De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

2901 – 2925 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 116  117  118 ... 133  Volgende Plaats reactie

 • 15 oktober

  @ Margriet. Ik vind deze afb. zo mooi aansluiten bij het gedicht :-)

  www.mupload.nl/img/wnaz8op7e723q.jpg

 • MARGRIET124

  15 oktober

  :-D:up:........@ Francisca

 • MARGRIET124

  15 oktober

  Voor kalme harten

  O , Geest van God ,
  breng de samengepakte , gehaaste bezorgde  gedachten
  in onze geest en onze harten tot rust .

  Laat de vrede en rust van Uw aanwezigheid
  bezit van ons nemen .
  Help ons te rusten , ons te ontspannen , open en
  ontvankelijk voor U te worden .

  U kent onze diepste gedachten ,
  het verborgen  , onbewuste leven in ons  ,
  de gefrustreerde verlangens  ,
  de onopgeloste spanningen en dilemma's .

  Zuiver en ververs de bronnen van ons wezen ,
  dat vrijheid , leven  en liefde zowel ons bewuste
  als verborgen leven mogen binnen stromen .

  Heer , wij staan helemaal open voor U,
  en wachten op Uw vrede  , Uw genezing en Uw Woord .

  George Appleton [ 1902 - 1993 ] engelse bisschop

 • 15 oktober

  www.mupload.nl/img/3els0k.jpg

 • 15 oktober

  Amen.

 • REENA990

  15 oktober

  Amen🤲

 • DREEKE742

  16 oktober

  Ja..ja.. deze tekst in het plaatje is mooi maar ...

  de letterlijke tekst uit de HSV Jeremia 6:16 is:

  Zo zegt de HEERE:

     Ga staan op de wegen, en zie,

         vraag naar de aloude paden,

     waar toch de goede weg is, en bewandel die.

          Dan zult u rust vinden voor uw ziel.

     Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.

  herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/6/

  16 oktober gewijzigd door DREEKE742

 • 16 oktober

  Efeziërs 3: (mooi om helemaal te lezen)
  14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,
  15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
  16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,
  17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,
  18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
  19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
  20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

  www.mupload.nl/img/s8hfwg2qf.jpg

  16 oktober gewijzigd door FRANCISCA289

 • MARGRIET124

  17 oktober

  God heb ik lief

  Toen ik een kind was heb ik leren zingen :
  God heb ik lief. Het is een heerlijk lied .
  Dat mij in twijfel en in droefheid troost gaf ,
  hoe hard dat nodig was , dat wist ik toen nog niet .

  Niet , dat er zoveel vragenzouden komen ,
  door oorlog , onrecht , veel te vroege dood.
  En waarom krijgt de ene mens veel zegen ,
  maar schreeuwt de andere om water en om brood ?

  God heb ik lief . Ik ben het blijven zingen ,
  geen ander , die mij redde , zoals Hij .
  Als duisternis mij dreigend kwam omringen ,
  was  Hij mijn licht , wat mij belaagde ging voorbij .

  En al mijn vragen over nu en morgen
  - zelfs waar geen sterveling van weet -
  elke verzoeking , mijn verborgen zorgen ,
  zijn al verhoord , door Hem  , Die nooit Zijn trouw vergeet .

  Ik zal Hem al de namen blijven noemen ,
  van die mij lief zijn , ver bij Hem vandaan ,
  voor wie verloren lijken blijven vragen :
  O , Heer , behoud hen  , neem hen als Uw kinderen aan .

  En laat toch Israël een schuilplaats wezen  ,
  voor volkeren zo diep in nood,
  geen steen des aanstoots , die hun nek zal breken ,
  God , red om Jezus'wil uw wereld van de dood .

  Toen ik een kind was heb ik leren zingen :
  God heb ik lief . Ik zing nog altijd door .
  Hoe zoudenu en ik dat kunnen laten ?
  God heb ik lief , Die nooit ons heil uit 't oog verloor.

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  18 oktober

  Uw wil geschiede

  Als ik "Uw wil geschiede "bid,
  dan weet ik, dat ik zeg ,
  dat ik mijn levenslot geheel
  in trouwe Handen leg .

  Dat wat mij overkomen zal ,
  geen eeuwige dood kan zijn .
  Als ik " Uw wil geschiede "bid ,
  dan breekt mijn levenslijn

  nooit af , dan hecht ik mij steeds meer
  aan Uw beloften vast .
  Dan breekt Uw juk mijn schouders niet ,
  verlicht U zelf mijn last.

  Dan ga ik door de diepte heen ,
  niet torsend aan mijn plicht.
  Als ik "Uw wil geschiede "bid ,
  maakt liefde 't donker licht.

  Co 't Hart

 • 19 oktober

  Amen <3

 • MARGRIET124

  20 oktober

  Verhoring

  Strijd niet
  zonder wapen

  Strijd niet
  zonder schild

  En zeg niet te gauw
  ' dit heeft God
  nu eenmaal
  zo gewild '

  Maar ga staan
  in de kracht
  van je geloof
  God is voor
  ons roepen
  niet doof .

