De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Bijbelteksten Spreuken Citaten Gedichten Proclamaties

ForumInspiratie

3576 – 3600 van 3603    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 143  144  145  Volgende Plaats reactie

 • 25 november

  De profetie van Jesaja

  Jesaja 9 : 3 en 6

  Er wordt een kind geboren :
  God Zelf zal met ons zijn ;
  Hij zoekt wat is verloren
  Hij zal een Raadsman zijn .

  Het kind dat eens zal komen ,
  dat met de duivel spot
  en onder ons komt wonen  ,
  dat is de Sterke God .

  Het kind van Gods behagen
  zal komen op Zijn tijd ;
  Het zal de Godsnaam dragen :
  Vader der eeuwigheid .

  Het kind dat al ons lijden
  eens op zijn schouders torst
  en dat ons komt bevrijden  ,
  dat is de Vredevorst  .

  Groot zal Gods heerschappij zijn
  in 't rijk  , door Hem gesticht ;
  Zijn volk zal eeuwig vrij zijn
  en leven in Zijn licht !

  Nel Benschop

 • 25 november

  blijft een mooi gedicht

 • 25 november

  :-) Nel Benschop heeft het mooi verwoord  in dichtregels  , Jezus heeft de profetie van Jesaja vervuld .

 • 25 november

  In de moeilijkste dagen van mijn leven
  ben ik aan de weet gekomen dat ik niets weet ,
  en God álles .
  Zo werden de moeilijke dagen van mijn leven
  de meest kostbare <3

  Toon Hermans

 • 27 november

  Spreuk :

  De dwazen verwerpen wat ze zien  , niet wat ze denken .

  Wijzen verwerpen wat ze denken  , niet wat ze zien . Zie de dingen zoals ze zijn

  en let niet op andere mensen .

  Huang Po

 • 28 november

  Dankbaar en blij .

  Onverwachts in 't park gekomen
  waar ik vroeger zat te dromen
  hoe mi8jn leven worden zou ,

  Kon ik op die vroege morgen ,
  zonder weemoed , zonder zorgen ,
  enkel zingen van Uw trouw .

  Bij de vijver, in de lanen
  kon ik mij ineens weer wanen
  in mijn jeugd , maar er was meer ,

  al die jaren sinds gegeven ,
  waren zo intens vol leven,
  O, ik dank U daarvoor ,Heer .

  Wat ik droomde werd geen waarheid,
  maar ik kwam door U tot klaarheid
  werd een blij gelukkig mens .

  Wat er verder nog zal komen ,
  mijn verwachting  , al mijn dromene,
  monden uit in deze wens  :

  dat ik U niet zal beschamen ,
  dat mijn leven steeds een Amen
  op Uw liefde wezen mag .

  Onverwachts in 't park gekomen ,
  heb ik méér dan nieuwe dromen  ,
  dank ik U voor elke dag .

  Co 't Hart

 • 29 november

  Tenzij U mij zegent ......

  Maar Jacob zei : Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent .
  Genesis 32 : 26

  Ik laat U niet gaan , God , tenzij U mij zegent ,
  tenzij U mij aanraakt met hemelse kracht .
  Want dát is de basis waarop ik wil leven ,
  dát is de vervulling waarop ik nog wacht .
  God , kom mij te hulp , grijp mijn hand
  en verhoor mij
  en gun mij nog één keer een heel nieuw begin .

  Want als ik niet weet dat U leeft en mij liefhebt
  dan heeft de toekomst geen enkele zin .
  Ik heb Uw belofte ...ik kén Uw erbarmen ...
  Daarom ben ik hier  , tot mijn ziel toe ontledigd
  met niets dan een donker  , verzondigt bestaan .

  Mijn ontrouw staat voor mij  ... hoe zou 'k durven pleiten
  op eigen verdiensten ?
  'k heb alles verbeurd  ,
  Uw eeuwig verbond in mijn hoogmoed geschonden ,
  Uw Heilige naam door de modder gesleurd ...
  Tóch ben 'k nog van U ! Daarom wil ik U smeken :

  God , ga in mijn leven nu zelf maar Uw gang ...
  En wil alle weerstand voorgoed in mij breken .
  U weet , hoe ik naar die vernieuwing verlang ...

