De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

126 – 135 van 135    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 4  5  6Plaats reactie

 • 24 december

  Kerstmis is Christus in u .

  Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen :
  Christus in u  , de hoop de heerlijkheid .

  Kollosenzen 1 : 27

  Vandaag viert de hele wereld Kerst - de geboorte van onze heer en Redder Jezus Christus .
  Velen begrijpen echter niet wat het geestelijke belang is van Zijn geboorte . Hij is in de wereld geboren , zodat Hij in en door ons kan leven .
  Jezus Christus is de betekenis van Kerstmis . Hij is geboren in deze wereld  , zodat Hij in ons kan wonen . Als Hij dus niet in u leeft  , dan begrijpt u niet wat Kerstmis is  , ondanks dat u het viert . U heeft alleen het verhaal gehoord  , maar u moet gelóven en het verhaal ervaren door Christus te ontvangen in uw hart .

  Christus is voor ons allen gekomen . Wist u dat als u de enige mens op aarde zou zijn , Hij nog steeds zou zijn gekomen  , zodat Hij door u heen kan leven ?

  Dit is het mysterie dat jaren en generaties lang verborgen is gehouden , maar wat zich nu manifesteert .
  Het mysterie : Christus in u !

  Dit is alles wat God wilde bereiken  : dat Hij in staat kon zijn om Zijn woonplaats in de harten van mensen te maken . Hij heeft dat bereikt door Jezus te sturen . Door Jezus zijn wij in gemeenschap met God !
  Misschien dacht u dat u een "nietsnut "was , maar nu Christus in u woont bent u een glorieus wezen , u bent één met God . Uw lichaam huisvest God , u bent Zijn levende tabernakel door de Geest  [ 2 Korinthiërs 6 : 16 ]
  Kolossenzen 2 : 9 spreekt over Jezus : "Want in Hem woont de gehele volheid van de Godheid lichamelijk ."
  Toen Jezus hier op aarde wandelde , was alle goddelijkheid in Hem . Hij was God levend in een menselijk lichaam . Vervolgens lezen we iets subliems in Kolossenzen 2 : 10 :
  " en u bent volmaakt geworden in Hem [ Christus ] .... "

  Het woord "volmaakt "betekent volheid  , om volledig te worden gemaakt !  
  De engelse Amplified vertaling maakt het nog duidelijker  : U bent in Hem volmaakt  , u bent gekomen tot de volheid van het leven in Christus  , u bent ook gevuld met de Goddelijke Vader  , Zoon en Heilige Geest .."

  Dus net als Jezus heeft de Godheid ook Zijn woonplaats in uw lichaam  , u bent Gods woonplaats  , de volheid van de Godheid woont in u .  , Gezegend zij God !
  Dit was het plan en doel en dit is de reden dat Jezus kwam  ,
  Nu dat Jezus in u woont  , bent u meer dan overwinnaar , satan de wereld en zijn negatieve systemen zijn onder uw voeten .
  Heb het bewustzijn dat Jezus in u woont en leef het overwinnende leven dat van u is in Hem .

  _______________________________________________________________________

  Belijdenis [ uitspreken met de mond ] :

  Ik ben vol van God , omdat Christus in mij is . Hij wandelt in mij , Hij praat in mij en Hij leeft door mij heen . !
  De wereld is onder mijn voeten en ik wandel in de glorie en heerschappij nu en voor altijd .
  In Jezus ' Naam .
  Amen

  Chris Oyakhilome

 • 27 december

  Groeien is
  ontdekken wat je graag doet ,
  en wat niet ;
  ontdekken van welke mensen je houdt ,
  en van welke niet .

  Groeien is
  heel langzaam ,
  met pijn gaan beseffen
  dat het allemaal anders
  had kunnen lopen ,
  maar dat het niet meer
  anders hoeft .

