De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3001 – 3025 van 3257    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 120  121  122 ... 131  Volgende Plaats reactie

 • 21 november

  ❤️❤️❤️

 • MARGRIET124

  22 november

  Rustig voortgaan

  Nu ga ik maar stil door de dagen  ,
  de dagen die God mij nog geeft .
  Wat heb ik toch door Zijn genade
  en liefde veel wonderen beleefd .
  Zijn Zoon heeft als mens op de aarde
  mijn schuld aan het vloekhout  betaald .
  Zijn opstanding heeft het bewezen  :
  Hij heeft de overwinning behaald .

  Uit deze kracht mag ik hier leven
  totdat ik Hem eenmaal ontmoet
  en God door Zijn Zoon uit genade
  mij ook als Zijn kind dan begroet .
  Wat zal het toch zijn daar te komen
  waar zonde nog rouw is nog klacht .
  'k Geniet van het heerlijk vooruitzicht ,
  van wat mij in 't Vaderhuis wacht .

  Heer Jezus , 'k ben nu nog op aarde ;
  maak mij tot dienen bereid
  en leer mij aan anderen tonen
  wie U voor Uw volgeling zijt .
  U geeft me Uw vrede en blijdschap  ,
  zoals U het Zelf hebt beloofd .
  In U ben ik eeuwig geborgen .
  Geen macht die mij aan U ontrooft.

  N. C . Otgaar

 • MARGRIET124

  23 november

  De sterke hand

  Een sterke hand wordt naar mij uitgestoken ,
  waarop ik steunen mag .
  Het is de hand van God , mijn Vader .
  Hij is er elke dag
  in Jezus Christus  die mijn handen
  wil vatten in Zijn hand .
  Door Hem ben ik met God verbonden .
  Hij is de sterke band
  die nooit kan breken  , want Zijn liefde
  houdt stand in eeuwigheid .
  Hij is de hand die God mij toesteekt  ,
  de hand die veilig leidt .

  Aan Hem mag 'k mij volkomen toevertrouwen ,
  aan Hem , zo machtig  , sterk .
  Zijn liefde troost in smart en lijden
  en doet in mij Zijn werk .
  Hij doet de zwakheid mij juist voelen
  opdat ik vaster leun
  op Hem mijn Redder , Zaligmaker ,
  mijn sterke Rots  , de steun
  die nimmer wankelt of zal wijken .
  Ik dank voor deze hand
  die vasthoudt en mij eens zal brengen
  in 't hemels Vaderland .

  N . C . Otgaar

 • 23 november

  ♥♥♥

  Joh.3:35

  De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
  Joh 5:20
  Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.
  Joh 7:17
  Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
  Joh 8:28
  Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft
  John 17:22
  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn

  23 november gewijzigd door FRANCISCA289

 • MARGRIET124

  24 november

  Immanuel : God met ons

  Een naam vol vreugde :  God die met ons is ,
  Die naast je loopt ; Hij , die Zich wil ontfermen ,
  al ga je door een dal vol duisternis ,
  Hij is er bij : Zijn arm zal je beschermen .

  Immanuel ; een naam vol warmte en licht ,
  een grote God  , Die klein mens wil wezen ,
  Die al Zijn liefde op ons heeft gericht
  om ons geschonden leven te genezen .

  Immanuel ; Hij is ons zeer nabij ,
  een mens als wij  , die onder ons wil wonen
  en Zoon  van God . Wie kan er , zoals Hij ,
  het beeld des Vaders beter aan ons tonen?

  In Bethlehem is 't engelenlied gehoord
  dat zong van vrede , vreugde , welbehagen ;
  en nog weerklinkt dit lied in Jezus 'woord;
  'Vrees niet ! Zie , Ik ben met u , alle dagen ! "

  Nel Benschop

 • MARGRIET124

  25 november

  Gods helende handen .

  Job 5 - 18

  U hebt in de smart , Heer , de wonden verbonden ,
  Uw helende handen op mij gelegd .
  U hebt in de stilte Uw woorden van liefde
  zo troostvol genadig tot mij gezegd .

  Ik dank voor Uw liefde , maar ook voor het lijden ;
  ik dank voor de smart  , voor de strijd en het leed ,
  omdat ik Uzelf, Heer , daarin mocht ontmoeten
  en zien wat Uw kracht  , Uw gená in mij deed.