  Pas dan zal ik werkelijk bevrijd kunnen leven
  en mag ik in U zijn , in woord  en in daad ..
  Nee , 'k laat U niet gaan  , God , tenzij U mij zegent  ,
  tenzij U mij aanneemt  en .... nooit meer verlaat ...!

  Truus van der Roest

 • 30 november

  Een licht en een lamp

  Heer ,
  laat mij een licht
  een lamp
  voor de wereld zijn

  geplaatst
  op de staander
  van betrouwbaarheid

  gevormd
  uit het ijzer
  van nderigheid

  voorzien
  van het glas
  van de eerlijkheid

  brandend
  met de lont
  van de bereidwilligheid

  gevuld
  met de olie
  van vasthoudendheid

  stralend
  van menselijke warmte .

  Alfred C Bronswijk

 • 1 december

  Duizend redenen om te zingen .

  Heer ,

  Soms komt de neiging in mij op
  om tijdens het scheren
  spontaan en luid te gaan zingen
  dat het leven mij bemint
  doordat er mensen zijn
  die naast mij staan
  omdat hun liefde mijn compagnon is .

  Doordat zij er zijn
  voel ik diep van binnen
  dat de hoge sterren
  en de ver verborgen vissen
  de fluisterende wind
  en de sprekende stilte
  de laptop op mijn bureau
  evengoed als het vertrouwde vulpotlood
  met mij een groot geheim delen
  het geheim dat levensvreugde heet .

  Wie dat geheim kent
  en van die vreugde weet
  heeft net als ik
  duizend redenen  om te leven  en te zingen .

  Alfred . C . Bronswijk

 • 2 december

  Omdat
  U Trouw bent ,
  hoef ik niet te vrezen
  losgelaten te worden .

  'Hij is een rots  ,Hij staat voor recht ; alles wat Hij doet is volmaakt .
  Trouw is God  , rechtvaardig en zuiver , in Hem is geen spoor van kwaad .'

  Als twee mensen samen op willen weg gaan , noemen we dat niet voor niets : trouwen .
  In een goed huwelijk is het fundament liefde , maar de muren zijn trouw .
  Als men elkaar niet meer vertrouwen kan binnen een huwelijk  , dan zal die relatie uiteindelijk niet meer stand houden of het gaat door op een ánder fundament dan liefde .

  Trouw zijn aan elkaar is zo'n wezelijk element binnen relaties , misschien nog wel meer dan liefde .
  Want juist wanneer de gevoelens wat bekoelen is het zaak om toch trouw te blijven en te werken aan die relatie .

  Trouw is een schaars goed tegenwoordig , ómdat onze gevoelens het vaak voor het zeggen hebben .
  Zo is het niet met God . In Numeri 23 : 19 lezen we : 'God is géén mens , dat Hij zijn woord breken  of terug zou komen op zijn besluit . Zou Hij beloven en niet vervullen  , zijn woord geven en het niet gestand doen ? '

  Ik denk dat we God het meest pijn doen wanneer we Hem niet op Zijn woord vertrouwen . Eigenlijk zeggen we dan dat Hij niet de waarheid spreekt over zichzelf .Hij is anders dan Hij zich voor doet .

  Hij zegt dat Hij te vertrouwen is  , maar Hij is het niet .

  Dat zei het volk Israël in de woestijn  , toen de verspieders terugkwamen uit het beloofde land .
  Dat zei het volk Israël in het beloofde land  , toen ze meer op afgoden  en op buitenlandse troepenmachten steunden dan op God .

  Dat zeiden de geestelijke leiders in de tijd van Jezus , toen ze meer op eigen wetten dan op Zijn woorden vertrouwden .