  Groeien is afsterven ,
  loslaten
  wat je ook zou willen
  loslaten wat niet van jou is
  - misschien
  je zoveelste teleurstelling -

  Groeien is
  eerst maar eens beamen
  dat je jaloers bent
  op die  en die
  - welvervelend ,
  maar het zit in je -
  beamen
  dat je dat en dat
  wel mooi vindt .
  maar dat je het echt niet
  op kunt brengen .

  Groeien is
  steeds kleiner worden ,
  heel dicht leven bij
  alles wat er misgegaan is ,
  en wat er misgaat ,
  bij je verloren mogelijkheden
  en bij wat je niet kunt .

  Groeien is
  - heb jij dat nooit -
  willen worden als Hij  ,
  die het
  zo mooi kon zeggen ,
  en het zo mooi kon doen .
  'Zo moet het worden
  en niet anders '.
  Van te voren willen weten
  hoe het wordt ,
  hoe ik word .

  Groeien is
  ook weer aanvaarden
  dat je niet zo bent als Hij  ,
  dat er maar eentje is als Hij ,
  en dat er ook maar eentje is
  als jij .

  Groeien is
  je eigen maat ontdekken  ,
  en aanvaarden dat je zo bent ,
  en neit anders .

  Groeien is
  verwondering .
  'Hé , nooit geweten  ,
  dat ik zó ben  ,
  dat ik dat kan '.

  Groeien is
  popelen om uit te groeien  ,
  klaar willen zijn met jezelf :
  'Nu moet de onrust
  maar eens afgelopen zijn  '.

  Groeien is
  wachten ,
  geduldig zijn .
  Ieder heeft zijn eigen tempo ;
  alles op zijn tijd ;
  wachten tot de tijd rijp is ,
  voor de eerste stap ,
  en dan weer de volgende .

  Groeien is
  je laten drijven ,
  maar zien waar je uitkomt ;
  en soms
  gaan waar je niet wilt .

  Groeien in geloof is
  door alles wat je verliest ,
  dichter bij God komen .
  Je bent klein ,
  een klein zaadje ;
  hoopvol begin .

  N.N.

 • 28 december

  Heel mooi omschreven dat gedicht  Tot wat Christus voor ons is Margriet

 • 6 januari

  Het ontvangen van Gods gezalfden .

  Paulus , een dienstknecht van God , een apostel van Jezus Christus , naar het geloof der uitverkorenen Gods en de erkentenis der waarheid  , die naar de godsvrucht is  [ Titus 1:1 ]

  Laten we goed zien wat Paulus hier van zichzelf zegt : "Ik ben een dienstknecht van God  , een Apostel van Jezus Christus , als u dat gelooft ".
  Was hij dan geen dienstknecht van God als de uitverkorenen dit niet zouden geloven ? Natuurlijk wel ! Onder alle omstandigheden bleef Paulus een dienstknecht van God .

  Wat hij bedoelt te zeggen is dit : "Als jullie geloven dat ik een dienstknecht van god en een Apostel van Jezus Christus ben , dan kan ik functioneren in die zalving .
  Als jullie mij ontvangen als een apostol , zal ik jullie ook in die  - van God gegeven - hoedanigheid kunnen dienen .

  Andersom is het ook waar . Als jullie mij niet als een Apostel  ontvangen , zal ik ook niet als Apostel  in jullie midden kunnen fuctioneren  , ook al ben ik honderd keer van Godswege gezalfd om Apostel te zijn ".

  Het gaat er dus om dat wij de gezalfde dienstknechten van God ontvangen .
  Want eerst als wij de boodschapper ontvangen  , kunnen wij ook zijn boodschap ontvangen .

  Wij moeten dit goddelijke principe eerbiedigen voordat wij geestelijk kunnen groeien , want
  God heeft de vijfvoudige bediening gegevn om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon .

  We kunnen nooit tot volle wasdom van het Zoonschap komen tenzij wij deze gezalfde bedieningen ontvangen .

