De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

151 – 175 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8 ... 13  Volgende Plaats reactie

 • 13 december

  Jesaja 43 :1

  Maar nu, alzo zegt de Heere, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

  voor mij heel persoonlijk het laatste stuk hiervan: "Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn."

 • 17 december

  Mattheüs 24:14
  En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

  www.mupload.nl/img/hnbnoryy.jpg

 • BERT970

  17 december

  Gelouterd worden als het goud en zilver! Dat is ook een belofte die God geeft en in ons wil werken! Zie ook Maleachi 3!

  Vind dit een heel mooi stuk! Goud! Beproeft, komende uit het vuur! Heere, maak mij schitterend tot Uw eer!

 • 17 december

  @Bert, dit is een "dienst" deze topic is puur om bijbelteksten over de beloften van Jezus te delen ;-)
  Er is een andere topic om deze opbouwende filmpjes te delen :-)

 • BERT970

  17 december

  Oke! Sorry! Op welke zal ik hem dan zetten? Dan haal ik hem hier weg!

  Aan de andere kant vind ik wel dat je het nu zo bezwaarlijk moet vinden als er "wat" afgeweken word van de regel!

  Maar, ik verneem het nog wel, en dan ben ik best wel bereid om dit te verplaatsen!  Ik wil zeker geen aanstoot geven!  Maar dacht zelf dat deze hier toch paste ook gezien de belofte!

  17 december gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  18 december

  En wat een belofte .......

  Daarbij denk ik aan de woorden die Jezus zei : "de duivel heeft verzocht [ is verzoeking ] je te schiften als tarwe ." [ vals vuur / werken van de duivel ]

  God zegt : "Ik louter je , dwars door het vuur maak Ik je rein en puur als gelouterd goud ." [ Heilig vuur ]

  De Ik Ben , is met je !!!

  Jezus zei : " Bid dan zo ......... "en leid mij niet in verzoeking , máár verlos mij van de boze ".

  Dát is wat God doet , dóór Zijn vuur , Hij verlost van de boze . [ Gods werk ]

 • 18 december

  Zeker een mooie belofte <3

 • 3 januari

  Psalm 121
  1 Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
  4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
  5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
  6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
  7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
  8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

  www.mupload.nl/img/vz7a03yn88zr.jpg

 • 4 januari

  Spreuken 3:5,6
  5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
  6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

  (Jezus heeft de weg is al gebaand, wij moeten Hem enkel volgen)

  www.mupload.nl/img/q3ljq3w2yh.jpg

  4 januari gewijzigd door FRANCISCA289

 • 5 januari

  Amen ! ❤

 • 8 januari

  Jakobus 1:5
  5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

 • 9 januari

  Spreuken 3:5-6
  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
  Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

 • 15 januari

  Lukas 12: 2,3,4
  2 En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.
  3 Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
  4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.

 • MARGRIET124

  15 januari

  Want hoeveel beloften Gods er ook zijn  , in Hem is het :
  Ja  : daarom is ook door  Hem het : Amen

  2 Cor. 1 : 20

 • 15 januari

  Amen! (op al Gods Woord)

 • 15 januari

  Amen geliefde sisters

 • CLEJO670

  18 januari

  De beloften van Jeshuwa zijn:

  Tot dat de tijden van de heidenen vervuld zijn Luc 21

  Tot dat gij zegt gezegend hij die komt matt 23

  Tot dat de volheid vsn de heidenen is binnen gegaan Rom 11

  Tot dat de dag aanbreekt Petrus 2

  Tot dat alles is hersteld Handelingen 3

  Tot dat het getal der martelaren vol is Openb 6

  Tot dat alle vijanden zijn verslagen 1 Kor 15

  Tot dat 1000 jaar voorbij zijn Openbaringen 20

  Tot dat ik de wijn nieuw zal drinken Matt 26

  Tot dat ik terug kom Luc 19

  Tot dat uw vijanden uw voetbank zijn Hebr 1

  Tot dat de afval is gekomen 2 Thess

  Tot dat Yerushalayim is gegrondvest Jes 62

  Tot op de dag van de zondvloed in de eindtijd Luc 17

  Als deze tot dats zijn vervuld zal iederen zegen Baruch haShem Adonai en iedereen opgaan naar Yerushalayim.

  18 januari gewijzigd door CLEJO670

 • 22 januari

  Filippenzen 4:6,7
  6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
  7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

  www.mupload.nl/img/hsikaowvku2.jpg

 • 31 januari

  31 januari gewijzigd door FRANCISCA289

 • NATHALIE158

  31 januari

  💗💗💗

 • 31 januari

  Jesaja 46:10,11

  10. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

  11 Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van Mijn raad uit een ver land. Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen;  Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen

  Wat een geweldige belofte.
  Niet door kracht noch door geweld maar door Mijn Geest.
  het enige dat wij hoeven te doen is te zeggen Heer, hier ben ik,
  kneed mij, vorm mij en vul mij. Volledige overgave.

 • MARGRIET124

  31 januari

  :-D:up:

 • 1 februari

  Jesaja 55:11

  11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:
  het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,
  maar het zal doen wat Mij behaagt,
  en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

 • 5 februari

  Galaten 4:6-7
  En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten,
  Die roept: Abba, Vader! Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon;
  en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

 • MARGRIET124

  5 februari

  :up::up::up::-D<3Ja en Amen

151 – 175 van 302    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 6  7  8 ... 13  Volgende Plaats reactie