  Nu leg ik mijn handen opnieuw in Uw handen .
  U weet het hoe zwak en hoe machteloos ik ben .
  Wat is het een zegen , als ik in beproeving
  Uw Geest als mijn Trooster en Leidsman herken .

  U die mij vergeeft  , als ik zonden belijd .
  Leer mij zonder vragen gehoorzaam te volgen
  en maak mij trouw  , steeds tot dienen bereid .

  N. C. Otgaar

 • BERT970

  25 november

  25 november gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  25 november

  amen @ Bert .

 • 26 november

  Psalm 104

  www.mupload.nl/img/n0da947nv.jpg

 • MARGRIET124

  26 november

  Een lied in de nacht

  U hebt mij een lied leren zingen ,
  een lied  in de donkere nacht .
  U Heer , hebt mij leren getuigen
  van goddelijke liefde en kracht .
  Het lied werd in stilte geboren ,
  geboren uit lijden en smart .
  'k Mag spreken van mijn Heiland .
  In Hem vond ik rust voor mijn hart .

  Ik moet  van mijn Heiland getuigen ,
  getuigen van Hem die mij zocht .
  Hij heeft mij van zonden gereinigd ,

  aan 't kruis met Zijn bloed mij gekocht .
  Is de wereld ook duister >
  Ik zie toch de glans van Zijn licht ,
  Zijn licht dat mij wijst naar de toekomst .
  Daar houd ik mijn oog op gericht .

  Ja , eenmaal dan zing ik hét loflied ,
  hét loflied voor Jezus , mijn Heer ,
  en met een ontelbare schare
  buig ik aan Zijn voeten mij neer .
  Hij heeft als een Leeuw overwonnen ,
  de Leeuw die als Lam werd geslacht .
  Hem wordt als de Heer der Heren
  voor eeuwig de hulde gebracht .

  N . C. Otgaar

  26 november gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  26 november

  wie kan ik voor je zijn ?

  Wie kan ik voor je zijn ,
  wat kan ik voor je doen ?

  Wees ontvankelijk
  als de aarde
  wees aanstekelijk
  als het vuur
  wees verkwikkend
  als het water
  wees zachtigmoedig
  als de wind .

  Wie kan ik voor je zijn,
  wat kan ik voor je doen ?

  Wees een zon
  die ijs doet smelten
  wees een bloem
  die vreugde geeft
  wees de lucht
  die alles zuivert
  wees een meer
  dat rust verschaft

  Wie kan ik voor je zijn
  wat kan ik voor je doen ?

  Wees een weg
  voor hen die dwalen
  wees een brug
  die samen brengt
  wees een huis
  voor hen die vluchten
  wees een haard
  die warmte schenkt .

  Wie kan ik voor je zijn ,
  wat kan ik voor je doen ?

  Wees een mens
  die blijft geloven
  wees een mens
  die opnieuw begint
  wees een mens
  die nog kan hopen
  wees een mens
  die zonder meer bemint .

  N. N .

 • MARGRIET124

  28 november

  God gaf alles - wat geef ik ?

  Wonder heerlijk is de schat
  mij door God gegeven !
  Alles heb ik in Zijn Zoon ,
  zelfs het eeuwig leven .
  Aardse blijdschap zinkt in 't niet
  bij de hemelvreugde.
  O , dat mijn ziel zich steeds
  in de Heer verheugde .

  Dan geniet ik dankbaar , blij ,
  van Gods zegeningen
  en ik zie Zijn Vadrtrouw
  ook in de kleine dingen .

  Jezus leert mij om het kruis
  achter Hem te dragen ,
  daar Zijn liefde en gená
  mij , de zwakke , schragen .

  Wat ben ik , wat ik bezit ,
  alles is des Heren .
  Hoeveel zal als offerrand '
  tot Hem wederkeren ?
  Hij geeft wat ik nodig heb
  voor dit aardse leven ,  -
  Leer mij wat U toekomt , Heer ,
  ook aan U te geven .