  Dat zegt de kerk vandaag als ze meer op het programma van de wereld let  , dan op het volbrachte werk van Christus aan het kruis .

  We weten allemaal wat de consequenties waren en zijn .

  Elke gedachte die bij mij naar boven komt  , waarin ik niet op Zijn woord vertrouw  , is een aanslag    op de integriteit van zijn karakter .
  Hij heeft alles gegeven . Hij heeft zichzelf helemaal leeg gemaakt voor ons . Hij heeft niets meer over .

  Als dit niet voldoende is om Hem te vertrouwen  , dan is dat het einde .

  Maar als we Hem in alles vertrouwen dan hoeven we nooit te vrezen losgelaten te worden  , want Hij IS trouw tot het einde en dat duurt eeuwig .

  Uit Omdat U bent ....
  Corrie Oosterhuis

 • 3 december

  Vergeven

  We zijn niet zo gewillig in 't vergeven ;
  voor schuld vragen we bloed .
  Die ander zal naar ónze regels leven ,
  wij weten toch het beste hoe het moet ?
  Genadeloos kloppen we andermans fouten op
  en doen er nog een schepje bovenop .
  We rekenen anderen aan ,
  wat bij onszelf is misgegaan .

  Hoe ging ook weer 't verhaal
  van zeventig maal zevenmaal ?

  Jezus ging in tegen gebod en wet ,
  ontfermde zich over de mens
  die aan de schandpaal werd gezet .
  Hij was voor volk noch wetgeleerden bang ,
  verboog hun woorden tot een boemerang .

  Wie van U zonder zonden is , werpe de eerste steen ,
  iedereen zweeg van zonder zonden ....
  zonder zonden was niet één  !

  Jezus bukte zich  , schreef in de aarde neer
  alle verborgen fouten  , het geheime hartzeer .

  De winden joegen over het land ,
  het water spoelde over het zand ;
  ze wisten alle woorden ,
  de woorden van zijn hand .
  En géén der opgeschreven zonden
  werd ooit nog weer gevonden .

  Maar weest jegens elkander vriendelijk , barmhartig ,
  elkander vergevend ,
  zoals God in Christus  u vergeving geschonken heeft .

  Efeziërs 4 : 32

  Adri Visser

 • 4 december

  Kracht

  Kracht , geef ons de kracht Heer om te leven ,
  om te genieten van het toegemeten deel .
  Om van onszelf aan anderen te geven ,
  om achterom te kijken , terug te gaan ,
  om niemand alleen te laten staan .

  Kracht  , geef ons de kracht Heer om te helen ,
  om na verlies of tegenslag toch op te staan ,
  om na het leed weer in geluk te delen .
  Om in levensstormen slechts te buigen
  en na verdriet opnieuw te juigen .

  Kracht , geef ons kracht Heer te geloven ,
  dat Gij na biitt're eenzaamheid de dood doorbrak ,
  de grafsteen ook voor ons hebt weggeschoven .
  In hoop en liefde kunnen we herleven  ,
  omdat Uw leven is gegeven .

  Geef ons de kracht Heer , om te bloeien
  en aan Uw wijnstok uit te groeien ,
  te dragen  , door Uw kracht gevoed ,
  vruchten in overvloed .

  Maar Jezus zeide : Iemand heeft Mij aangeraakt  ,
  want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan .

  lucas * : 46

  Adri Visser

 • 4 december

  Nu wij door God zijn gerechtvaardigd om dit geloof,
  leven wij met Hem in vrede ,
  dankzij onze Here jezus Christus .

  Dankzij Hem staat de deur naar Gods goedheid voor ons open .
  Door die goedheid staan wij sterk  , en wij beroemen ons erop
  dat wij vast verwachten  te delen in de glorie van God .

  En dat niet alleen ! Wij beroemen ons er ook op als we verdrukt worden !
  Want we weten dat verdrukking volharding oproept ,
  en volharding maakt ons gehard  en die gehardheid geeft ons hoop .

