De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Beloften van Jezus

ForumBijbel

176 – 200 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 7  8  9 ... 15  Volgende Plaats reactie

 • MARRIE295

  9 februari

 • MARRIE295

  9 februari

  Bovenstaande link geplaatst op verzoek van Boukje 461, dus bij deze Boukje!

 • BOUKJE461

  9 februari

  Dankje wel Marrie ! ;). Ben ik blij mee.

 • BOUKJE461

  9 februari

  Als het filmpje af is zie je ook deel 2 die je dan aan kan klikken. Het eerste stukje van deel 2 heeft  ( ondanks dat de wetenschap niet nieuw voor mij was) weer erg ontroerd. Tranen...... zo liefdevol God reageerd als je wanneer jij dat wilt en zin hebt, weer terug komt bij de Heer. Zo herkenbaar; eerst de Heer als een baksteen laten vallen en dan op jouw tijd terug komen en met open armen ontvangen worden.

  Allemaal dingen in de filmpjes die wie wellicht wel weten maar die soms goed zijn om je weer eens te herinneren, zeker als je met vragen in je hart loopt. ;).

 • 9 februari

  Mooi @Boukje :-)

 • BOUKJE461

  9 februari

  dank ;)

 • FRANCISCA289

  14 februari

  Jakobus 1:12
  Zalig is de man die verzoeking verdraagt,
  want als hij beproefd gebleken is,
  zal hij de kroon van het leven ontvangen,
  die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

 • FRANCISCA289

  19 februari

  Jesaja 43:2
  Wanneer gij zult gaan adoor het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.

 • FRANCISCA289

  22 februari

  Matteüs 6:14
  Want als jullie anderen hun misstappen vergeven,
  zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

  www.mupload.nl/img/tfwx7jy093.jpg

 • 22 februari

  Filippenzen 4: 6-7

  Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in  alles,door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus

 • FRANCISCA289

  22 februari

  Amen <3

 • FRANCISCA289

  28 februari

  www.mupload.nl/img/sesw5g2ie39f.1.2..jpg

 • NATASCHA934

  28 februari

  Prachtig mooi, Francis. <3

 • 1 maart

  Mooi Francisca ❤

 • FRANCISCA289

  7 maart

  het Brood des levens (Johannes 6:35)
  het Licht der wereld (Johannes 8:12)
  de Deur voor de schapen (Johannes 10:7, 9)
  de goede Herder (Johannes 10:11, 14)
  de Opstanding en het Leven (Johannes 11:25)
  de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6)
  de ware Wijnstok (Johannes 15:1)

  Brood: Hij onderhoudt de mensen
  Licht: Hij verlicht hun levensweg
  Deur: Hij verleent hen toegang
  Herder: Hij draagt zorg voor hen
  Opstanding: Hij schenkt hen leven
  Weg/waarheid/leven: Hij leidt hen in de juiste richting
  Wijnstok: Hij maakt hen productief

  www.mupload.nl/img/g66df6br6.jpg

 • NATASCHA934

  7 maart

  Amen!

 • FRANCISCA289

  8 maart

  Filippensen 4: 12,13
  12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.
  13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 🙏 ♥

 • 8 maart

  😚 mooi

 • FRANCISCA289

  9 maart

  Matteüs 6:14-15
  “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
  maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.”

 • FRANCISCA289

  16 maart

  Filippenzen 4:6-7
  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

  Johannes 14:13
  En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

  www.mupload.nl/img/kmpmk2our4.jpg

 • 16 maart

  <3<3<3Amen

 • CLEJO670

  16 maart

  Shabat Shalom voor iedereen op deze speciale Shabbat vandaag de 10 belangrijkste beloftes aan Gods egien volk

  Jeremia 23:7,8
  Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de Heere leeft, Die het nageslacht van het ​huis​ van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

  Jeremia 31:7,8
  Want zo zegt de Heere: Zing vrolijk over ​Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.

  Deuteronomium 30:3
  Dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had.

  Jesaja 11:12
  Hij zal een ​banier​ omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

  Jesaja 43:5
  Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.

  Zacharia 10:8

  Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren.

  Jeremia 32:37-38,41
  Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. (…) Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn ​hart​ en met heel Mijn ziel.

  Zacharia 8:7,8
  Zo zegt de Heere van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in ​gerechtigheid.

  Amos 9: 14,15
  Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de ​wijn​ ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.

  Ezechiël 37:11-14

  Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het ​huis​ van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.

 • PETRA740

  16 maart

  Wat mooi!!

 • ANNE402

  17 maart

  God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. -- Psalmen 67:2-3 (Nieuwe Bijbelvertaling)

  dan zal........

  Een belofte van God!

 • 17 maart

  Belofte van Jezus: Wie bij mij komt zal nooit meer honger leiden. Joh.6:35

  Shalom

176 – 200 van 365    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 7  8  9 ... 15  Volgende Plaats reactie