De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3101 – 3125 van 3420    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 124  125  126 ... 137  Volgende Plaats reactie

 • MARGRIET124

  15 januari

  En de Heer keerde zich om  en zag Petrus aan .

  Lukas 22 : 61a

  Hij keek mij aan .

  Hij keek mij aan . Toen wist ik weer
  wat 'k eenmaal had gezegd .
  'Al ergerd 'elk aan U zich , Heer ,
  ik niet , want 'k ben aan U gehecht .
  Mijn liefde is zo sterk en groot ,
  dat ik U trouw blijf tot de dood .'

  Hij keek mij aan . Ik schaamde mij ,
  want toen begreep ik pas
  hoe ik het loochende dat Hij

  mijn Heer en Meester was .
  Op eigen lijfbehoud  bedacht
  werd ik tot deze daad gebracht .

  Hij keek mij aan . En daarmee viel
  mijn wereld toen kapot .
  Ik lag , met diep verwonde ziel  ,
  verslagen neer voor God
  en was alleen nog maar vervuld  ,
  door mijn besef van grote schuld .

  Hij keek mij aan . Maar in die blik
  las 'k ook Zijn liefdestaal  :

  'Getrouw tot in de dood blijf Ik ,
  daar Ik uw schuld betaal ".
  en toen mocht ik weer op gaan staan ,
  want Hij , Hij keek mij toch nog aan .

  Gerard . C. Ruissen

 • MARGRIET124

  16 januari

  en God zeide :
  'Laat ons .... mensen maken naar ons beeld , als onze gelijkenis ...
  Gen 1 : 26

  Ik loof U , omdat ik gans wonderbaar ben toe bereid .

  Psalm 139 : 14a

  Adam

  Wat wonder bood dat allereerst ontwaken  ,
  toen God de levensadem in mij blies :
  de zon stond aan de lucht te blaken
  en door de bomen woei een zachte bries .


  Ik zag de dieren argloos tot mij naken ,
  'k aanschouwde hoe het kruid te velde wies .
  Van al dat schoon kon 'k niet verzadigt raken :
  hoe mooi was reeds een doodgewone bies .

  En toch  - hoe wonderbaarlijk en verheven
  de schepping zich , volkomen onvermoed ,
  liet kennen in dat rijkelijk gegeven  -

  voor mij bleef gelden als het kostbaarst goed,
  dat ik voor 't aangezicht van God mocht leven  ,
  geschapen naar zijn beeld  , ik , vlees en bloed !

  Gerard . C. Ruissen

 • MARGRIET124

  17 januari

  Naar 1 Kor 13

  De liefde

  Al ware 't ook dat ik kon spreken
  der mensen én der eng'len taal ,
  maar zou de liefde mij ontbreken  ,
  ik waar'een klinkende cimbaal.

  Behoord eik tot de profeten ,
  deed mijn geloof 't gebergt 'vergaan ,
  en zou ik wat geheim is weten ,
  't waar 'zonder liefde niets gedaan .

  Bestreed , met wat ik heb voorhanden ,
  succesvol ik de macht van 't kwaad ,
  liet ik mijn lichaam zelfs verbranden ,
  het bracht waar liefde ontbrak  , geen baat .

  De liefde blijft naar d'ander vragen
  en zal  , ook bij gemis  , altijd
  geloven , hopen  en verdragen ,
  terwijl het goede haar verblijdt .

  En wordt geloven eens aanschouwen ,
  en blijkt de hoop vervuld met al ,
  dan nog mag ik er op vertrouwen

  dat toch de liefde duren zal .

  Zo blijven hiet in 't leven gelden ,
  geloof , hoop , liefde , deze drie ,
  maar van de liefde valt te melden
  dat zij de meeste is van die .

  Gerard . C . Ruissen

 • 17 januari

  1 Korinthiërs 13: 13

  www.mupload.nl/img/gnrgcpuqpp.jpg

 • 17 januari

 • MARGRIET124

  18 januari

  De Here nu zei tot Abram  : 'Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land  , dat Ik u wijzen zal .

  Genesis  12 : 1

  Roeping

  In sterre - flonkerende nacht
  heb ik Gods stem gehoord ,
  wat wereldvreemd en wonderzacht  ,
  maar goed verstaanbaar  , woord voor woord .

  Geroepen uit de zekerheid
  van eigen vestingwal ,
  trek ik nu voortaan door de tijd ,
  niet wetend waar ik komen zal .

  Ik leef  , getest naar bloed en vlees ,
  nu zonder rust of duur ,
  geslingerd tussen hoop en vrees ,
  gestuurd van 't kastjer naar de muur .