  En met die hoop komen we niet bedrogen uit ,
  omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort  door ons de Heilige Geest te geven .

  Romeinen 5 : 1 - 5

 • 6 december

  De genade van de Heer Jezus Christus ,
  de liefde van God
  en de eenheid met de Heilige Geest
  zij met u allen .

  2 Korinthiërs 13 : 13

 • 6 december

  AMEN!!!❣

 • 7 december

  Vrij om te vliegen .

  Wij zouden maar al te graag vliegen als een vogel ,
  maar de realiteit is dat we voortdurend worden tegengehouden
  door onze gebondenheid aan de aarde .
  Als een machtige arend die - ondanks zijn grote machtige vleugels -
  gebonden kan zijn aan de arm van de valkenier ,
  zo kunnen onze harten gevangen gehouden worden door aardse zaken .
  Wanneer wij het bezit zijn , van onze bezittingen ,
  dan is onze geest niet vrij om te vliegen .

  Materiële bezittingen  , maar ook verlangens / begeerte , kunnen ons aan de grond houden .
  Als we ons hart zetten op macht , aanzien of vergelding ,
  wanneer we vervuld zijn van ontevredenheid  , jalouzie of haat
  dan heeft dit hetzelfde effect .

  Wanneer we onze relaties manipuleren en alleen oog hebben voor eigenbelang ,
  dan lijken we op vogels die niet kunnen vliegen .
  In die omstandigheden zijn wij als een gekooide vogel -
  hoe groot onze kooi ook mag zijn .

  Om te kunnen vliegen moet je eerst alles wat ons aan de aarde bindt durven loslaten .
  God wil ons deze mysterieuze kracht geven ,
  waarmee we van de aarde los kunnen komen
  en in staat zijn naar Hem toe te vliegen .

  Dat is Zijn grootste verlangen !
  Voor dat doel heeft Hij ons geschapen
  om met Hem te zijn .

  Het kan gebeuren dat we onverwachts
  in de nabijheid van de Eeuwige komen
  door een gedicht , een boek , een vriend , een zonsondergang of een muziekstuk .
  Dit zijn speciale , uitzonderlijke momenten ,
  waar we zeer dankbaar voor mogen zijn .

  Ronald Thomlinson

 • 7 december

  Shema

  Sh'ma Yisrael
  Adonai Eheinu
  Adonai Echad
  Adonai Echad

  Hear O Israël , alle you chosen ones
  The Lord our God is One
  Blessed be Your Name
  Glorious kingdom come
  The Lord our God is ONE

  Majesty too great  to dwell
  in temples of stone
  You have chosen hearts of flesh
  to make Youre glorie known

  Let Your kingdom come
  Let Your will be done
  Wind of heaven blow
  Make Your presence known
  Like an ocean wide
  Let Your glorie rise
  Cover all the earth
  Hear O Israël
  Our God is ONE

  Hear O Israël , you chosen ones
  The Lord our God is one
  Faithfull Father Spirit of the Lord
  Messiah Son our God is ONE

  7 december gewijzigd door MARGRIET124

 • 8 december

  Omdat U de Waarheid bent ,
  hoef ik mijn onzekerheid niet te verbergen .

  Jezus zei : 'Ik ben de Weg , de Waarheid  en het Leven '

  Johannes 14  : 6

  'De Geest van de Waarheid zal jullie  , wanneer Hij komt  , de weg wijzen naar de volle waarheid  '

  Johannes 16 : 13

  We willen allemaal zo'n leven leiden , waarin we onszelf durven zijn .
  Dit is helaas voor velen van ons geen werkelijkheid  , maar gelukkig geen onmogelkijkheid .
  Om zo te kunnen leven is het belangrijk dat we onze identiteit  in God vinden , die Waarheid is .Dat wil zeggen één worden met Hem .

  Waarheid gaat veel verder dan de feiten op een rijtje hebben . Waarheid heeft met de waarden van het leven te maken .
  Dat je inderdaad durft te zijn , die je werkelijk bent .
  Echt durft te zijn met jezelf  , met je omgeving en met God .

