De snelst groeiende christelijke datingsite van Nederland

Probeer ons gratis uit

Denken in mogelijkheden

ForumInspiratie

126 – 150 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 5  6  7 ... 9  Volgende Plaats reactie

 • 24 december 2018

  Kerstmis is Christus in u .

  Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen :
  Christus in u  , de hoop de heerlijkheid .

  Kollosenzen 1 : 27

  Vandaag viert de hele wereld Kerst - de geboorte van onze heer en Redder Jezus Christus .
  Velen begrijpen echter niet wat het geestelijke belang is van Zijn geboorte . Hij is in de wereld geboren , zodat Hij in en door ons kan leven .
  Jezus Christus is de betekenis van Kerstmis . Hij is geboren in deze wereld  , zodat Hij in ons kan wonen . Als Hij dus niet in u leeft  , dan begrijpt u niet wat Kerstmis is  , ondanks dat u het viert . U heeft alleen het verhaal gehoord  , maar u moet gelóven en het verhaal ervaren door Christus te ontvangen in uw hart .

  Christus is voor ons allen gekomen . Wist u dat als u de enige mens op aarde zou zijn , Hij nog steeds zou zijn gekomen  , zodat Hij door u heen kan leven ?

  Dit is het mysterie dat jaren en generaties lang verborgen is gehouden , maar wat zich nu manifesteert .
  Het mysterie : Christus in u !

  Dit is alles wat God wilde bereiken  : dat Hij in staat kon zijn om Zijn woonplaats in de harten van mensen te maken . Hij heeft dat bereikt door Jezus te sturen . Door Jezus zijn wij in gemeenschap met God !
  Misschien dacht u dat u een "nietsnut "was , maar nu Christus in u woont bent u een glorieus wezen , u bent één met God . Uw lichaam huisvest God , u bent Zijn levende tabernakel door de Geest  [ 2 Korinthiërs 6 : 16 ]
  Kolossenzen 2 : 9 spreekt over Jezus : "Want in Hem woont de gehele volheid van de Godheid lichamelijk ."
  Toen Jezus hier op aarde wandelde , was alle goddelijkheid in Hem . Hij was God levend in een menselijk lichaam . Vervolgens lezen we iets subliems in Kolossenzen 2 : 10 :
  " en u bent volmaakt geworden in Hem [ Christus ] .... "

  Het woord "volmaakt "betekent volheid  , om volledig te worden gemaakt !  
  De engelse Amplified vertaling maakt het nog duidelijker  : U bent in Hem volmaakt  , u bent gekomen tot de volheid van het leven in Christus  , u bent ook gevuld met de Goddelijke Vader  , Zoon en Heilige Geest .."

  Dus net als Jezus heeft de Godheid ook Zijn woonplaats in uw lichaam  , u bent Gods woonplaats  , de volheid van de Godheid woont in u .  , Gezegend zij God !
  Dit was het plan en doel en dit is de reden dat Jezus kwam  ,
  Nu dat Jezus in u woont  , bent u meer dan overwinnaar , satan de wereld en zijn negatieve systemen zijn onder uw voeten .
  Heb het bewustzijn dat Jezus in u woont en leef het overwinnende leven dat van u is in Hem .

  _______________________________________________________________________

  Belijdenis [ uitspreken met de mond ] :

  Ik ben vol van God , omdat Christus in mij is . Hij wandelt in mij , Hij praat in mij en Hij leeft door mij heen . !
  De wereld is onder mijn voeten en ik wandel in de glorie en heerschappij nu en voor altijd .
  In Jezus ' Naam .
  Amen

  Chris Oyakhilome

 • 27 december 2018

  Groeien is
  ontdekken wat je graag doet ,
  en wat niet ;
  ontdekken van welke mensen je houdt ,
  en van welke niet .

  Groeien is
  heel langzaam ,
  met pijn gaan beseffen
  dat het allemaal anders
  had kunnen lopen ,
  maar dat het niet meer
  anders hoeft .

  Groeien is afsterven ,
  loslaten
  wat je ook zou willen
  loslaten wat niet van jou is
  - misschien
  je zoveelste teleurstelling -

  Groeien is
  eerst maar eens beamen
  dat je jaloers bent
  op die  en die
  - welvervelend ,
  maar het zit in je -
  beamen
  dat je dat en dat
  wel mooi vindt .
  maar dat je het echt niet
  op kunt brengen .

  Groeien is
  steeds kleiner worden ,
  heel dicht leven bij
  alles wat er misgegaan is ,
  en wat er misgaat ,
  bij je verloren mogelijkheden
  en bij wat je niet kunt .

  Groeien is
  - heb jij dat nooit -
  willen worden als Hij  ,
  die het
  zo mooi kon zeggen ,
  en het zo mooi kon doen .
  'Zo moet het worden
  en niet anders '.
  Van te voren willen weten
  hoe het wordt ,
  hoe ik word .

  Groeien is
  ook weer aanvaarden
  dat je niet zo bent als Hij  ,
  dat er maar eentje is als Hij ,
  en dat er ook maar eentje is
  als jij .

  Groeien is
  je eigen maat ontdekken  ,
  en aanvaarden dat je zo bent ,
  en neit anders .

  Groeien is
  verwondering .
  'Hé , nooit geweten  ,
  dat ik zó ben  ,
  dat ik dat kan '.

  Groeien is
  popelen om uit te groeien  ,
  klaar willen zijn met jezelf :
  'Nu moet de onrust
  maar eens afgelopen zijn  '.

