De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

De rijkste man

ForumInspiratie

1 – 25 van 26    Ga naar pagina:  1  2  Volgende Plaats reactie

 • 23 juli 2016

  In de negentiende eeuw leefde in het dorp A. een landedelman. Hij had uitgestrekte bezittingen en bijna ieder jaar werd er nieuwe grond aan zijn gebied toegevoegd door aankoop of erfenis.

  De tijden waren niet zo best voor de kleine boeren, zodat ze zich telkens genoodzaakt voelden om een deel van hun grond te verkopen. Jonkheer S., die van de benarde omstandigheden profiteerde, werd steeds rijker en liet geen gelegenheid voorbijgaan om zich op zijn rijdom te beroemen.

  Bijna dagelijks zag men hem op zijn schimmel het kasteel uitrijden om zijn landgoed te bezien. Dikwijls hield hij zijn paard in bij werkende boeren en arbeiders, die dan hoog moesten opzien naar de man op het paard, die zijn grootste genoegen vond in de mededeling van een nieuwe aankoop.

  Jarenlang had er tussen alle akkergronden die zijn eigendom waren een stuk land gelegen dat aan een boer toebehoorde die geregeld geweigerd had te verkopen. Nu waren er echter omstandigheden die het noodzakelijk maakten en de landjonker was zeer verheugd nu een aaneengesloten gebied te bezitten. Op een morgen na de aankoop reed hij weer uit op zijn prachtige paard. Hij ontmoette een van de armste dagloners van het dorp, de oude Jakob.

  Als naar gewoonte hield hij zijn paard in en maakte op snoevende toon een praatje. "Heb je 't al gehoord, Jakob, dat ik gisteren het stuk land van je baas gekocht heb?"

  "Jawel, meneer."

  "Nu ben ik verreweg de rijkste man van het dorp, Jakob," zo klonk het weer.

  "Alles wat je ziet, is van mij," snoefde hij.

  De oude Jakob wees naar boven en vroeg: "En de hemel boven al de landerijen, is die ook van u, meneer?"

  "Nee, natuurlijk niet", was het antwoord.

  "Welnu, meneer, die is van mij", was het verrassende weerwoord van de oude man. "Ik mag door genade weten dat de Heere Jezus Zijn dierbaar bloed voor mij gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Ik weet mij Zijn eigendom in leven en in sterven en nu heeft Hij mij de hemel beloofd. Die hemel is van mij!"

  De jonker wist niet wat hij daar op moest antwoorden en draafde haastig weg. De nacht daarop had hij een benauwde droom. Hij zag een uitgestrekte arm en hoorde een stem die sprak: "Over drie dagen zal de rijkste man van het dorp sterven". Badend in het angstzweet schrok hij wakker. O, zou hij nog maar drie dagen te leven hebben? Hij was immers de rijkste man van het dorp. En dan nog slechts drie dagen leven? Vreselijke angsten verteerden hem. Hij kon haast niet meer eten. En slapen ging ook niet meer. Hij had zelfs geen lust meer om op zijn prachtige paard uit rijden te gaan.

  Zo brak de derde morgen aan en hoewel hij zich ellendig voelde, hij leefde toch nog, maar met de angst dat het nu wel de laatste dag van zijn leven kon zijn. Toen kwam een van zijn bedienden binnen die zei: "Ik heb zojuist gehoord dat vannacht de oude Jakob, die alleen woonde, plotseling is gestorven".

  Daarvan schrok de jonker toch wel. Hij dacht: Het zou de rijkste man van het dorp zijn die zou sterven. En de rijkste man ben ik toch zelf?

  Toen opeens dacht hij aan het laatste gesprek van hem met de oude Jakob. Hij had gedaan alsof de hele wereld van hem was, maar: " De hemel is van mij," sprak de oude Jakob. Toen zag hij dat Jakob een schat in de hemel had, al was hij arm in de wereld. En de jonker voelde nu dat hijzelf met al zijn rijkdom mateloos arm was, want de hemel is niet voor geld te koop. Toen hij dat zag en voelde, zonk hij op zijn knieen neer en riep: "O God, wees mij, arme, hoogmoedige zondaar, nog genadig."

  Als des werelds glans verdwijnt,

  Als geen zon of maan meer schijnt,

  Dan eerst weet ik en erken,

  Heere! Wat 'k U schuldig ben!