  N . C.  Otgaar

 • 28 november

  Mattheus 22: 37,38,39.
  37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
  38 Dit is het eerste en het grote gebod.
  39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
  Mattheus 5: 44
  44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

  www.mupload.nl/img/60o9z77lib.jpg

 • MARGRIET124

  29 november

  Wie voor God openstaat ,
  staat op een heel andere wijze
  tussen de mensen ......

  Wie openstaat voor mensen
  staat op een heel andere wijze
  tegenover God .....

  Wie voor God en de mensen
  openstaat ,
  staat op heel andere wijze
  tegenover zichzelf ......

  ........op een heel andere wijze  ,
  dat wil zeggen :
  als Jezus Christus  : vrij ,
  bevrijd , bevrijdend .....

  Christe - lijk heet dat ,
  naar de wijze
  van ZIJN mensworden .

  W. Bruyninckx

 • MARGRIET124

  30 november

  Als glas in de zon

  't Lag zomaar in het grint : stukje glas .
  Eeen ding van niets  ,waar niemand naar zou talen .
  Maar in het zonlicht lag het fel te stralen
  alsof 't een brandend vuurtje was .

  Laat mij Heer , als dat scherfje glas , zo klein ,
  zo nietig , liggen in Uw heil'ge handen .
  Beschijn mij dan , opdat ik doe ontbranden
  de harten die nog koud en kleurloos zijn . .

  Enny IJskes Kooger

 • MARGRIET124

  1 december

  gedicht voor advent  - kerstmis

  Onze wereld is een brokje aarde
  waarvoor ik zo veel liefde voel ,
  niets is er van groter waarde
  God  ........ begrijpt U wat ik bedoel ?

  Ieder mens mag op aarde leven
  met een blij geluks- gevoel ,
  maar 't is zo weinigen gegeven
  God ...... begrijpt U wat ik bedoel ?

  Alle mensen zijn elkanders vrinden
  ik denk zo vaak  .... DAT is Gods doel ,
  maar echte liefde is zo schaars te vinden
  God ...... begrijpt U wat ik bedoel ?

  God wil U nog vandaag erbarmen
  over onze oorlogspoel ,
  sluit ons veilig in Uw armen
  God van vrede  , begrijpt U wat ik bedoel ?

  Laat U ons een medemens ontdekken
  die zonder enig haat - gevoel ,
  zijn handen naar ons uit wil strekken
  Vorst van vrede  , begrijpt U wat ik bedoel ?

  Wanneer aan het einde van ons leven
  U ons begroet op Uw rechterstoel  ,
  wil ons dan eeuwig leven geven
  dat is 't God ...... wat ik bedoel .

  N.N.

 • MARGRIET124

  2 december

  Tien kleine christenen                                                    
  ontvingen saam de zegen ;
  één vond de preek de moeite niet ,
  toen waren er nog negen .

  Negen kleine christenen
  ze baden dag en nacht ;
  één bad en kreeg niet wat hij vroeg  ,
  toen waren er nog acht .

  Acht kleine christenen
  op de smalle weg door 't leven ;
  één vond de brede weg zo mooi ,
  toen waren er nog zeven .

  Zeven kleine christenen
  lazen elkaar de les .
  Eén werd boos  en zei : Adieu .
  Toen waren er nog zes .

  Zes kleine christenen
  actief in 't kerkbedrijf ;
  één miste wierook  en latijn ,
  toen waren er nog vijf .

  Vijf kleine christenen
  traditie in 't banier ;
  één hoorde : jullie God is dood ,
  toen waren er nog vier .

  Vier kleine christenen
  onder Paulus Ponifici;
  één kreeg van hem geen erelint ,
  toen waren er nog drie .

  Drie kleine christenen
  elk had zo zijn idee ;
  één werd er oneerlijk miljonair ,
  toen waren er nog twee .

  Twee kleine christenen
  met tweeën heel alleen ,
  met ruzie wie de grootste was
  toen was er nog maar een .

  Eën heel oprechte christen ,
  vol  van de lieve vree ,
  zijn vijand werd een goede vriend  ,
  toen waren er weer twee .

  Twee heel bescheiden christenen
  aan 't werk met veel plezier ;
  ze vroegen niets  , ze deelden uit  ,
  toen waren er weer vier .

  Vier heel gewone christenen
  ze hielpen dag en nacht
  en die geholpen werd hielp mee ,
  toen waren er weer acht .