  Vaak kunnen we 'grote 'bedieningen nog wel ontvangen , vooral als ze van ver komen .

  Maar als God Pietje Puk uit Petten roept  , dan geloven we er niets van .

  Als God iemand uit ons midden roept  en zalft om in die bekwaamheid te dienen , dan zeggen we " Wie denkt hij wel dat hij is ?"

  Wie is Hij ?

  Dat gebeurde ook met Jezus  , want wat zeiden de mensen ? "Wie is Hij ? Is Hij niet de zoon van die timmerman hier uit Nazareth ? Is Hij niet een broer van die Jacobus en Johannes ? Wat een kapsones heeft Hij om van zichzelf te denken dat Hij iemand is ! Hij is gewoon een verwaande kwast . "

  Het probleem was dat ze Jezus alleen naar het vlees kenden  én niet bereid waren om te accepteren dat de Geest des Heren op Hem was  , omdat de Here Hem gezalfd had om een blijde boodschap te brengen  en om aan armen het Evangelie te verkondigen  [ Luk . 4 : 18 ] .

  Voor velen was Jezus slechts de zoon van de timmerman en meer niet  en dáárom kon Hij in zijn eigen woonplaats ook maar weinig wonderen doen .

  Om de wonderwerkend ekracht  van Jezus te kunnen ontvangen is het belangrijk dat wij zien wie Hij is  én dat wij Hem kennen als de Christus , dat wil zeggen  : als de van God gezondene  , als de Gealfde mét een zalving .

  Dit geldt indirect ook voor de Christus ín Zijn gezalfden  , in u en mij . Daarom is het zo belangrijk om te zien wie Jezus is .

  Wie zegt gij dat Ik ben ?

  Jezus vroeg zijn discipelen  : "Wie zeggen de mensen dat Ik ben ? "
  En ze zeiden : Sommigen zeggen Johannes de Doper  : anderen : Elia ; weer anderen : Jeremia  , of één der profeten .

  Toen vroeg Jezus : "Maar gij , wie zegt gij , dat Ik ben ? '

  Uw antwoord op desze vraag is van vitaal belang voor uw geloofsleven .
  Petrus beantwoorde die vraag als volgt  ; "Gij zijt de Christus  , de Zoon van de levende God ! ".

  Petrus erkende de Gezalfde ,

  In antwoord op deze belijdenis zei Jezus tot Petrus : "Zalig zijt gij , Simon Barjona , want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard  , maar Mijn Vader , die in de hemelen is . "

  [ Matth 16 : 13 - 17 ]

  Jezus steld edie vraag niet omdat Hij zijn eigen identiteit niet kende . In tegendeel  , Jezus wist zeer wel wie Hij was  , maar het antwoord op die vraag zegt meer over hem die antwword geeft  dan over Jezus .

  Uw antwoord openbaart uw identiteit .

  Iemand die namelijk ontkent dat Jezus van Nazaret ; de vleesgeworden  Zoon van God , de Christus , de van God gewzonden  en Gezalfde is , is de anti christ [ 1 Joh 2 : 22 en 2 Joh . 7 ]

  Wat u zegt over Jezus , openbaart wie u bent  én welke geest in u werkt  , want iedere geest , die Jezus niet belijdt  , is niet van God  [ 1 Joh . 4 : 3 ]
  In tegendeel , dat is de geest vande antichrist , de antigezalfde , die zich verzet tégen de Gezalfde en tegen Zijn gezalfden .

  Ook u mist Gods beste zegeningen voor uw leven als u iemand met een - van god gezonden  - boodschap niet wilt aanvaarden .
  Hoewel dit kan voortkomen uit vooroordeel  , antpathie of omdat u die persoon kent van voor de tijd dat hij gezalfd was , ís deze houding verkeerd .

  We moeten inzien dat als we Gods dienstknechten verwerpen  , we daarmee ok Hem verwerpen .
  Als wij niet ontvangen wie God aan ons geeft  , zullen we ook niet ontvangen wat God voor ons heeft .

