De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

2951 – 2975 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 118  119  120 ... 133  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  30 oktober

  de Psalmen

  Toen ik alleen en angstig was ,
  heb ik , hulp zoekend  , in Uw woord gelezen ;
  en wat ik in de psalmen las  ,
  heeft mij bevrijd  en heeft mijn hart genezen .

  Toen ik verdrietig was en geen
  vertroosting vinden kon bij and're mensen ,
  wees U mij naar de psalmen heen
  en "k zag Uw liefde buiten alle grenzen .

  En toen ik blij was met een lied ,
  een danklied in mijn hart begon te zingen ,
  vond ik wat mensenwoorden niet
  vertellen konden . De gewone dingen
  verkregen plots een held're glans
  toen ik ze zag in 't licht , Heer , van Uw woorden .
  Spreek zo tot mij  ; geef mij de kans
  om Uw geheim voor and'ren te verwoorden .

  Nel Benschop

 • MARGRIET124

  31 oktober

  Naar Romeinen 8 : 11 - 16

  Bevrijding

  God die Zijn Almacht heeft getoond
  in Christus , de verrezen Heer ,
  verwekt , als daar Zijn Geest maar woont ,
  een stervelijk mens tot leven weer .

  We staan dus niet meer in de schuld
  om nog te leven naar het vlees,
  daar dit de dood in zich verhuld
  en voert tot steeds hernieuwde vrees .

  We mogen , door Zijn Geest bevrijd ,
  nu midden in de wereld staan ,
  Ontvangend 't kinderschap voor altijd
  en roepend God als Vader aan .

  't Is de Geest die ons betuigt ,
  hoe wisselvallig ook het lot;
  " Vrees niet wanneer de Boze juicht
  uw erfdeel valt u toe uit God ! "

  Gerard . G . Ruissen

 • 31 oktober

  Dank Margriet, voor al die mooie gedichten steeds weer<3

 • MARGRIET124

  31 oktober

  Naar Romeinen 8 : 31 - 39

  Geloofszekerheid .

  Zo God zich vóór ons heeft verklaard,
  wie kan ons doen beven ?
  Zal Hij , die niet zijn Zoon gespaard
  maar heeft gegeven ,
  met Hem , de grond van ons bestaan ,
  niet alle dingen schenken gaan
  die dienstig zijn ten leven ?

  Als God ons zo rechtvaardig maakt ,
  in Christus heeft verkoren ;
  geen oordeel dat ons dan nog raakt ,
  daar wij aan Hem behoren .
  Al is het dan dat men ons uit nijd ,
  als schapen naar de slachtbank leidr ,
  wij gaan niet verloren .

  Want 'k ben verzekerd dat geen macht
  van leven , dood of lijden
  van hoogte , diepte , dag of nacht ,
  in deez' of later ' tijden ,
  ons van Gods liefde, die op aard
  in Christus werd geopenbaard  ,
  in staat is ooit te scheiden .

  Gerard . C . Ruissen

 • MARGRIET124

  31 oktober

  Graag gedaan @ Martha :-*

 • PETRA266

  31 oktober

  Gebed om  de vrucht van de Geest

  Heer Jezus Christus

  Zoon van God ,

  ontferm U over mij.

  Jezus, uw liefde in mij.

  Jezus, uw vreugde in mij.

  Jezus, uw vrede in mij.

  Heer Jezus Christus,

  Zoon van  God,

  ontferm U over mij.

  Jezus, uw geduld in mij.

  Jezus, uw vriendelijkheid in mij.

  Jezus , uw goedheid in mij.

  Heer Jezus Christus,

  Zoon van God,

  ontferm U over mij.

  Jezus, uw geloof in mij.

  Jezus, uw zachtmoedigheid in mij.

  Jezus, uw zelfbeheersing in mij.

  Heer Jezus Christus,

  Zoon van God,

  ontferm U over mij.

  ( uit Oase van Jos Douma )

 • MARGRIET124

  31 oktober

  Want hoeveel beloften Gods er ook zijn , in Hem is het  :
  Ja  ; daarom is ook door Hem het  : Amen
  2 Cor . 1 : 20

  Van ja  tot amen

  God sprak tot ons zijn ja
  in Bethl'hem  Efratha,
  toen Christus in dit leven
  als kind ons werd gegeven .

  God sprak tot ons zijn ja
  aan 't kruis van Golgotha ,
  waar Christus , ons ten leven  ,
  als dood werd afgeschreven .

  God sprak tot ons zijn ja
  - Maria Magdala -
  toen Christus aan het leven
  weer werd teruggegeven .

  God sprak tot ons zijn ja ,
  ten teken van gena .
  In Christus mag ons leven
  het amen daarop geven .