  Acht vriendelijke christenen
  ze vroegen om Gods zegen ,
  maar vroegen er ook mensen bij ,
  toen kwamen er weer negen .

  Negen kleine christenen
  in mensen God gezien ;
  ze zongen samen glotia  ,
  toen waren er weer tien .

  Tien kleine christenen
  ze brachten HEM tot leven
  die niet voor kerk maar voor de MENS
  zijn leven had gegeven .

  Twaalf kleine christenen
  ze leefden net als Hij ;
  zo kwamen er weer net als toen
  op één dag duizend bij  .........

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Jezus Christus vermenigvuldigt
  door te delen en
  Hij deelt door te vermenigvuldigen .

 • MARGRIET124

  4 december

  vurige wens

  Dat er licht mag zijn .
  Licht in onze ogen :
  dat wij elkaar zien
  zo goed als nieuw .

  Licht in onze harten :
  dat wij ruimt scheppen ,
  plaats maken voor velen .

  Licht in onze gedachten :
  dan komen wij tot nadenken
  en eerlijke besluiten .

  Licht in de huizen :
  dat er vriendschap  en
  gastvrijheid  zullen heersen .


  Licht in de omgang :
  dat we te zien zijn ,
  niet verborgen voor elkaar .

  Licht op onze wegen :
  dat wij niet dwalen  en
  elkaar tot  doolhof zijn .

  Licht in alle uithoeken :
  dat we nergens het kleine
  vergeten  , verdonkeremanen .

  Licht op deze plaats ,
  om elkaar bij te lichten ,
  elkander toe te schijne
  met geloof in Hem
  die eens geroepen heeft :
  'Ik ben het Licht der wereld '.

  naar J . van . Opbergen

 • MARGRIET124

  5 december

  Waarachtigheid

  Wat mij altijd treft
  in het landschap
  is de volmaakte waarheid .

  Zie je een eik
  dan kun je
  er ook donder op zeggen
  dat het een eik ' is '.
  Het is geen iep
  die zich aanstelt als een eik .

  Er is geen
  gekunseld decorum ,
  geen onechtheid ,
  geen verkleed partij , ,
  geen aangeleerd
  gedragspatroon
  en geen pose
  die intimidatie
  van andere eiken beoogt .

  De eik is eik
  en zo gedraagt hij zich ook .
  De eik is eik  ,
  zoals de boterbloem
  boterbloem is .

  Dat is waarachtigheid
  in de natuur .
  Nee , dan wij , kleine clowns
  met voortdurend
  zelfbedrog .

  Bij ons wil de iep
  nog altijd eik zijn
  en zich omhangen
  met bladeren
  van goud en diamant ,
  zich beschilderen
  met kleuren
  die niet van hem zijn  ,
  zich omgeven
  met een imponerend decor ,
  gebruik maken
  van opgesmukte teksten
  die in de meeste gevallen
  goed bedoeld zijn
  voor eigen eer en glorie .

  Bij ons wil de kip zwaan zijn ,
  reikhalzend naar méér
  en de boterbloem
  wil geuren als de roos .
  Meer naar de bomen kijken ,
  jongen .

  Toon Hermans

 • BERT970

  6 december

         Gebed voor Kerstmis

  Jezus Christus,

  Ik zie U liggen in een houten kribbe.

  Ik zie U als een jongeman die zijn handen uitstrekt,

  om harten vol pijn aan te raken.

  Uw armen strekken zich uit als de sterke

  en vriendelijke takken van een prachtige boom

  die vermoeide reizigers uitnodigen

  om even te komen uitrusten.

  Ik zie U opnieuw met uitgestrekte arnen

  maar ditmaal aan een kruis

  waar U de wereld uitnodigt om tot U te komen.

  Door het kruis laat U mij zien

  dat God er alles voor over heeft

  om mijn ziel te redden.

  Daarom vier ik Gods Liefde vandaag

  terwijl ik tegelijk Uw geboorte vier

  bij een mooie kerstboom met lichtjes.

  Ik bid U, Heer', dat mijn leven

  net zo indrukwekkend mag zijn

  als een prachtige, kaarsrechte kerstboom

  die, geworteld in Gods Liefde,

  zich uitstrekt, sprankelt,

  zijn pracht met anderen deelt,

  en altijd groen blijft.