  Uit : De zalving en de glorie
  Auteur : Jaap Dieleman

 • 7 januari

  Geweldige inzicht! Dank je om te delen!💗

 • 8 januari

  🙏❤

 • 9 januari

  Vervolg :
  Een waarschuwing voor ons

  Ontvangen is zegen
  Verwerpen is vloek

  Zij die de spot drijven met Gods Gezalfden , lopen gevaar door de vijand verscheurd te worden .
  Let wél  , het gaat hier niet over mensen  uit Jericho  [ beeld van de wereld ]  , maar om mensen uit Betel  , mensen uit "Gods huis ".

  Dat maakt het des te schrijnender . Als de wereld negatief reageert kun je zeggen : "ach ,het is de wereld maar ,  ze weten niet beter ".  
  Helaas dit verzet kwam niet uit Jericho  , een beeld van de wereld  , maar uit Betel  , een beeld van de kerk . Helaas gebeurt dit wel vaker .

  De kerk tegen Christus [ de Gezalfde en zijn zalving ]

  Het gebeurde ook met Jozef  , die door zijn eigen broers in de put werd geworpen . Het gebeurde met Jozua en Kaleb  die door Israël  werden verworpen  en als gevolg daarvan veertig jaar in de woestijn doorbrachten . Het gebeurde met Jeremia  die door zijn eigen mensen in de put werdt geworpen  , omdat hij hen waarschuwde voor Gods oordeel . Maar omdat zij Gods waarschuwing in de wind sloegen werd Israël weggevoerd  in ballingschap naar Babylon .

  Het gebeurde ook met Jezus  , die door zijn eigen volk werd verworpen . Vooral de tempelleiders stonden daarbij vooraan .
  Hij [ Jezus } had nog geweend over jeruzalem  , omdat ze niet verstonden wat hun tot vrede diende . Omdat ze de tijd echter niet hadden opgemerkt dat God naar hen had omgezien  , door Jezus te zenden als Vredevorst ,
  kwam er oorlog in plaats van vrede  en werd Jeruzalem totaal verwoest  [ Lucas 19 : 41 - 44 ]

  Het gebeurde ook met Gods gezalfden  die na Jezus kwamen  . Na de uitstorting  van de Heilige Geest  op de eerste Pinksterdag  [ de zalving ] , werden Gods gezalfden  door de priesters het zwijgen opgelegd . Ze werden in de gevangenis geworpen  en de tempel uitgejaagd .
  Stefanus  , de eerste martelaar  , werd door religieuze fanatici gestenigd .

  Ook na die tijd hield het niet op . Door bijna alle eeuwen heen  , doch in het byzonder in de middeleeuwen waren het de 'leiders 'van de kerk  die Gods gezalfden vervolgden  en doden .
  Niet alleen de Katholieke kerk heeft zich aan dez egruwel daden schuldig gemaakt  . Ook de kerk van Engeland heeft  , onder het koningschap van koning Hendrik de Vijfde  , zich aan deze antchristelijke praktijken schuldig gemaakt . Henry 's troonopvolgster  , zijn dochter koningin Mary  , was hierin nog erger dan haar vader . Geen andere vorst of vorstin heeft zoveel onschuldig bloed laten vloeien in vredestijd als koningin Mary deed in vier jaar tijds door de galg  , guillotine  , de brandstapel  en door gevangenschap .
  Duizenden getrouwe chriatenen vonden op deze wijze  in 'naam van de kerk 'als ketters de dood .
  Deze goddeloze "leiders 'waren mensen die met een schijn van godsvrucht  de kracht daarvan verloochend hebben .

  Wat er gebeurde met Jozef  , Jozua  , Jeremia en Jezus  , gebeurde ook met Stefanus  , Jacobus  , Polycarpus  , Telemachus  , Wycliff , Huss , , Luther  en vele anderen na hen . En het kan ook ons gebeuren  .