 • 24 juli 2016

  In een puntje des tijds ging de jonkheer hier door de enge Poort, (Heere Jezus), en viel genade vrij!

  Hij mocht nu verder in de Heere, en mocht zielsbevindelijk ondervinden: Hij moet wassen en ik minder worden. Toen leerde hij met de oude Jakob het volgende lied van Robert Murray McCheyne zingen:

  Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. ik vroeg niet: 'Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

  Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaan, van het Lam, met de zonden der wereld belaan, ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk; 'kStond blind van verre, in mijzelven zo rijk.

  Ik deed als Jeruzalems dochter weleer; ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer; en dacht er niet aan, dat ik zelf, door mijn schuld, Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

  Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mij de vreze gewekt. Toen voelde ik wat Gods heiligheid deed; daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

  Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet; mijn heil en mijn vrede en mijn leven werk Hij; ik boog me en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.

  Nu ken ik de waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn Gerechtigheid is; nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

  Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis, naar 't erfgoed daarboven, in het Vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn; gestorven voor mij! Zal mijn zwanenlied zijn.

 • 2 december 2016

  Jes.12:1-6

  Danklied van de verlosten

  1 En te dien dage zult gij zeggen: Ik dank U, Heere! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.

  2 Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere Heere in mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.

  3 En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;

  4 En zult te dienzelfden dage zeggen: Dank den Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! Vermeld, dat Zijn Naam verhoogd is.

  5 Psalmzingt den Heere, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op de ganse aardbodem.

  6 Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! Want de Heilige Israëls is groot in het midden van u.

  Gode de eer

 • 15 april 2018

  mooi!! wat is dat toch die zucht naar rijkdom?? een stukje veiligheid op aarde??

 • PETRA266

  15 april 2018

  Heel mooi verwoord Linda en wat is rijkdom als je de Heer niet kent , mijn rijkdom is mijn relatie met de Heer , daar haal ik zoveel dankbaarheid en zegen uit .

 • 16 april 2018

  maar wie kan precies aangeven wat er verkeerd is aan rijk willen zijn??

 • 17 april 2018

  Dank je Petra. Het verhaal in het forum bericht is niet van mij hoor, maar vond het mooi om te delen! En heel erg mooi dat je 'deze rijdom' ook mag bezitten. Als je God in Christus hebt, heb je alles!

  Ik denk heel eerlijk niet Sari dat het fout is om rijk te zijn in geld en goed, integendeel. Lees maar in de Bijbel hoe de Heer Abraham, David en Salomo b.v heeft willen zegenen, ook in de tijdelijke zegen. Maar het gaat om onze hartsgesteldheid. Zijn we in ons hart vol van de dingen van deze wereld, of hebben we het mogen laten varen zeg maar, en genoeg te hebben van wat God ons geeft!

  Zelf ben ik niet tegen sparen of extra bijverdienen, integendeel. Maar als we alleen maar voor ons zelf en altijd maar aan het vermeerderen zijn...en heel moeilijk kunnen delen met anderen, ja, dan denk ik dat dit God niet kan behagen!

  Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd staat in de Romeinen brief. Ik denk dat we dit ook in deze kunnen toepassen!

 • 17 april 2018

  ja dat denk ik ook wel .....als we ook kunnen delen....als wij niet denken dat wij hier mee ons veiligheid op aarde kunnen waar borgen zoals het verhaal van die man die spaarde en spaarde en zelfs schuren bouwde zodat hij genoeg had voor jaren,,,,,en toen stierf hij plotselingVerhaal LUKAS 12:16-21

  13. En een uit de scharen zei tot Hem: Meester, zeg mijn broeder, dat hij met mij de erfenis dele.
  14. Maar Hij zei tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheids-man over u gesteld?
  15. En Hij zei tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want hetis niet in de overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.
  16. En Hij zei tot hen een gelijkenis, en sprak: Het land van een rijk mens had wel gedragen;
  17. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.
  18. En hij zei: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, engrotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en dezemijn goederen;
  19. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, dieopge-legd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.
  20. Maar God zei tot hem: Gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel vanu afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?
  21. Alzo is het met dien, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God.

  17 april 2018 gewijzigd door SARI439

 • 18 april 2018

  ook een mooi voorbeeld...