  Maar toch trek ik gehoorzaam voort ,
  bij licht en duisternis ,
  want  'k blijf geloven dat Gods Woord
  te allen tijde betrouwbaar is .

  Gerard . C . Ruissen

 • BERT970

  18 januari

  goo.gl/images/ayoVtu

  Tucht???! Een "vies" woord???

  De Bijbel zegt: "Laat u tuchtigen"! Is alleen maar goed!! Je kunt het ook vergelijken met het snoeien van vruchtbomen en druiven! Dat zagen, knippen en snijden doet ook zeer!!

  18 januari gewijzigd door BERT970

 • MARGRIET124

  20 januari

  Vol van genade en waarheid .

  En het Woord is vlees geworden , en heeft onder ons gewoond [ .... ] , vol van genade en waarheid .
  Johannes 1 : 14

  Ik wil  getuigen dat Christus vol van genade is.
  O, als dat niet het geval zou zijn geweest  , zou ik nooit Zijn heerlijkheid hebben aanschouwd . Ik was een en al zonde . Ik was reeds veroordeeld  , omdat ik mijn vertrouwen niet op Hem stelde .
  Hij trok mij toen ik niet wilde komen  en hoewel ik hard tegenstribbelde  , bleef Hij mij trekken . En toen ik uiteindelijk , bevend als een veroordeelde schurk  , voor Zijn genadetroon verscheen  , zei Hij : 'Hoewel uw zonden vele zijn  , zijn ze allemaal vergeven  ; houd goede moed .'

  Laat anderen Hem verachten  , maar ik getuig dat Hij vol genade is .Ook wil ik getuigen dat Hij vol van waarheid is .
  Zijn beloften zijn alle waar gebleken  ; niet één ervan is ter aarde gevallen  . Ik heb vaak aan Hem getwijfeld  en ik schaam mij daarvoor  ; Hij is nooit te kortgeschoten , daarin verheug ik mij .. Zijn beloften zijn Ja en Amen geweest .

  Dit is de ervaring van iedere gelovige  in Christus  , maar ik getuig dit persoonlijk om het nog krachtiger te stellen .
  Ik moet getuigen dat niet één dienaar zo'n Meester heeft gehad als ik  ; nooit heeft een vrouw een echtgenoot gehad als Christus  voor mijn ziel was .

  Charles Haddon Spurgeon  [ 1834  - 1892 ]

  En ik getuig dit met hem ,
  Margriet

 • MARGRIET124

  21 januari

  Onuitsprekelijk .

  Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave .
  2  Korinthe 9 : 15

  Als ik geprobeerd heb de liefde van Christus te prdiken  , ben ik vaak onmachtig geweest om dit naar behoren te doen  , omdat ik haar niet heb gevoeld zoals ik haar zou moeten voelen .
  Maar nog vaker is het mij gebeurd dat ik niet in staat was erover te spreken  , omdat ik haar zo diep heb gevoeld .

  O , kind van God  , als u veel van Christus hebt gekend , dan hebt u ook vaak uw blijdschap moeten uitwenen inplaats van haar uit te spreken .
  Dan hebt u de hand op de mond moeten leggen en moeten zwijgen  , omdat u door Zijn heerlijkheid overstelpt was .

  Zie hoe het was met Johannes : 'En toen ik Hem zag  , viel ik als dood aan Zijn voeten '.

  Waarom predikte u toen niet Johannes ? Hij zou zeggen : 'ik kon toen niet prediken  ; de heerlijkheid des Heeren deed mij verstommen . Ik viel als dood aan Zijn voeten .'.

  Dat is de reden waarom de gave Gods onuitsprekelijk is  : hoe meer u er over weet  , hoe minder u erover kunt spreken . Christus overstelpt ons . Zijn wondervolle openbaringen sluiten onze mond .
  Als Hij Zich ten volle openbaart  , worden onze ogen verblind van het zien .
  Evenals Saulus op de weg naar Damascus  moeten wij belijden : ' Vanwege de heerlijkheid van dat licht zag ik niet .'

  lezen : Handelingen 9 : 1 - 9

  Charles Haddon Spurgeon  [ 1834 - 1892 ]

 • 21 januari

  Johannes 16:13-15  (zo mooi om Johannes 16 helemaal te lezen en te overdenken)
  13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

  14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

  15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

 • 21 januari

  www.mupload.nl/img/04laltes.jpg

 • MARGRIET124

  22 januari

  Want Hij moet als Koning heersen  ,
  totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd  heeft .