  De vraag rijst  : "Hoe komt het  , dat juist zij  , die in de kerk op de troon zitten en Christus zouden moeten vertegenwoordigen  , zó vijandig reageren op Gods gezalfden  , door hen te vervolgen  , gevangen te nemen  , te verketteren en te doden ?

  Dit is één van de moeilijkst te begrijpen mysteries  uit de geschiedenis van de kerk .

  uit : De zalving en de glorie
  auteur : Jaap Dieleman

  wordt vervolgd :

 • Vrijdag om 10:23 uur

  `Vervolg :

  Het mysterie der goddeloosheid .

  De Bijbel noemt dit het geheimenis der wetteloosheid . Dit geheimenis is reeds lang in werking .En de leider ervan is Gods grote tegenstander  , de duivel /satan  zelf .
  De Bijbel zegt :

  Laat niemnd u misleiden  , op welke wijze dan ook  , want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren , de zoon des verderfs , de tegenstander  , die zich verheft tegen al wat God  of voorwerp van verering heet , zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien dat hij een god is .
  @ Tessalonicenzen 2 : 3 - 4

  Hier wordt feitelijk gesproken over de antichrist . Hij degenedie zich verzet tegen de Christus en die Hem nabootst . Ik ontken de mogelijkheid niet dat hij nog eens letterlijkzal komen als een man van vlees en bloed . Een man die zich in Jeruzalem in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden alsof hij god zelf is .

  Maar hoewel de antichrist  , de mens der wetteloosheid , nog geopenbaard moet worden  , is het geheimenis der wetteloosheid reeds lang in werking .
  Als we de geschiedenis van de kerk bekijken , zien we hoe dit reeds vele malen bewezen is .

  De inquisitie , geleid door de 'kerkvorsten ', was in feite niets anders dan de antichrist die zich in de tempel , een beeld van de kerk , had gezet op de troon . Deze religieuze 'geestelijken ', waren niets anders dan werktuigen in de hand van Gods tegenstander . Het waren tegenstanders die zich verzetten tegen de Christus door de ware christenen op de brandstapel om het leven te brengen . En omdat ze dit deden in de naam van 'Christus én de kerk ', is het bij uitstek anti- christelijk.

  Het woord 'anti ' heeft in dit verband feitelijk twee beteknissen  , namelijk immitatie en oppositie .Dat is nu precies wat de duivel heeft gedaan . Hij heeft oppositie gevoerd tegen het ware christendom  en als dat geen resultaat meer opleverde zocht hij zijn toevlucht tot imitatie . De anti

  christ heeft zich in de 'tempel 'gedrongen  en net gedaan of hij zelf God was . Zo heeft hij een prominente plaats weten te verwerven in de kerk  , vanwaar hij de ware gezalfden  onderdrukt  , vervolgd en gedood heeft .

  Alle vijandschap tegen de ware gelovigen  , tegen de  christenen , tegen de gezalfden des Heren  , is dus een openbaring van de antichrist . Immers zijn naam is 'antchrist . Want als Christus 'de Gezalfde  en zijn zalving 'betekent , dan betekent  antichrist 'degene die tegen de Gezalfde en zijn zalving is '.

  Hij is in de eerste plaats dus tegen de gezalden des Heren .
  Het is belangrijk dat u dat begrijpt  , want de strijd van de antchrist is letterlijk een strijd tegen de Christus  , en dus tegen 'Zijn gezalfden  en hun zalving '.

  Intimidatie en imitatie

  • Intimidatie  en heftig verzet tegen de gezalfden met het doel hen te stoppen .
  • Imitatie met het doel om verwarring te zaaien  en zo Gods werk te vernietigen .