  Amen

  Uit: Positieve gebeden voor een leven vol kracht van Robert H. Schuller

  6 december gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  7 december

  Mooi @ Bert :up:

 • MARGRIET124

  7 december

  Als de eenzaamheid toeslaat .

  Eenzaamheid is :
  op je kamer zitten
  met een uitpuilende asbak
  naast je
  alleen met je gedachten .

  Eenzaamheid is :
  door een drukke winkelstraat
  lopen
  en al die lachende ,
  pratende mensen
  voorbij zien rennen ;
  niemand staat stil .

  Eenzaamheid is :
  op een feest zijn
  waar iedereen 'met 'is
  o zeker
  je lacht evenb hard mee ,
  maar toch ....

  Eenzaamheid is
  naar muziek luisteren
  maar er jezelf niet meer
  in terug kunnen vinden .

  Eenzaamheid is :
  proberen iets over te brengen
  aan een vriend of vriendin
  maar ze begrijpen het niet
  al doen ze alsof .

  Eenzaamheid is :
  een boek lezen
  terwijl je denkt
  aan die en die
  die gezellig
  daar en daar zitten .

  Eenzaamheid is :
  door een bos wandelen
  en het ruisen van de bomen
  als een bedreiging voelen .

  Eeenzaamheid is :
  twee monden zien
  die elkaar raken
  dat raakt je .

  Eenzaamheid is :
  de stilte ontvluchten
  die  je in je  binnenste
  het meest liefhebt .

  Oul

  *************************************************************************************************************

  Eenzaamheid ......................... is:
  een kwaad dat je moet bestrijden .

  Eenzaamheid is : een leegte die gevuld kan worden .

  Herken en erken dat je eenzaam bent en werp het van je af , zover het Oosten is van het Westen . Je bent niet blijvend alleen . Het is maar één stap naar die ander en je hebt gezelschap .

  7 december gewijzigd door MARGRIET124

 • MARGRIET124

  7 december

  Niet eenzaam , maar eenheid .

  Eenheid vind je
  waar mensen kunnen luisteren ,
  aandachtig  en zachtmoedig
  de anderen en zichzelf laten uitspreken

  Eenheid vind je
  waar mensen het beste wensen
  - uit de grond van hun hart  -
  voor elkaar ,
  zo maar ,
  omdat ze trachten
  elkaar vrolijk en gelukkig
  in het leven te vergezellen .

  Eenheid vind je
  waar mensen
  meningsverschillen
  kunnen uitspreken ,
  in wederzijs geloof
  en vertrouwen  ,
  waar mensen
  het niet lastig vinden
  te gaan naar anderen
  en elkaar te ontmoeten ,
  te ontvangen .

  Eenheid begint bij jezelf .
  Ja eenheid vinden
  in je denken en doen :
  van je woorden
  je leven maken
  en van je leven je woorden .
  Eenheid begint daar
  waar hart en handen
  samen op weg willen
  naar dat rijk
  van gerechtigheid en liefde .

  Emmanuél Dobbelaere

 • MARGRIET124

  8 december

  Als je echt
  vrij wilt zijn
  als een vogel
  in de lucht
  verklaart de wereld jou
  in een vloek en een zucht
  vogevrij .

  Als je echt
  zo vrij wilt zijn
  als een bloem
  op het veld
  dan krijgt de wereld jou
  zonder schijn van geweld
  heus wel klein .

  Als je echt
  zo vrij wilt zijn
  als een vis
  in de zee
  dan laat de wereld jou
  ongemerkt in de kou
  en zegt : Nee .

  Laat de vogels dan zingen
  dat vrijheid bestaat
  en de bloemen ons tonen
  hoe zij opengaat ;
  laat de vissen
  ons tonen
  onze ware aard :
  Voor God zijn mensen
  oneindig veel waard .

  Henk Jongerius

 • 8 december

  Gods plan for us is to get saved by Jesus.

  www.mupload.nl/img/3zy6m2vqry2a8.jpg

  9 december gewijzigd door FRANCISCA289

3001 – 3025 van 3257    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 120  121  122 ... 131  Volgende Plaats reactie