  1 Korinthe 15 : 25

  De Koning

  Aan jezus  , glorieus ten troon verheven ,
  met goddelijke majesteit bekleed  ,
  werd zo de macht  en heerschappij gegeven
  die aardomvattend is en hemelbreed .

  Zal Hij als Vredevorst nu gaan regeren  ,
  met zachtheid overwinnend het geweld ?
  en zal zijn liefde glansrijk triomferen  ,
  zodat het onrecht wordt terneergeveld ?

  O , Heer  , we hunkeren naar het gegeven
  van Uw gerechtigheid  op deze aard ,
  en daarom smeken wij : geef in dit leven
  een teken dat Uw zeggenschap verklaart  ,
  opdat we moedig voorwaarts streven
  naar wat ons eenmaal wordt geopenbaard .

  Gerard . C . Ruissen

 • MARGRIET124

  22 januari

  Gebed

  Hemelse Vader  , U zult een volk hebben , een volk dat wandelt in harmonie
  met Uw volkomen wil .
  Wij danken en wij prijzen U dat U iedere band van zelfzucht
  in ieder van ons zult verbreken . U breekt iedere keten
  van onze gerichtheid  op onszelf .
  U helpt ons om onze ogen van onszelf af te wenden
  en ons het vermogen te geven om aan onze oude natuur te sterven .

  Vader , U bent bezig die uiteindelijke bedoeling van U uit te werken .....
  het herstel van Uw leven in ons  , en dat van ons in U  ,
  door onze harten samen te binden en te verweven in de kracht van Uw liefde .

  U brengt ons dichter bij elkaar dan we dat zijn ten opzichte van ons eigen vlees en bloed .
  Door Uw machtig herstellings werk in het leven van ieder van ons afzonderlijk
  brengt U ons te zamen in een nieuw gezin  ...
  een gezin dat één is met U  , Uw Zoon , Uw Heilige Geest .

  Wij prijzen U dat U ons in deze nieuwe  geestelijke demensie van eenheid en liefde brengt .
  Het is hier  , als wij wandelen  , dat Uw wil voor ons leven
  in ons gemanifesteerd zal worden .
  Nooit meer zullen wij worstelen om Uw wil te leren kennen  .
  Wij zijn Uw wil  en door ons wordt Uw wil in deze wereld uitgedragen .

  Morris Cerullo

 • MARGRIET124

  24 januari

  God is getrouw ,
  door Welke gij geroepen zijt
  tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus

  1 Korinthe  1 : 9

  De Apostel zegt niet : Gij zijt getrouw .
  Ach , de trouw van mensen is iets waarop maar zeer weinig valt te rekenen ;
  ze is niets anders dan ijdelheid .
  Hij zegt niet : U hebt getrouwe leraars om u teleiden en te besturen  , daarom geloof ik dat u veilig zult zijn .
  O nee , als we door mensen bewaard moeten worden , zullen we heel slecht bewaard zijn .

  Hij zegt : 'God is getrouw '. Als wij getrouw bevonden worden  , dan is dat omdat God getrouw is . De gehele last van onze verlossing moet rusten op de trouw van de  God des verbonds .

  Op deze heerlijke hoedanigheid van God berust de hele zaak .
  Wij zijn zo veranderlijk als de wind  , zo broos als een spinnenweb  , zo onstandvastig als water  .  Maar God blijft getrouw . Hij is getrouw aan Zijn doel  : Hij zal geen werk beginnen zonder het te voleinden . Hij is getrouw  in Zijn betrekking tot de mensen  : als Vader zal Hij zijn volk niet verloochenen  ; Als Schepper zal Hij het werk Zijner handen niet laten varen .
  Hij is getrouw aan Zijn kinderen  , aan wie Hij het eeuwige leven heeft beloofd  , en van wie Hij Zich nooit zal afwenden .

  Charles Haddon Spurgeon

 • MARGRIET124

  25 januari

  De Gever

  ......te geven bekering en vergeving der zonde
  Handelingen 9 : 31

  Beide , vergeving van  en berouw over de zonde , komen voort uit dezelfde bron .
  Ze worden gegeven door dezelfde Zaligmaker .
  U moet noch de vergeving  , noch het berouw elders zoeken . Jezus heeft beide voor u gereed  , en Hij is bereid om ze u nu te schenken aan allen die die ze uit Zijn hand willen aannemen .

  Laat het nooit vergeten worden dat Jezus alles geeft wat wij voor zaligheid nodig hebben .
  Het geloof is evenzeer de gave van God als de Zaligmaker  , op Wie dat geloof steunt .

  Bekering van zonden is even zeker het werk der genade als de verzoening  , waardoor de zonde wordt uitgedelgd  . De zaligheid is van het begin tot het einde alleen door genade .

