De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Door welke Bijbeltekst sprak de Heere tot jou persoonlijk?

ForumBijbel

1 – 25 van 105    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 5  Volgende Plaats reactie

 • 3 augustus 2017

  Door de loop van de jaren heeft de Heere mij af en toe met kracht een bijbeltekst in mijn hart gegeven, die juist op dat moment nodig was.

  Zelf geloof ik dat we iedere dag mogen lezen in Gods Woord als het Levende Brood, om ons iedere dag te voeden met de gezonde woorden van God.

  Verder geloof ik gewoon dat ieder kind van God een 'eigen persoonlijk' Bijbeltje in de Bijbel heeft, en dat, ondanks we de gehele Schrift behoren te onderzoeken, toch een persoonlijk 'Bijbeltje' in staat. En ik geloof gewoon, dat, als de laatste 'gesproken' woorden zijn toegepast, dat we dan 'naar huis' mogen!

  Verder ga ik niet op volgorde, maar wat maar binnenkomt zal ik hier schrijven.

  De eerste is uit Psalm 68:14

  • "Al lag je tussen twee rijen van stenen, zo zul je toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver, en welke veren zijn met uitgegraven geel goud".

  Op dit moment lag ik enorm hiermee te worstelen wat echt een enorme kwelling voor mij was. Totdat God het op een nacht genoeg vond, en met kracht deze tekst/belofte in mijn hart heeft willen geven/toepassen.

  Gode zij dank, ik was verlost van deze kwelling!

 • CHRIS797

  3 augustus 2017

  Mat 10:22

 • 3 augustus 2017

  Ik citeer deze even hoor, voor het geval iemand geen Bijbel heeft;-)

  " En u zult door allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden".

  Mooie tekst Chris:up:

  Vanzelf voor mij ook wel troostwoorden hoor, absoluut!

 • MARGRIET124

  3 augustus 2017

  ! Kor :13    Zo ik had de liefde niet , ik ware niets .

 • 3 augustus 2017

  • Ja @Margriet, ik mocht dit beslist opmerken bij jou. De Heere heeft mij op Zijn tijd dit willen openbaren aan mij...en toen zag en wist ik dat. Mooi he?

  Gode de eer

 • 3 augustus 2017

  Even tussendoor...hihi

  Maar die moordenaar aan het kruis kreeg maar 1 tekst van de Heere:

  Lukas 23:43

  " En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn".

  ...en dit was voor deze man genoeg! Kort maar krachtig<3

  3 augustus 2017 gewijzigd door LINDA978

 • PIET361

  3 augustus 2017

  De Heer spreekt wel vaker tegen mij, maar doet dat nooit in bijbelteksten, want Hij weet dat ik gewoon Nederlands versta. En Zijn Stem kan ik prima horen.

  3 augustus 2017 gewijzigd door PIET361

 • 3 augustus 2017

  Ja @Piet, ik voel en begrijp wat je bedoelt hoor...absoluut. Dit ken ik ook zo, en ja, ook ik "laat mij leiden".

  Maar waar deze topic over gaat is dat God nooit buiten Zijn Woord omgaat zeg maar. Toen ik nog in mijn eertijds wandelde, zonder Gods Woord in mijn leven...zonder kennis van Zijn Woord, ja, toen kon Hij met eerbied gesproken ook geen duidelijke les of boodschap geven in mijn hart, omdat ik Zijn Woord niet kende of las, zo bedoel ik.

  Later mocht ik wel dingen of zaken zien hoor, bij God vandaan, uit mijn eertijds. Dat ik dacht: "ja, hier was Gods hand in, enz."

  Toen ik dus in Christus was/kwam, d.m.v. het gepredikte Woord (door het gehoor, door Zijn Woord en door Zijn Geest), toen ging ik bijbel lezen, en toen sprak God ook zo tot mij. Soms direct, soms later.

  Het is echt mijn opzet niet om met teksten te smijten...nee, verre van dat. Maar gewoon om te delen met anderen waar je in de Bijbel kunt aanwijzen waar Hij tot iemand sprak...zoals de voorbeelden die er al in staan.

  Ik heb echt niet veel hoor tot nu toe. Maar gewoon een aantal die tot nu toe onmisbaar zijn geweest in mijn geestelijk leven. Die in bepaalde omstandigheden krachtdadig zijn toegepast<3

 • MARJOLEIN821

  3 augustus 2017

  @ Linda Wat leuk dat je deze topic begonnen bent.

  Er komt een tekst uit Johannes bij mij naar boven om precies tezijn Johannes 10 vers 11. Maar ook psalm 23.Deze stond centraal op de begrafenissen van mijn opa en oma van moeders kant.

  Nu telkens als ik het moeilijk heb word ik getrokken na deze teksten

  3 augustus 2017 gewijzigd door MARJOLEIN821

 • PIET361

  3 augustus 2017

  Ja Linda, ik snap het.

  De tekst die mij erg aansprak: 1Cor. 5:17

  Zo is dan wie in Christus is, een Nieuwe Schepping.

  Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen!

 • 3 augustus 2017

  Nou, mooie teksten hoor. En @Marjolein, wat mooi dat de Heere je zo wil troosten.

  Psalm 23

  De Heere is mijn Herder<3

 • 5 augustus 2017

  Hebr.8:11

  " En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.

 • ADRIANA359

  5 augustus 2017

  Jesaja 54:17

  Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed

  zal machteloos zijn,

  en een ieder die jou in een geding belastert

  zal zelf veroordeeld worden.

  Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt,

  dit is het recht dat ik hun toeken-spreekt de Heer.

  Pastor Stanly Hofwijks haalde vanmorgen, in zijn preek, deze tekst aan.

 • 5 augustus 2017

  Jes 41:10

  Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben Uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, ik zal u overeind houden met mijn heilreike rechterhand.

 • ADRIANA359

  5 augustus 2017

  Amen Jane!

  JANE993 schreef:

  Jes 41:10

  Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben Uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, ik zal u overeind houden met mijn heilreike rechterhand.

 • 6 augustus 2017

  • @Prachtig dames. Amen!

  Stuk voor stuk vanzelf waardevolle lessen en gegeven uit de Hemel. Wat is God toch een ontfermende en goede Vader, om ons een ieder persoonlijk aan te moedigen te bemoedigen en te troosten, op elk vlak in ons leven. En ja, Hij laat nooit varen wat Zijn hand begon.

  • Zelf wilde ik voor vandaag nog even een stukje aanhalen wat ik al eerder ergens deed in een topic.Dit kwam zonet zomaar in mijn hart d.m.v. een preek die ik aan het luisteren was. En wel:

  Hooglied 1


  2 Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
  5 Ik ben zwart, doch liefelijk.

  Hooglied 2


  6 Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.
  7b ...dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar luste.

  • In een puntje des tijds voelde en wist ik wat echte Liefde was. Zo puur en zonder smet en zonder rimpel zeg maar. Geestelijk gesproken, voor mij persoonlijk, op Zijn tijd en wijze... kon ik het nu verstaan en eigenen:

  Weg wereld, weg schatten,
  Gij kunt niet bevatten
  Hoe rijk of ik ben.
  'k Heb alles verloren,
  Maar Jezus verkoren,
  Wiens eigen ik ben.

  Gode de eer

 • ADRIANA359

  6 augustus 2017

  Jesaja 41:10-13

  Wees niet bang, want ik ben bij je,
  vrees niet, want ik ben je God.
  Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
  je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
  Allen die zich fel tegen je keerden
  zullen gehoond worden en te schande staan.
  Zij die jou bestreden
  worden minder dan niets en gaan te gronde
  Zij die jou onderdrukten
  zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs.
  De vijanden die jou bevochten
  zullen verdwijnen in het niets.
  Want ik ben de HEER, je God.
  ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
  Wees niet bang , ik zal je helpen.

  6 augustus 2017 gewijzigd door ADRIANA359

 • 23 augustus 2017

  • In 1 Petrus en in bv. in Rom. spreekt Gods Woord over geen kwaad met kwaad vergelden.


  Wat een les was dat ook voor mij persoonlijk nog hoor, want ja, ik struikelde hier nog al eens in. Misschien niet altijd opzettelijk, maar Gode zij dank heeft Hij mij in deze ook willen vergeven en door willen helpen, en dieper en in waarheid geleerd, om altijd naar het goede te streven en te zoeken, voor een ieder waarmee wij te maken krijgen.<3

  • En als het me toch te moeilijk gaat worden, ja, zo leerde ik wat bewuster, dat ik het dan over mag geven aan de Rechtvaardige Rechter (D.B.), en dat werkt zeer bevrijdend!
  • Gode de eer
 • MARGRIET541

  24 augustus 2017

  Ik had God een keer gebeden of Hij me weer wilde laten zien wie Jezus is, ik was een beetje verdwaald geraakt.
  De volgende morgen werd ik wakker met Jesaja 53

  Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht,
  als een wortel uit dorre aarde.
  Gestalte of glorie had Hij niet;
  als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
  3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen,
  een Man van smarten, bekend met ziekte,
  en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
  Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
  4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
  onze smarten heeft Hij gedragen.
  Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
  door God geslagen en verdrukt.
  5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
  om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
  De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
  en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
  6 Wij dwaalden allen als schapen,
  wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
  Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
  op Hem doen neerkomen.
  7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,
  maar Hij deed Zijn mond niet open.
  Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
  als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
  zo deed Hij Zijn mond niet open.
  8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,
  en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
  Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
  Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
  9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,
  en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,
  omdat Hij geen onrecht gedaan heeft
  en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
  10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
  Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
  zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
  het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
  11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien,
  Hij zal verzadigd worden.
  Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,
  want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
  12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
  en machtigen zal Hij verdelen als buit,
  omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
  onder de overtreders is geteld,
  omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
  en voor de overtreders gebeden heeft.

 • 24 augustus 2017

  • Ja, hier komt de Heere Jezus openbaar als schuld overnemende Borg. Prachtig beschreven door Jesaja. Meteen doorlezen naar Jesaja 54, wat vol staat met beloften en troost voor 'Sion'.

  Mooi dat God d.m.v. deze profetie over de Heere Jezus zo krachtdadig tot je spreken wou! Super:-D

 • DIGIPEET165

  30 augustus 2017

  Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:

  hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

  hij loopt maar wordt niet moe,

  hij rent maar raakt niet uitgeput!

  Jesaja 40 :  31.

 • MARGRIET124

  30 augustus 2017

  Die tekst heb ik ook gekregen  , en Hij heeft het waar gemaakt .

 • 30 augustus 2017

  Nou, prachtig om te lezen, super:up:

 • 31 augustus 2017

  • En Jezus, antwoordende, zeide tot haar:
  • "Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.!!"

1 – 25 van 105    Ga naar pagina:  1  2  3 ... 5  Volgende Plaats reactie