  Als het niet lukt om de gezalfden met geweld te stoppen  , zal de duivel zijn toevlucht nemen tot demonische imitaties van de zalving , terwijl hij de echte gezalfden beschuldigt van het gebruik van duivelse machten om hun werk te doen .
  Deze beschuldiging werd ook tegen Jezus geuit .
  Toen de eerste christenen niet door geweld konden worden uitgeroeid  , heeft de duivel het 'christendom 'omhelsd  en begon het van binnenuit uit te hollen terwijl zij die  bleven vechten voor het ware geloof  door dit zelfde 'christendom 'op de brandstapel werden verbrand als ketters  die zich tegen 'de God van de Bijbel 'verzetten .

  De ultieme tegenstand tegen de ware kerk gaat in wezen niet over leerstellingen , overtuigingen , sacramenten , stijl of vormgeving  , maar is zuiver en alleen gericht tegen de zalving . We  zien dat , wanneer de zalving toeneemt , de tegenstand eveneens toeneemt.
  Het losbartsen van satans aanvallen tegen de kerk staat dan ook in direct verband met het vrijzetten van de zalving .

  De vraag rijstechter waarom de duivel zo gekant is tegen de gezalden en de zalving .
  Het antwoord is niet moeilijk te begrijpen .
  De duivel wil die zalving afzwakken  , verwarren  , in diskrediet brengen  en uiteindelijk vernietigen  , want de duivel weet dat als hij de zalving niet vernietigt ......... de zalving hem vernietigt .

  Want de zalving vernietigt het juk  op de schouders van zijn slaven .

  Juist daarom moeten wij ons uitstrekken naar meer zalving  , ook al brengt dit wellicht vervolging met zich mee . We moeten ons niet in de war laten brengen door satans imitaties , nog ons angst aan laten praten  en ons laten ontmoedigen door intimidaties  , maar ons onvoorwaardelijk aan de Christus  , 'de Gezalfde en Zijn zalving ', toevertrouwen  , zodat wij met Hem  en in Zijn opdracht de werken van de duivel vernietigen .

  Volkomen overwinning

  Hoewel het verzet van de duivel tegen de zalving hevig is  en de Bijbel ook spreekt  van vervolging  en lijden om Christus 'wil  , dat wil zeggen  : om 'des Gezalfden'wil  , ligt de overwinning voor Gods gezalfden vast .
  Die overwinning ligt vast in Christus  die de duivel reeds overwonnen heeft .

  Door Zijn zalving op ons leven delen wij in Zijn overwinning  en zijn we met Hem méér dan overwinnaar .
  Want wij zijn geroepen en gezalfd om met Hem overwinnaar te zijn .

  Tot zover Uit : De zalving en de glorie
  Auteur : Jaap Dieleman

 • Vrijdag om 10:53 uur

  Amen!! Mooi @Margriet !!

 • Woensdag om 12:30 uur

  Omdat  U Eerste bent ,
  hoef ik niet altijd vooraan te staan .

  'Beeld van God  , de onzichtbare  , is Hij  , eerstgeborene van heel de schepping : in Hem is alles geschapen  , alles in de hemel en alles op aarde  , het zichtbare en het onzichtbare  , vorsten en  
  heersers , machten en krachten  , alles is door Hem en voor Hem geschapen .
  Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem . Hij is het hoofd van het lichaam  , de kerk .
  Oorsprong is Hij  , eerstgeborene van de doden  , om in alles de eerste te zijn : in Hem heeft heel de volheid willen wonen  en door Hem en voor Hem alles  met zich willen verzoenen  , alles op aarde  en alles in de hemel  , door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis .'

  [ Kolossenzen 1 : 15 - 20 ]

  Velen van ons hebben bewust of onbewust de tedentie om met alles de beste te willen zijn . Het is net een ingebouwde motor  , die altijd op meer toeren moet draaien als anderen voorbij gaan . Dit streven naar de eerste plaats kán een uitdaging zijn  , maar is ook heel vermoeiend .