  Jezus Christus leefde zo'n leven op aarde . Hij leefde in volkomen waarheid  , helemaal zoals God het bedoeld had als Schepper .
  Jezus , was de verpersoonlijking van de kroon op de schepping . Hebreeën 1 : 3  / 2 : 6 - 9

  Wij zijn allemaal gemaakt naar het beeld van de Eeuwige God  , maar de reflectie daarvan was alleen in Jezus volmaakt .
  Daarom kon Hij zeggen , dat de Vader en Hij ée'n waren .
  Maar Hij bad ook dat wij als Gods kinderen één zouden zijn met de Vader.
  Deze eenheid gaat niet alleen heel diep  , het zet ons ook vrij ,
  Dat is de belofte van een leven in Waarheid . Johannes 8 : 32

  We kunnen niet in eigen kracht meer en meer op Jezus gaan lijken .
  En we meoten afleggen om altijd maar die  'goede , sterke  , blijde christen 'te zijn .

  Daar prikt de wereld zo doorheen .

  Nee , we hoeven maar van één ding zeker te zijn , dat is geloven dat Jezus Christus de Waarheid is .
  Een mysterie dat boven ons menselijk verstand uitgaat en dat we alleen kunnen bevatten  met de hulp van de Heilige Geest .

  Maar als we hier deelgenoot van worden  , dan zijn we vrij en durven onszelf te zijn  , inclusief onze onzekerheden  en zwakheden .
  Hert gaat er neit om dat ik sterk overkom  , maar dat anderen Christus in mij zien .
  Die Waarheid zet ons vrij en maakt ons echt .

  Corrie Oosterhuis

 • 9 december

  U , Heer

  Als ik het niet meer weet
  wilt U , Heer , voor mij zorgen
  Wanneer ik ben verdwaald
  neemt U mij bij de hand
  Als ik geen uitkomst zie
  geeft U een nieuwe morgen
  Als ik mij eenzaam voel
  blijft er met U een band .

  Als ik niet verder kan
  mag ik bij U verblijven
  Als ik ontgoocheld ben
  schenkt U mij nieuwe moed
  Als ik mij heb bezeerd
  wilt U de pijn verdrijven -
  en als ik bitter ben
  maakt U het leven zoet .

  Boukje van Kesteren

 • Maandag om 11:05 uur

  Geef mij ...

  Vader ,
  geef mij licht in mijn handen
  om uit te delen ,
  licht in mijn ogen
  om een lach te ontlokken ,
  licht in mijn oren
  om uw stem te vernemen ,

  licht op mijn tong
  om een vuur te ontsteken ,
  licht in mijn hartstocht
  om liefde te zijn ,
  licht in mijn denken
  om uw dag te zien dagen ,
  licht op mijn schouders
  om vrede te dragen ,
  licht op mijn hoofd
  om een teken te zijn ,
  licht in mijn lied
  om uw goedheid te eren ,
  licht in mijn tranen
  om mensen te troosten ,
  licht in mijn hart
  om een lichtbron te zijn .

  Jaap Zijlstra

 • Dinsdag om 7:27 uur

  ZIE !!!  

  Zachtjes gaat Hij door de rijen
  t is de Man van Nazareth
  die Zijn weldoordachte schreden
  hier reeds vaak heeft neergezet .
  Van Zijn zegenende handen
  straalt een ongekende kracht ,
  die verslaa'nen en vermoeiden
  sterkte en geloofsmoed bracht .

  Zachtjes gaat Hij door de rijen .
  Zonder enig onderscheid
  troost Hij en bemoedigt velen
  in hun ongelijke strijd .
  Hij kijkt niet naar kleur en afkomst
  of men twijfelt of gelooft ,
  maar ontsteekt een vuur van liefde
  waar het smartelijk is gedoofd.