  Gerard . C. Ruissen

 • MARGRIET124

  3 november

  en overal zingt daar de vrede !

  Ik heb een toekomst , ik mag leven  ,
  blij zingend ga ik door de dag ,
  mij sterk bewust van heil en zegen ,
  omdat ik zeker weten mag  ,
  dat zelfs de dood zal overgaan  ,
  omdat mijn God is opgestaan .

  Ik heb een  toekomst , ik mag leven ,
  eens bij de klank van de bazuin
  roept God mij naar de nieuwe morgen
  en ik zal opstaan in een tuin
  zo bloeiend als de hof van Eden
  en overal zingt daar de vrede .

  Ik heb een toekomst , ik mag leven ,
  God neemt de treurnis van mij af  ,
  Die mij beminde komt mij tegen  ,
  mijn oude naam neemt Hij mij af
  en eeuwig mag ik blij verstaan  ;
  Ik ben gered , Hij neemt mij aan .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  3 november

  Vredevorst

  Vrede houden met alle mensen  ,
  wat is dat moeilijk God ,
  er is vaak al onvrede in mijn hart
  om allerlei kleine dingen .
  Terwijl ik zo graag  het goede wil doen
  doe ik precies het verkeerde
  doe ik andere mensen pijn
  omdat ik prcies het verkeerde zeg
  omdat ik vergeet te vragen hoe het gaat
  omdat ik veel te veel met mezelf bezig ben
  met mijn eigen verdrietjes
  met mijn eigen tekortkomingen
  met mijn eigen pijn
  en
  vergeet ik die ander  !
  Wilt U me dan alstublieft vergeven
  Wilt U al die tekortkomingen  altublieft
  in de zee van eeuwige vergetelheid werpen
  en me Uw vrede geven ?
  Uw vrede die alle verstand te boven gaat  ,
  om Jezus wil alleen , amen .

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  'Houdt voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen '.

  Daar heb ik het best wel moeilijk mee .
  Er is immers altijd wel iemand  , die je woorden heel anders opvat  dan je bedoelde  ...
  Of de toon waarop je iets zegt  , vat men verkeerd op ;
  een andere keer zeg je precies iets op het verkeerde moment .
  Het resultaat ?

  Weg is de vrede  , weg de gezellige avond
  waarvan je zoveel verwachtte .
  Het allerergste is  , je voelt je nog schuldig ook !
  Om de stomste dingen krijg je  onenigheid  en
  meestal nog met diegenen  die je het liefste hebt ......

  Gerie Minnesma

 • MARGRIET124

  4 november

  God ,


  U bent
  groter dan mijn gedachten ,

  groter dan mijn verstand .
  U bent Eeuwig en Almachtig ,
  U bent Heerser over zee en land .

  U sprak en alles was er ,
  U blies het  leven in de mens ,
  Uw glans ligt over gras en water ,
  Uw liefde kenr geen enkele grens .

  U bent zo groot  , dat ik moet huilen
  omdat ik niets van U begrijp .
  God laat me bij U schuilen
  dicht aan Uw hart  , een hele tijd .

  O, grote God  , O Menzenzoon
  wie ben ik dat U mij bemint ,
  dat U voor mij droeg smaad en hoon
  en ik me noemen mag : Uw kind .

  Gerie Minnesma

 • 4 november

  Amen! Dankjewel Margriet.

 • MARGRIET124

  5 november

  Dit is de vreugde van je jawoord .

  Hoe moet je straks nu waar gaan maken
  wat je de Here hebt beloofd ?
  Zul je het spoor niet bijster raken
  als twijfel al je vreugde rooft ?

  Als je wordt aangevallen door de satan ?
  Want waar God is  , is hij nabij ,
  hij blijft een kind van God steeds volgen  ,
  als je je sterk voelt  , staat hij aan je zij .

  En tóch zal hij de strijd niet winnen  ,
  daarvoor heeft Christus borg gestaan .
  Al zul je ook Gods Naam verzaken
  en dan door diepe dalen gaan .

  God leert je weer Zijn vrede kennen ,
  die het verstand te boven gaat ,
  omdat Hij in je hart wil wonene ,
  Zijn machtig woord jouw angst verslaat .

  Niet omdat je Hem hebt gekozen  ,
  Hij koos je voor je spreken kon ;
  Dit is de vreugde van je jawoord ,
  dat Hij voltooit wat Hij begon .

  Co 't Hart

 • MARGRIET124

  6 november

  Ze zongen het lied van Mozes  , de dienaar van God  , en het lied van het Lam  :

  Groot en wonderbaar zijn Uw werken  , Here God  , Almachtige ;
  rechtvaardig  en waarachtig  zijn Uw wegen  , Gij , Koning der volkeren  ! En Hij zal voor eeuwig regeren over het ganse huis van Jacob en Zijn Koninkrijk zal geen einde kennen . '

 • 6 november

  O ja, Amen. Laten we meezingen.....