  De rijke man en de arme Lázarus
  En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
  En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren;
  En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
  En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
  En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
  En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.
  Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
  En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen.
  En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
  Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.
  Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
  En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.
  Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

  18 april 2018 gewijzigd door SARI439

 • MARGRIET124

  18 april 2018

  SARI439 schreef:

  maar wie kan precies aangeven wat er verkeerd is aan rijk willen zijn??

  Herinner je je de rijke jongeling die naar Jezus komt en Hem vraagt wat hij moet doen ?  En Jezus zegt dat hij wedergeboren moet worden . De jongeling vraagt dan hoe , dat mogelijk is [ terug gaan in de baarmoeder ?] Vervolgens verteld de jongeling dat hij zich nauwgezet aan de wet heeft gehouden .

  Dan zegt Jezus , dat er nog één ding is dat hij moert doen , n.l al zijn rijkdom opgeven  !!!
  En wat doet de jongeling ? Hij vertrekt , hij kan zijn rijkdom niet opgeven , en zo zie je wie zijn echte meester was , n.l  zijn rijkdom .

  Rijkdom wordt je gegeven met als doel ervan uit te delen aan de armen .[ Zo staat het in het oude testament ]

  Geld is slechts een middel , nooit het doel

  Voor veel mensen is het echter het doel van hun bestaan , zoveel mogelijk geld verdienen voor "later".
  Ik ken zo'n man , en hij heeft nu spijt als haren op z'n hoofd , zijn hele leven gewerkt en gewerkt  en gewerkt om maar méér geld te vergaren , nu is het "later " en hij heeft heel veel geld maar :
  hij is blind geworden , kan niets meer zien van alles waar hij "later " naar toe wilde reizen , de schatten van de wereld kopen en bekijken .
  Met al zijn rijkdom is hij er ellendig aan toe , het baat hem niets .

  Nooit getrouwd , geen kinderen , geen echte vrienden  en hij komt niet verder van huis dan het hem bekende stukje dorpsstraat , verdrietig en eenzaam slijt hij zijn dagen .

 • 18 april 2018

  maar misschien zal dat dan juist zijn redding worden.......

 • 18 april 2018

  Tja, Sari, dat zou kunnen. Zolang wij nog in het heden zijn, kan een zondaar zich nog bekeren. Ik heb ook hier en daar contacten met buurvrouwen, die ook zo leven...maar soms mag er wel eens een woordje uit Gods Woord vallen in een gesprekje, en dan is het aan de Heere of Hij doorwerkt, deze mensen op het oog heeft!

  Verder kwam in mijn gedachten de volgende tekst, uit 1 Joh.3

  • 17 Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?
  • 18 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.
 • 18 april 2018

  Er kwam even wat tussen...maar wat Margriet beschrijft is realiteit om ons heen. Van nature doen we allemaal hetzelfde, tenzij de Heer tussen treedt! Maar ook in deze behoren wij waakzaam te zijn, en een godvruchtige levenswandel, zodat omstanders gaan opmerken dat "je iets hebt" wat zij niet hebben!

  Mooi voorbeeld ook van de rijke jongeling. 👍

  18 april 2018 gewijzigd door LINDA978

 • PIET361

  18 april 2018

  Daar heb je helemaal geen bijbelse verhalen voor nodig om dat aan te wijzen. Onlangs stierf hier een man, die net zijn huis verbouwd had, het moest het mooist van het mooiste zijn. En toen het klaar was, ging hij dood! Hoogmoed komt voor de val! Dat zie je maar weer.

 • 19 april 2018

  maar uiteindelijk zijn we allemaal toch zo??of niet???geen aanval op uw verhaal.......maar wie is hier niet mee bezig vnl?? had ook een buurman ,, had het ook altijd overen mijn huis is zoveel waard ....veel meer waard dan dat ik het kocht enz ..terwijl wij toens chulden hadden , was weleens jaloers..toen.overleed hij plotseling aan een hartaanval......35 jaar jong.

  19 april 2018 gewijzigd door SARI439

 • PIET361

  19 april 2018

  @Sari

  Vroeger misschien wel, maar God veranderd mensen en ook ons denken.

 • 20 april 2018

  www.holyhome.nl/bpl-067.html

  hierbij een link ,,, over hizkia die nadat hij genezen was al zijn  schatten liet zien,,,,,ook mensen die veel van

  God ontvangen en geloven,,,,,blijven in dezelfde valkuilen vallen.........nogmaals geen aanval op u..maar merk het ook aan mezelf , steeds maar weer.....als je niet uitkijkt  je valt in dezelfde valkuilen.....