  Het feit dat Jezus al op die plaats staat  , kan daarom heel bevrijdend werken  . We hoeven niet bij alles onszelf steeds op te jagen .
  We mogen streven naar kwaliteit  . Het is goed om het beste uit onszelf te halen en door anderen daarin  uitgedaagd te worden .

  Als dit streven echter iets is dat  ons altijd opjaagt  , dan kunnen we dat afleggen bij het kruis . De plaats waar Jezus alles volbracht heeft waardoor Hij de Eerste is geworden .
  Daar kan ons bewustzijn gereinigd worden van dode werken die ons zo afmatten . Daar heeft Hij een plaats bereid waar we écht tot rust kunnen  komen .

  Dit houdt niet in dat we passieve mensen worden  , integendeel . Nu , komt er ruimte vrij  , zodat de Heilige Geest door ons heen kan werken . Nu kan God onze beste kwaliteiten  , onze talenten inzetten voor Zijn plan , dat is zoveel beter .
  We hoeven niet overal vooraan te staan  , want daar staat Jezus al  , maar we mogen wel op die plekken staan  , waar de Geest heen leidt .

  Dan zullen rivieren van levend water uit ons hart stromen  , dan zullen wij in Jezus Naam de mensen iets hebben aan te bieden wat eeuwigheidswaarde heeft .

  Dát is optimaal leven door de Geest  , heel wat anders dan streven in eigen  kracht naar de eerste plaats .

  Corrie Oosterhuis

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  Omdat U mijn Schuilplaats bent , heb ik niets te vrezen .

  'Bij God is mijn redding  en eer  , mijn machtige rots  , mijn Schuilplaats is God .
  Vertouw op Hem  , mijn volk  , te allen tijde  , open voor Hem je hart , God is onze Schuilplaats '

  Psalm 62 :  8 , 9

  Iedereen heeft zo zijn zwakke plek  , waar de angst ons meester is . Voor één is dat een fietstocht in het donker  , een bepaald beestje of de vrees voor een ernstige ziekte .

  Sommigen zullen nooit gaan vliegen  , terwijl anderen slapeloze nachten krijgen als ze denken aan een autorit door de drukke stad .
  Zo zijn er nog talloze andere voorbeelden

  En toch ....toch geldt ook nu , dat we geloven dat Jezus onze Schuilplaats is  , Hij het altijd wil zijn .  Dat houdt in dat Zijn kracht om ons te beschermen groter is dan de angst voor dat ene .

  We hebben afgeleerd om God bij zulke concrete dingen te betrekken .

  Geloven doe je in de kerk  , wordt wel eens gekscherend gezegd  , maar helaas is dat bij velen van ons realiteit .

  Anderzijds worden we door twijfel overvallen , als we bedenken dat ook christenen sterven aan ziektes of omkomen bij ongelukken .

  Dus kiezen we voor eigen zekerheid  en mijden we de drukke stad  , stappen we niet in een vliegtuig  en zorgen we dat we voor het donker thuis zijn .

  Op deze manier beperken we onze vrijheid .

  Het kan zelfs zó sterk worden  , dat het een tweede natuur van ons wordt  om die 'plek van vrees 'te mijden . Als God ons dan roept om naar een bepaalde plaats te gaan waar we alleen
  met een vliegtuig kunnen komen  , dan zorgt die tweede natuur ervoor dat we díe stem niet kunnen horen .

  Angst is een reële kracht  .

  Zolang we ons de werkelijkheid niet eigen kunnen maken dat Jezus onze Schuilplaats is  , zullen we in de macht van angst blijven .

  Opnieuw is het de Geest van God die ons door een openbaring de kracht va God laat zien  , waardoor de angst verdwijnt .
  Het is goed om open te zijn over onze angsten  , er samen voor te bidden én Gods Woord te bestuderen . Totdat de werkelijkheid van de onovertroffen  Kracht van Jezus Christus realiteit in ons denken is geworden .

  Corrie Oosterhuis

126 – 135 van 135    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 4  5  6Plaats reactie