 5:1

  En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?
  Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds,
  van de dagen der eeuwigheid.

 • 13 december

  Psalm 34:18-19
  Zij roepen en de HEERE verhoort, Hij redt hen uit al wat hen benauwt.
  De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verslagenen van geest.

  www.mupload.nl/img/c1vcua1cg196.jpg

126 – 150 van 301    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 5  6  7 ... 13  Volgende Plaats reactie