  Zachtjes gaat Hij door de rijen ,
  Hij telt niet wat werd misdaan ,
  waar het in de loop der jaren
  grenzeloos is fout gegaan .
  Maar Zijn woord is vol vergeving
  als Hij met ontroering zegt :
  Mijn ontferming en genade
  is voor jou , kind , weggelegd !

  Frits Deubel

 • Dinsdag om 10:58 uur

  www.mupload.nl/img/oit77g5o.jpg

  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’ 2 Korintiërs 5:17

  Hier staan een paar bijbelteksten wie je bent in Christusi, onze identiteit in Hem.
  Overdenk ze, schrijf ze op of print het voor jezelf, en lees het zo nu en dan
  of wanneer je twijfelt over wie je bent in Hem.

  Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Tess. 1:4)
  Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20)
  Ik ben een deel van Christus’ lichaam (1 Kor. 12:27)
  Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik zijn zoon/dochter ben (Gal. 4:6,7)

  Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
  Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19)
  Ik ben een mede-erfgenaam met Christus en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17)
  Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)
  Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2, Ef. 1:1)

  Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Hebr. 3:1)
  Ik ben een kanaal van Christus’ leven (Joh. 15:5)
  Ik ben een tempel/woonplaats van God, Zijn Geest en Zijn leven
  verblijven in mij (1 Kor. 3:16)
  Ik ben één van Gods levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Petr. 2:5)
  Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8)
  Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Petr. 2:11)

  Ik ben een vriend van Jezus (Joh. 15:15)
  Ik ben een zoon/dochter van God en één met Christus (Gal. 3:26,28)
  Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn geestelijke Vader (Rom. 8:14,15)
  Ik ben een zoon/dochter van het licht en niet van de duisternis (1 Tess. 5:5)
  Ik ben gekocht en betaald (1 Kor. 6:20)
  Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Rom. 5:1)
  Ik ben geschapen om goede werken te doen (Ef. 2:10)

  Ik ben Gods kind (1 Joh. 3:1)
  Ik ben Gods maaksel -Zijn handwerk- opnieuw geboren in Christus om Zijn werk te doen (Ef. 2:10)
  Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13)
  Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)
  Ik ben lid van een uitgekozen geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1 Petr. 2:9)

  Ik ben meer dan overwinnaar (Rom. 8:37)
  Ik ben niet de grote ‘Ik ben’, maar door de genade van God,
  ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)
  Ik ben uit God geboren en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18)
  Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh. 15:16)
  Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
  Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18)
  Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde (Rom. 8:2)
  Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan Zijn leven (Hebr. 3:14)
  Ik heb toegang tot de Vader (Ef. 2:18)
  Ik vermag alle dingen in Hem Die mij kracht geeft (Fil. 4:13)

 • Dinsdag om 17:49 uur

  Spreuken 10: 10  Een slinkse boosdoener bezorgt anderen verdriet en een dwaze prater loopt zijn ondergang tegemoet.

 • Dinsdag om 19:27 uur

  Tja zo kan je het oplaaiend vuur snel uitdoven 8-o

  Beetje meer opwekkend Bettie ?

  Dinsdag om 19:31 uur gewijzigd door MARGRIET124

 • Woensdag om 14:16 uur

  Ruim zicht

  Heer , help mij

  met uw Geest ,
  uw helder licht ,
  door de omstandigheden
  heen te kijken ,
  door alle uiterlijk vertoon
  het eigene , het echte
  te ontwaren .

  Dan zie ik deze boze
  broze wereld ,
  mijn eigen breekbaarheid  ,
  in ander licht ,
  het licht van de verlossing .

  Dan krijg ik oog
  voor de wonderen van de kosmos ,
  uw kostbare schepping .

  En met verwondering
  zie ik de mensen
  in het licht van de ene Mens ,
  Jezus  , uw Zoon ,
  onze Broeder .

  En zo kijk ik , arm mens ,
  mij stralend rijk  ,
  dank u wel ,
  goede , ontfermende Vader  !

  Jaap Zijlstra

3576 – 3600 van 3603    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 143  144  145  Volgende Plaats reactie