De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Wat betekent 'verkort' in Mattheus 24?

ForumBijbel

1 – 15 van 15Plaats reactie

 • 10 mei

  misschien een domme vraag , maar vraag me vaak af wat betekent nou het woordje verkort . betekent dat dat de tijd sneller zal gaan .. de dagen ingekort zullen worden of minder dagen zullen zijn ?? dit woordje wordt op verschillende manieren uitgelegd ,, wie heeft daar een mening over?want als de dagen verkort zullen worden dan zou God al een bep tijd voor de wereld in gedachten hebben gehad? om het maar even oneerbiedig te zeggen?Beetje onsamenhangende vraag misschien.. natuurlijk is dat zo maar waarom staat dat zo in de bijbel? het woord wordt ook wel vertaald met ingekort..

  10 mei gewijzigd door SARI439

 • 10 mei

  Kun je iets specifieker zijn. Waar staat het precies en in welk zinsverband.

  Staat het er 1x of vaker?

 • 10 mei

  Ik voeg héél Mattheüs 24 even toe hoor, dan weet iedereen idd even waar het over gaat. Later kom ik vast óók nog wél met een reactie. I.v.m. drukte nu even géén tijd😀😄😅 DV

  MATTHEÜS 24

  1discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

  2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

  schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: Jezus tussen zijn leerlingen

  3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

  4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

  5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

  6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

  7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

  8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

  9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

  10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

  11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

  12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

  13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

  14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

  15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

  16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

  17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

  18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

  19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!

  20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

  21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

  22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

  23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

  24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

  25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

  26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

  27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

  28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

  29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

  30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

  31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

  32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

  33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

  34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

  35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

  36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

  37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

  38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

  39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

  40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

  41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

  42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

  43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

  44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

  45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?

  46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.

  47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.

  48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;

  49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;

  50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;

  51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden

 • 12 mei

  denk zelf dat het niet om letterlijk verkorten gaat.. hiermee wil de bijbel aanduiden hoe ernstig de verdrukking zal zijn..

  12 mei gewijzigd door SARI439

 • 12 mei

  Omdat ik de laatste tijd véél Ds. Glashouwer luister, plaats ik even een lezing van hem hierin, wat specifiek over Mattheüs 24 gaat.

  Misschien kunnen we n.a.v deze lezing verder nadenken  over dit onderwerp? Of misschien is je vraag dan wel beantwoord,  dat kan ook natuurlijk  😉

  Gods zegen bij het luisteren🙂

 • 12 mei

  dat is een lang stuk.. vanmiddag maar even kijken....vind het overigenshelemaal een moeilijk stuk matth 24..

  12 mei gewijzigd door SARI439

 • 12 mei

  Misschien zou je af en toe eens vanaf 38 minuten kunnen luisteren?

  Dan krijg je misschien méér overzicht!

  Het is even een handreiking hoor😃

  (Kom er DV misschien later nog op terug hoor. )

  😉

 • PAULA777

  12 mei

  Met.mijn vrijgemaakte gereformeerde achtergrond ( nu evangelisch) is dit nog steeds moeilijk te behappen.

  Een klein stukje geluisterd, maar meteen valt het me dan toch weer op, dat ds Glashouwer het er over heeft, dat de Here weer in de tempel zou gaan wonen?

  Dus, maar weer even gestopt met luisteren.

  Dat de dagen verkort zullen worden, en alles sneller gaat....., is mij dat indertijd zó uitgelegd, ....dat de tijd 'om zal vliegen'...de dagen zullen omvliegen, heel snel gaan.

  12 mei gewijzigd door PAULA777

 • 12 mei

  ja zo heb ik het ook altijd begrepen,,de dagen zullen sneller gaan..

 • 13 mei

  heb het stuk beluisterd, over het woord verkorten ging het niet....vond het wel een mooi stuk.. de verdrukkingen zullen steeds heviger worden.. als voorbeeld noemde hij de barensweeeen bij de geboorte van een kind

  13 mei gewijzigd door SARI439

 • 13 mei

  Dat de dagen sneller zullen gaan heb ik nooit zo horen vertellen. Zoals ik het lees zal de tijd van verdrukking ingekort worden voor de gelovigen omdat het zo heftig zal zijn.

  Vandaag de lezing nog afluisteren.

 • 14 mei

  waarom zou God de tijd verkorten.. als God een plan met de wereld heeft.. dat vraag ik me dan af..

 • 22 mei

  Ik lees de Bijbel met uitleg. Heb jouw vraag hierin opgezocht en neem aan dat je praat over Mattheus 24 vers 22. De uitleggers geven hierover een korte omschrijving en wel de volgende:

  Omwille van zijn kinderen (uitverkorenen) zal God deze periode niet te lang laten duren. Ander zou iedereen bezwijken.

  Misschien is deze Bijbel jouw bekend. Zo niet, ik heb het hier over de Statenvertaling, Bijbel met uitleg.

  www.bijbelmetuitleg.nl   Had ik veel eerder moeten aanschaffen. Een uitkomst.

 • 22 mei

  fijn bedankt...mooie uitleg idd.. :-)

 • 22 mei

  ik vind zelf ook de tijd gaat erg snel..of komt dat doordat je ouder wordt..

  wie heeft ook dat gevoel.. en daarom dacht ik aan de dagen verkorten.. de dagen zullen sneller gaan.zou dat komen door de snelle tijd..alles is snel sneller snelst.. ???

  22 mei gewijzigd door SARI439

1 – 15 van 15Plaats reactie