  De Geest Gods verlicht ons om ons te doen zien wat de zonde is  , en doet haar walgelijk zijn in onze ogen .

  De Geest Gods keert ons tot heiligheid  , doet ons haar hartelijk waarderen  , liefhebben , begeren  . En zo schept Hij in ons de kracht  , waardoor wij van stap tot stap worden voortgeleid op de weg de r heiligmaking .
  De Geest Gods werkt in ons het willen  én volbrengen náár Gods welbehagen .

  Charles Haddon Spurgeon

 • MARGRIET124

  25 januari

  De vreze des Heren  [  diep ontzag voor de Heer ] is het begin der wijsheid .

  Nog zie ik hem  : een ietwat kleine man
  met weinig scholing  , weinig conversatie  ,
  maar met een wijsheid  en een educatie
  die men slechts uit Gods woord bekomen kan .

  Wanneer ik aan hem denk hoor ik zijn lach  ,
  en 't sappig dialect dat niemand stoorde ,
  de humor die als bij zijn wezen hoord e
  en waar hij heel de wereld mee bezag .

  Hij was zich van zijn wijsheid niet bewust  ,
  maar menig heethoofd bracht hij tot bedaren .
  Z'n glimlach  , en z''n nuchtere commentaren
  zij brachten een opstandig hart tot rust .

  Zijn leven was een hooggeheven licht
  waarbij men duidelijk Gods woord kon lezen .
  Zijn nagedachtenis zal tot zegen wezen
  en dank het teken voor hem opgericht .

  Enny IJskes - Kooger

 • MARGRIET124

  26 januari

  Hoe groot zijt Gij

  Als ik Uw hemel zie
  het kunstwerk van Uw handen
  als ik de golven zie
  die breken op de stranden

  Als ik de bergen zie
  zo groot , zo onbewogen
  als ik de bliksum zie  :
  een glimp van Uw vermogen

  Als ik Uw schepping zie
  zo schoon , zo onvolprezen
  als ik Uw namen zie
  op al Uw werk te lezen  -
  Hoe groot zijt Gij ! en zie
  Gij wilt mijn Vader wezen .

  Enny Ijskes - Kooger

 • MARGRIET124

  27 januari

  Hoe was dat
  toen iedereen
  Hem had verlaten
  niemand meer dichtbij
  iedereen ver
  God ook nog
  daar ging Hij
  beeld en teken
  van de uiterste liefde :
  Jezus
  alleen .

  Geert Bogaard

 • MARGRIET124

  28 januari

  Psalm 90

  Dit is 't gebed dat Mozes heeft gebeden  :

  Een toevlucht Heer  , zijt Gij geweest .
  Geslachten gaven 't door aan het geslacht van heden :
  dat God een schuilplaats is voor wie Hem vreest .

  Ja  , eer de bergen uit Uw handen kwamen ,
  vasn eeuwigheid zijt Gij , almachtig God !
  Ons leven is maar vluchtig ; onze namen
  verdwijnen met ons stof  - een zeker lot .

  Want duizend jaren Heer  , zijn in Uw ogen
  zoals voor ons de dag van gister was .
  Een nevel  , bij het ochtendlicht  vervlogen ,
  zo is ons leven , wij vergaan als gras .

  Uw toorn doet ons verschrikken , en wij beven
  wanneer wij komen voor Uw aangezicht ,
  want wat wij in de duisternids misdreven  ,
  Gij stelt het voor U in het Godd'lijk licht .

  De jaren gaan voorbij als een gedachte  ,
  wij leven zeventig  , soms tachtig jaar .
  Wat hebben wij van 't leven te verwachten ?
  Het breekt als een te strak gespannen snaar .
  Wie durft de sterkte van Uw toorn voorspellen  ,
  wie kent de kracht van Uw verbolgenheid ?

  Leer ons de dagen  onzer jaren tellen
  opdat ons hart door wijsheid  wordt geleid .
  Keer weder Heer  , toon ons Uw welbehagen .
  Drenk ons met goedheid in de morgenstond ,
  zodat wij juub'len al de levensdagen  ,
  verheug ons naar de smart die Gij ons zond .

  Wil zoveel vreugde door de jaren vlechten
  als Gij ons eenmaal leed en moeiten gaf .
  Laat nu Uw werken zien Heer  , aan Uw knechten
  en wend Uw oog niet van hun kinderen af .

  Wil met Uw lieflijkheid ons overkleden
  en houd ons leven met Uw hand omvat .
  Bevestig 't werk dat onze handen deden ,
  ons werk Heer , ja ons werk  , bevestig dat .