 • MARGRIET124

  6 november

  Vol van liefde
  vol kracht
  vol mededogen
  met al wat leeft bewogen
  zó is mijn Vader

  Rechtvaardig
  goedertieren
  geduldig , wijs
  met groot en klein op reis
  zó is mijn Vader

  Almachtig
  alomtegenwoordig
  getrouw in waarheid
  van eeuwigheid tot eeuwigheid
  zó is mijn Vader

  God met ons
  God onder ons
  God in ons
  aanraakbaar dichtbij soms
  zó is mijn Vader

  Mijn God
  mijn Heer
  mijn betrouwen
  de rots waarop ik kan bouwen
  dát is mijn Vader

  Gerie Minnesma

 • MARGRIET124

  8 november

  Heer Jezus , uw genade
  is mij genoeg.
  Tot winst maakt Gij de schade
  die ik verdroeg .
  In zwakte zal ik roemen :
  Het is volbracht !
  en zo mijn onmacht noemen  :
  Verborgen kracht .

  Heer Jezus , uw genade
  is mij genoeg
  Toen ik u vastberaden
  tot driemaal vroeg :
  Kan ik niet beter zonder
  die doorn , O Heer ? -
  toen sprak Gij onomwonden :
  Vraag dat niet meer !

  Hoe zwak  , toch ben ik machtig
  en sterk in U ;
  hoe kwetsbaar, soms neerslachtig  ,
  toch weet ik nu
  waartoe die doorn mij schaadde ,
  die vuist mij sloeg  -
  Heer Jezus , uw ganade
  is mij genoeg .

  A. F. Troost

 • MARGRIET124

  9 november

  Een onbeschreven blad .

  Zwarte bladzijden in het levensboek  - wie heeft ze niet ?
  Altijd kom je ze weer tegen .
  Menigmaal denk je terug aan die dingen  waarover je je nu
  schaamt
  Had ik toen maar anders gehandeld  , anders gedacht  ,
  anders gesproken , anders geleefd !
  Maar je kunt de tijd niet meer keren .
  Soms vliegt het je aan .
  Soms zou je die zwarte bladzijden uit je levensboek willen
  scheuren .
  Maar je kunt het niet .
  Geen mens kan vergeten wat ooit is verkeerd gegaan .
  Eén is er die vergeten kan .
  God .
  Hij vergeeft .
  En Hij vergeet . Niet voor niets heeft Hij zijn Zoon gegeven .
  Hij is een verzoening voor ál onze zonden .
  Ik behoef mijzelf niet op te werken tot een held in het
  koninkrijk der hemelen .
  Ik mag tot God gaan zoals ik ben .
  Wie oprecht en eerbiedig schuldt belijdt ,
  ontvangt in Jezus'Naam vergeving van zonden  !
  God maakt de zwarte bladzijden in mijn levensboek
  wit als sneeuw .
  In Zijn liefde zijn wij gedoopt .
  Aan de voet van het kruis ligt mijn leven voor God als een
  onbeschreven blad :
  glanzend in het Licht van Pasen !

  Liefdevolle Vader , hier ben ik  , een tollenaar , een bedelaar :
  Heer,  wees mij , zondaar genadig !
  Alleen door uw Vergeving ben ik herboren  :
  een kind in het licht van uw barmhartigheid .

  A . F . Troost

 • 9 november

  Mooi en waar<3 @Margriet

 • ADRIANA359

  9 november

  Gebed

  Ik sla mijn ogen op naar Hem,
  vanwaar wij komen en waarheen wij gaan,
  maar kan niet kijken in zijn ogen,
  zonder mijn ogen neer te slaan.

  Gelukkig staat tussen die grote God
  en zijn onzaglijk licht,
  Zijn Zoon, die met een menselijk gezicht
  mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.

  Toon Hermans.

 • 9 november

  Dag Adriana❤

 • ADRIANA359

  9 november

  Hallo Louise<3

 • 9 november

  Hallo Adriana....je kunt niet zonder ons...😀

 • MARGRIET124

  9 november

  :-D<:)@Adriana , leuk dat je er weer bent :-D

 • MARGRIET124

  10 november

  Menige gelovige woont in een hut vam twijfels ,
  terwijl hij kan wonen in een paleis van geloof .

  C. H . Spurgeon

 • ADRIANA359

  10 november

  Goedemorgen Louise en Margriet, leuke foto hebben jullie!👍🌹

2951 – 2975 van 3305    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 118  119  120 ... 133  Volgende Plaats reactie