  Hij heeft alles
  aan ons gegeven
  al zijn liefde
  heel zijn leven .

  Aan het eind
  der tijden
  heeft God
  het laatse woord
  en dan , ja dan
  zullen ook die gebeden
  op onbegrijpelijke wijze
  toch zijn verhoord .

  Arianne Lassche

 • 20 oktober

  Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon
  Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
  Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken
  Lacht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, -
  Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
  De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
  Die mij alom omgeuren en omringen,
  Nog wèl zoo liefelijk en wèl zoo zoet,

  Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer

  Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
  Het is of ieder zintuig en vermogen
  Nog fijner werd en scherper dan weleer,

  Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
  Den vreemden en den vrienden op mijn wegen,
  Ontroerder en vertrouwelijker tegen,
  En 'k groet ze met een vriendelijker groet,

  Sinds ik het weet, is God mij meer nabij
  En vaak, in d'ernst van 't aardsche spel verloren,
  Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren,
  Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.

 • 20 oktober

  Mooi @ Margriet en Sari😘

 • MARGRIET124

  20 oktober

  Ja hé Jane , mooi ook dat gedicht wat Sari  geplaatst heeft , het bundeltje van Arianne Lassche heet : Glimlach van God :-)

  20 oktober gewijzigd door MARGRIET124

 • 20 oktober

  • Vooral dat laatste zinnetje, kippenvel..." gevoel ik plots Gods glimlach over mij". Zo herkenbaar.<3

  Allen bedankt voor het delen;-)

  20 oktober gewijzigd door LINDA978

 • 20 oktober

  Johannes 6:26

  Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent.

  Ja idd, Zijn Woord verzadigd ons en laat ons naar meer verlangen.

 • MARGRIET124

  20 oktober

  Herkenning

  De verborgen majesteit
  van Christus
  openbaart zich
  in een glimp ,
  bij het breken van het brood.

  Als wij
  net als de Emmaüs gangers
  Jezus uitnodigen
  wordt zichtbaar
  dat Hij Heerser is
  over leven en dood .

  Als Hij
  het brood
  met ons breekt
  herkennen we Hem
  als onze Heer en Heiland
  getroost gaan we verder.
  Hij reikte ons zelf de hand .

  Arianne Lassche

  20 oktober gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  20 oktober

  Heilig

  Meer
  dan we kunnen zeggen
  uit kunnen leggen
  bent U
  onze Heer en God

  Hoog tilt U ons op
  boven ons
  menselijk bestaan

  En bewijst ons
  Uw liefde
  want U ziet ons
  in Jezus aan .

  Meer bent U
  dan we
  uit kunnen spreken .

  Meer  , hoger
  anders , heilig
  het zal ons
  bij U
  aan niets ontbreken

  Arianne Lassche

 • MARGRIET124

  21 oktober

  Nu ligt mijn leven als een stille plas.
  Een vlak , blauw water op een grote hei.
  Dat rustig opziet uit een lijst van gras en riet :
  een hemel spiegel klaar en blij .

  Mijn willen en mijn wensen stierf in mij .
  En wat bevreesd , en wat onrustig was ,
  ging met mijn laatste diepe smart voorbij,
  waarvan ik kalm en oud en wijs genas .

  Mijn ziel ligt als het vlakke water stil ,
  dat zelf niets zijn en niets bereiken wil .
  Maar , wat het ziet  , eenvoudig wedergeven .
  Ook ik  wil niets in eigen ogen zijn ,
  maar als een hemelspiegel klaar en rein  ,
  de wil van God vervullen in mijn leven .

  Jacqueline E . van der Waals

 • 21 oktober

  Efeze 4

  ...

  11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

  12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;

  13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

  14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

  15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

  16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

  17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.

  18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;

  19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.

  20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;

  21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;

  22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

  23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

  24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

  ...

 • MARGRIET124

  22 oktober

  Danklied van een verloste [ naar psalm 116]

  O, God , ik weet , Gij hoort naar mij .
  Uit de benauwdheid redde Gij
  mij , ja zelfs van de bittere dood .
  Gij zag mijn lijden en mijn nood .

  O , God  , Gij hebt mijn ziel bevrijd
  en tot de vrede weer geleid .
  Ik mag wandelen voor Uw aangezicht
  door Uw liefde , in Uw licht .

  Gij hebt mijn banden losgemaakt ,
  Uw liefde heeft mijn ziel geraakt .
  Laat mij nu spreken als Uw tolk,
  Uw lof vertellen aan Uw volk .

  Mies Vreugdenhil

 • 22 oktober

  www.mupload.nl/img/p4k3o8ura1hwp.9.jpg

  9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.
  10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
  11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.
  12 Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
  13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.

  Johannes 15:9-13

  22 oktober gewijzigd door FRANCISCA289

 • 23 oktober

  www.mupload.nl/img/4c9uqjrauo9i.jpg

  Romeinen 12: 1-3
  1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
  2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
  3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

 • 23 oktober

  Mooi Rom 12 <3:up:

2901 – 2925 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 116  117  118 ... 133  Volgende Plaats reactie