 • 24 april 2018

  Zo, ook even muziek in deze topic.

 • MARGRIET124

  24 april 2018

  @ Sari , God heeft beloofd je weg recht te maken , dus zonder kuilen en gaten <3:-)

 • 25 april 2018

  ja maar blijf op je hoede.......19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.rom 19

 • 25 april 2018

  Zeker Sari, dat blijft nodig hoor...ook ik ging nog zo enorm onderuit na ontvangen genade, en als de Heere het niet verhoed ging mijn mens zijn, mijn ik, vandaag nog helemaal de verkeerde kant op!

  Maar Hij maakt dat ik dit niet doe en wil, en ja...dat is dan een proces, een opwassen en opgevoed worden door Hem!

  Maar ik leerde ook dat de Heer ons wel eens laat zinken, gelijk Petrus, maar Hij laat ook ons niet verdrinken. "Help mij" is voor mij ook een vaak geschreeuwde klacht naar de Hemel.

  • "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, in Christus"!<3
 • MARGRIET124

  26 april 2018

  Hoe is het met je hart gesteld ?  
  Er zijn vier verschillende gebieden in je leven die bijdragen aan jouw persoonlijkheid .

  • Je unieke identiteit
  • Je unieke vaardigheden
  • Je unieke ervaringen
  • Je unieke roeping

  De vier kamers van je hart . Als die vier samenkomen  , dan zul je je als een vis in het water voelen .
  Dan ben je op de plek waar jij op je best bent en helemaal tot je recht komt .

  Je kunt dan jezelf zijn en doen waar je goed in bent . Dan vier je je leven in al zijn volheid !
  Ben jij er al achter waar je werkelijk toe in staat bent ?

  Worden je latente vermogens nog onderdrukt door angsten , een laag zelfbeeld of door gewoontes?
  Zo ontdek je nooit waar God je toe geroepen heeft .


  Net als de adelaar in de fabel , die dacht dat hij een kip was  : Sla je vleugels uit .

  Er was eens een kleine jongen die een ei vond. Hij wist niet dat het een ei van een adelaar was  en legde het in het warme nest  van een kip die aan het broeden was . De eieren kwamen uit  en tussen de kuikens  bevond zich ook het adelaarskuiken . Omdat het adelaarskuiken  er geen idee van had dat er nog andere mogelijkheden  bestonden  , groeide hij op als een kip  : hij wroette in de grond  , pikte graankorrels  , kakelde  en sloeg onbeholpen met zijn vleugels .

  Op zekere dag hoorde  het adelaarsjong  de machtige roep  van een adelaar  die hoog boven hem voorbij zweefde.
  Hij keek op naar de schitterende vogel  die majestueus boven hem rondcirkelde  , voortgedreven door de wind .

  Wat is dat ? , vroeg hij aan  een kip die in de buurt stond. 'Dat is een adelaar  , de koning der vogels. Hij hoort in de lucht thuis ; wij wonene hier op aarde. Wij zijn kippen .
  De adelaar circelde nog even rond en liet voor het laatst zijn roep horen .

  De jonge adelaar was echter overgegaan tot de orde van de kippendag  : kakelen  en graankorrels pikken . Hij leefde en stierf als een kip en reageerde nooit op de roepstem van de adelaar. Hij strekte niet één keer zijn vleugels uit in de lucht .

  Misschien voel jij je net als het adelaarskuiken uit dit verhaal .
  Je bent niet helemaal in je element en je leven is nog niet tot bloei gekomen . Je hebt het gevoel dat je in een kippenhok vastzit en nooit echt een adelaar zal worden .
  Dat is natuurlijk verdrietig  , zeker als je al wat ouder bent en het leven steeds sneller lijkt te gaan  , en er bovendien niet direct zicht is op een ommekeer .

  Maar ik geloof dat het niet op moet geven :Bij God is altijd hoop , een hoop die zeker is !
  Er is namelijk nog een tweede versie van het verhaal van de adelaar en zijn identiteitscrisis  :

  Er was eens een man die op een goede dag op zijn wandeling door het woud een jonge adelaar aantrof .Hij nam het dier mee naar huis  en liet het op zijn erf lopen  , waar het zich al gauw tegoed deed aan het kippenvoer  en zich ook als een kip ging gedragen .