  Enny IJskes Kooger

 • MARGRIET124

  28 januari

  Ik heb een huis midden
  in de chaos een plaats
  om te schuilen dicht
  bij de ander die
  liefheeft en niet
  vergeet .

  Niet vergeten
  zal ons de God
  die een Naam heeft
  en die ze zei bouw
  maar een huis
  voor Mij  en de mensen
  want zij zijn niets
  alleen .

  Gerard Boogaard

 • MARGRIET124

  29 januari

  Er is een moment
  tussen zijn
  en niet - zijn

  Tussen niet - zijn
  en zijn is
  een ondeelbaar
  ogenblik

  Een punt des tijds
  we worden veranderd
  en de tijden
  met ons .

  Gerard Boogaard

 • BERT970

  29 januari

  " En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde....." (1 Joh.16 vers 8)

  De Heilige Geest is gekomen om de mensen te overtuigen van zonde. Het is volstrekt noodzakelijk dat de mens overtuigd is van zonde. De theologie die nu in zwang is, zegt: overtuig de mensen van de goedheid van God. Win de mensen door Gods liefde, maar preek nooit van toorn vanwege de zonde, nog van behoefte van een zoenoffer. U moet de arme mensen niet bestraffen of berispen vanwege hun fouten. Oordeel niet en veroordeel niet. Vertroost en bemoedig, maar ga nooit beschuldigen of bedreigen. Ja, dat is de wijze van de mensen, maar de weg van Gods Geest is geheel verschillend. Hij komt met het doel om mensen van zonde te overtuigen, om hen te laten voelen dat zij schuldig zijn. Zó schuldig, dat zij verloren zijn, volstrekt verloren,  reddeloos verloren in zichzelf. Hij komt, niet slechts om te herinneren aan Gods beminnelijkheid,  maar ook hun eigen haat en vijandschap tegen deze God van liefde. En bijgevolg aan hun ontzettende zonde om Eén, Die oneindig beminnelijk en goed is, zó slecht te behandelen. Dit werk is volstrekt noodzakelijk, omdat men, waar dit ontbreekt, de mensen er niet toe brengen kan om het Evangelie van Gods genade te ontvangen.

  Met sommige mensen kan men niet verder komen, omdat zij helemaal gereedstaan om een belijdenis van het geloof af te leggen, maar die van niets hoegenaamd overtuigd zijn. O, zeker, wij zijn zondaars, en Christus is voor zondaars gestorven, zeggen ze dan. Dat is de luchthartige wijze waarop zij omgaan met de hemelse verborgenheden. Dat alles is spotten met God. Spreek echter tot een daadwerkelijke zondaar, en u zult voelen dat u met hem iets kunt uitrichten. Ik bedoel iemand die stellig en werkelijk zich een zondaar weet en gevoelt, en er in het diepst  van zijn ziel over treurt dat hij een zondaar is. Deze mens zal het Evangelie aannemen, zal de genade aannemen, zal de Heiland aannemen. Voor hem is de tijding van de vergeving van zonden als koud water voor een dorstige ziel en de leer van de genade als honing.

  Een nagebootste zondaar  is iets afschuwelijks, maar een mens die door de Geest van God werkelijk van zonde overtuigd is, is een wezen naar wie men zoekt als naar een juweel, dat de kroon van de Middelaar moet versieren.

  C.H. Spurgeon

 • MARGRIET124

  30 januari

  Amen , Amen , Amen .

 • MARGRIET124

  30 januari

  Het oude is voorbij gegaan
  het nieuwe is gekomen
  in Mijn kracht mag je verder gaan
  kind , Ik zal in je wonen.

  Ik riep je bij je naam , lief kind
  als Samuël heb je gehoord
  zie , hoie de dageraad begint
  verkondig nu Mijn woord .

  Mijn krascht zal in jou zwakheid zijn
  Mijn liefde , vuur en geest ,
  Ik ben je brood  , Ik ben je wijn
  Ik ben die 'k altoos ben geweest .

  Werk nu in Mijn wijngaard kind
  zolang de zon nog schijnt
  zolang je voet nog wegen vindt
  voordat de dag verdwijnt .

  Nog is het thans genade tijd
  genade ook voor jou
  te werken in Mijn koninkrijk
  en Ik , Ik blijf je trouw !

  Gerie Minnesma

 • 31 januari

  Efeze 1: 15-23 (HSV)

  15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,
  16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,
  17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,
  18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,
  19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
  20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,
  21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
  22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
  23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

3101 – 3125 van 3420    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 124  125  126 ... 137  Volgende Plaats reactie