  Op een dag kwam er een bioloog langs  , die aan de eigenaar vroeg  waarom de adelaar , de koning der vogels  , op een erf te midden van kippen moest leven .

  'Ik heb hem kippenvoer gegeven  en ik heb hem geleerd zich als een kip te gedragen .Hij heeft daarom nooit geleerd om te vliegen ', antwoorde de eigenaar .
  'Hij doet net als de kippen  , het is dus geen adelaar meer .'
  De bioloog gaf het niet op  : Hij heeft nog steeds het hart van een adelaar  en hij zou dus ongetwijfeld  kunnen leren vliegen .'

  Ze spraken er nog wat met elkaar over en spraken af dat zij zouden nagaan of dat inderdaad zou kunnen .
  De bioloog tilde de adelaar voorzichtig op  en zei : 'Je hoort thuis in de lucht , niet op de grond . Sla je vleugels uit en vlieg .'
  De adelaar wist niet hoe hij het  had . Hij wist niet wie hij was  en toen hij de kippen zag die hun graantjes pikten , sprong hij op de grond  en voegde zich weer bij hen .
  De bioloog gaf de moed echter niet op en nam de adelaar de volgende dag mee naar het dak van het huis en spoorde het dier opnieuw aan : 'Je bent een adelaar . Sla je vleugels uit en vlieg .'
  Maar de adelaar was bang voor zijn  onbekende zelf en sprong opnieuw naar beneden  , naar het kippenvoer .

  De bioloog stond de derde dag vroeg op en nam de adelaar mee naar een hoge berg . Op de top aangekomen , tilde hij de koning der vogels hoog op en spoorde hem aam : 'Je bent een adelaar . Je hoort niet alleen op de aarde thuis  , maar ook in de lucht . Sla je vleugels uit en vlieg .'

  De adelaar keek om zich heen  , naar het erf beneden  en naar omhoog  , naar de lucht .
  Hij maakte nog geen aanstalten aanstalten om te gaan vliegen .

  De bioloog tilde hem op in de richting van de zon , de adelaar begon te trillen en hij opende zijn vleugels met een spanwijdte van twee meter  en vloog toen gracieus de lucht in .

  Hij klom langzaam in een hoger wordende spiraal  , vliegend in de onzichtbare thermiek  van de warme lucht  , totdat hij uiteindelijk verdween  in het licht van de ochtendzon .

  Het is mogelijk dat de adelaar  nog met heimwee terugdenkt aan de kippen  , misschien zoekt hij ze nog wel af en toe op .
  Maar hij is zover men weet  nooit meer teriggekeerd  om weer als kip te gaan leven .
  Hij was een adelaar  , ook al was hij vroeger behandeld als kip .

  De moraal van de tweede versie van dit verhaal  is er een van hoop .
  Ook de mens  die zichzelf is gaan zien als iets wat hij niet is  , kan net als de adelaar altijd opnieuw kiezen  voor zijn werkelijke mogelijkheden .
  Ook voor jou is er hoop , er zit veel méér in je dan je denkt !!!
  Misschien ben je op dit moment moe en teleurgesteld  , maar laten de woorden van Jesaja je dan bemoedigen  :

  Weet je dan niet  , heb je het dan niet gehoord ?
  De Heer is voor altijd God  , Hij is de Schepper van heel de aarde . Hij wordt niet moe  , Hij raakt niet uitgeput . Hij is niet te doorgronden .

  Wie moe is beurt Hij op  , wie geen kracht heeft maakt Hij sterk .
  Jonge kerels raken vermoeid  en uitgeput  , flinke mannen zakken ineen  , máár wie hopen op de Heer vinden steeds weer nieuwe kracht .
  Zij zijn onvermnoeibaar als adelaars  , van het lopen raken ze niet uitgeput , van het gaan worden ze niet moe .

  Jesaja 40 : 28 - 31

  Dus sla je vleugels uit  , ontdek je ware identiteit  , lééf zoals je bedoelt bent en geniet ervan !

 • 26 april 2018

  Prachtig mooi! Ik hou echt van dit soort 'opwekkingen':$)<3;-)

  • Dank je wel voor het delen
 • 29 december

  Een mooi verhaal met een goede afloop Linda

  LINDA978 schreef:

  In de negentiende eeuw leefde in het dorp A. een landedelman. Hij had uitgestrekte bezittingen en bijna ieder jaar werd er nieuwe grond aan zijn gebied toegevoegd door aankoop of erfenis.

  De tijden waren niet zo best voor de kleine boeren, zodat ze zich telkens genoodzaakt voelden om een deel van hun grond te verkopen. Jonkheer S., die van de benarde omstandigheden profiteerde, werd steeds rijker en liet geen gelegenheid voorbijgaan om zich op zijn rijdom te beroemen.

  Bijna dagelijks zag men hem op zijn schimmel het kasteel uitrijden om zijn landgoed te bezien. Dikwijls hield hij zijn paard in bij werkende boeren en arbeiders, die dan hoog moesten opzien naar de man op het paard, die zijn grootste genoegen vond in de mededeling van een nieuwe aankoop.

  Jarenlang had er tussen alle akkergronden die zijn eigendom waren een stuk land gelegen dat aan een boer toebehoorde die geregeld geweigerd had te verkopen. Nu waren er echter omstandigheden die het noodzakelijk maakten en de landjonker was zeer verheugd nu een aaneengesloten gebied te bezitten. Op een morgen na de aankoop reed hij weer uit op zijn prachtige paard. Hij ontmoette een van de armste dagloners van het dorp, de oude Jakob.

  Als naar gewoonte hield hij zijn paard in en maakte op snoevende toon een praatje. "Heb je 't al gehoord, Jakob, dat ik gisteren het stuk land van je baas gekocht heb?"

  "Jawel, meneer."

  "Nu ben ik verreweg de rijkste man van het dorp, Jakob," zo klonk het weer.

  "Alles wat je ziet, is van mij," snoefde hij.

  De oude Jakob wees naar boven en vroeg: "En de hemel boven al de landerijen, is die ook van u, meneer?"

  "Nee, natuurlijk niet", was het antwoord.

  "Welnu, meneer, die is van mij", was het verrassende weerwoord van de oude man. "Ik mag door genade weten dat de Heere Jezus Zijn dierbaar bloed voor mij gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Ik weet mij Zijn eigendom in leven en in sterven en nu heeft Hij mij de hemel beloofd. Die hemel is van mij!"

  De jonker wist niet wat hij daar op moest antwoorden en draafde haastig weg. De nacht daarop had hij een benauwde droom. Hij zag een uitgestrekte arm en hoorde een stem die sprak: "Over drie dagen zal de rijkste man van het dorp sterven". Badend in het angstzweet schrok hij wakker. O, zou hij nog maar drie dagen te leven hebben? Hij was immers de rijkste man van het dorp. En dan nog slechts drie dagen leven? Vreselijke angsten verteerden hem. Hij kon haast niet meer eten. En slapen ging ook niet meer. Hij had zelfs geen lust meer om op zijn prachtige paard uit rijden te gaan.

  Zo brak de derde morgen aan en hoewel hij zich ellendig voelde, hij leefde toch nog, maar met de angst dat het nu wel de laatste dag van zijn leven kon zijn. Toen kwam een van zijn bedienden binnen die zei: "Ik heb zojuist gehoord dat vannacht de oude Jakob, die alleen woonde, plotseling is gestorven".

  Daarvan schrok de jonker toch wel. Hij dacht: Het zou de rijkste man van het dorp zijn die zou sterven. En de rijkste man ben ik toch zelf?

  Toen opeens dacht hij aan het laatste gesprek van hem met de oude Jakob. Hij had gedaan alsof de hele wereld van hem was, maar: " De hemel is van mij," sprak de oude Jakob. Toen zag hij dat Jakob een schat in de hemel had, al was hij arm in de wereld. En de jonker voelde nu dat hijzelf met al zijn rijkdom mateloos arm was, want de hemel is niet voor geld te koop. Toen hij dat zag en voelde, zonk hij op zijn knieen neer en riep: "O God, wees mij, arme, hoogmoedige zondaar, nog genadig."

  Als des werelds glans verdwijnt,

  Als geen zon of maan meer schijnt,

  Dan eerst weet ik en erken,

  Heere! Wat 'k U schuldig ben!

 • 31 december

  Inderdaad, mooie verhalen, dank voor het delen.

1 – 25 van 26    Ga naar pagina:  1  2  Volgende Plaats reactie