  Groeien is
  wachten ,
  geduldig zijn .
  Ieder heeft zijn eigen tempo ;
  alles op zijn tijd ;
  wachten tot de tijd rijp is ,
  voor de eerste stap ,
  en dan weer de volgende .

  Groeien is
  je laten drijven ,
  maar zien waar je uitkomt ;
  en soms
  gaan waar je niet wilt .

  Groeien in geloof is
  door alles wat je verliest ,
  dichter bij God komen .
  Je bent klein ,
  een klein zaadje ;
  hoopvol begin .

  N.N.

 • 28 december 2018

  Heel mooi omschreven dat gedicht  Tot wat Christus voor ons is Margriet

 • 6 januari 2019

  Het ontvangen van Gods gezalfden .

  Paulus , een dienstknecht van God , een apostel van Jezus Christus , naar het geloof der uitverkorenen Gods en de erkentenis der waarheid  , die naar de godsvrucht is  [ Titus 1:1 ]

  Laten we goed zien wat Paulus hier van zichzelf zegt : "Ik ben een dienstknecht van God  , een Apostel van Jezus Christus , als u dat gelooft ".
  Was hij dan geen dienstknecht van God als de uitverkorenen dit niet zouden geloven ? Natuurlijk wel ! Onder alle omstandigheden bleef Paulus een dienstknecht van God .

  Wat hij bedoelt te zeggen is dit : "Als jullie geloven dat ik een dienstknecht van god en een Apostel van Jezus Christus ben , dan kan ik functioneren in die zalving .
  Als jullie mij ontvangen als een apostol , zal ik jullie ook in die  - van God gegeven - hoedanigheid kunnen dienen .

  Andersom is het ook waar . Als jullie mij niet als een Apostel  ontvangen , zal ik ook niet als Apostel  in jullie midden kunnen fuctioneren  , ook al ben ik honderd keer van Godswege gezalfd om Apostel te zijn ".

  Het gaat er dus om dat wij de gezalfde dienstknechten van God ontvangen .
  Want eerst als wij de boodschapper ontvangen  , kunnen wij ook zijn boodschap ontvangen .

  Wij moeten dit goddelijke principe eerbiedigen voordat wij geestelijk kunnen groeien , want
  God heeft de vijfvoudige bediening gegevn om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon .

  We kunnen nooit tot volle wasdom van het Zoonschap komen tenzij wij deze gezalfde bedieningen ontvangen .

  Vaak kunnen we 'grote 'bedieningen nog wel ontvangen , vooral als ze van ver komen .

  Maar als God Pietje Puk uit Petten roept  , dan geloven we er niets van .

  Als God iemand uit ons midden roept  en zalft om in die bekwaamheid te dienen , dan zeggen we " Wie denkt hij wel dat hij is ?"

  Wie is Hij ?

  Dat gebeurde ook met Jezus  , want wat zeiden de mensen ? "Wie is Hij ? Is Hij niet de zoon van die timmerman hier uit Nazareth ? Is Hij niet een broer van die Jacobus en Johannes ? Wat een kapsones heeft Hij om van zichzelf te denken dat Hij iemand is ! Hij is gewoon een verwaande kwast . "

  Het probleem was dat ze Jezus alleen naar het vlees kenden  én niet bereid waren om te accepteren dat de Geest des Heren op Hem was  , omdat de Here Hem gezalfd had om een blijde boodschap te brengen  en om aan armen het Evangelie te verkondigen  [ Luk . 4 : 18 ] .

  Voor velen was Jezus slechts de zoon van de timmerman en meer niet  en dáárom kon Hij in zijn eigen woonplaats ook maar weinig wonderen doen .

  Om de wonderwerkend ekracht  van Jezus te kunnen ontvangen is het belangrijk dat wij zien wie Hij is  én dat wij Hem kennen als de Christus , dat wil zeggen  : als de van God gezondene  , als de Gealfde mét een zalving .

  Dit geldt indirect ook voor de Christus ín Zijn gezalfden  , in u en mij . Daarom is het zo belangrijk om te zien wie Jezus is .

  Wie zegt gij dat Ik ben ?

  Jezus vroeg zijn discipelen  : "Wie zeggen de mensen dat Ik ben ? "
  En ze zeiden : Sommigen zeggen Johannes de Doper  : anderen : Elia ; weer anderen : Jeremia  , of één der profeten .

  Toen vroeg Jezus : "Maar gij , wie zegt gij , dat Ik ben ? '

  Uw antwoord op desze vraag is van vitaal belang voor uw geloofsleven .
  Petrus beantwoorde die vraag als volgt  ; "Gij zijt de Christus  , de Zoon van de levende God ! ".

  Petrus erkende de Gezalfde ,

  In antwoord op deze belijdenis zei Jezus tot Petrus : "Zalig zijt gij , Simon Barjona , want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard  , maar Mijn Vader , die in de hemelen is . "

  [ Matth 16 : 13 - 17 ]

  Jezus steld edie vraag niet omdat Hij zijn eigen identiteit niet kende . In tegendeel  , Jezus wist zeer wel wie Hij was  , maar het antwoord op die vraag zegt meer over hem die antwword geeft  dan over Jezus .

  Uw antwoord openbaart uw identiteit .

  Iemand die namelijk ontkent dat Jezus van Nazaret ; de vleesgeworden  Zoon van God , de Christus , de van God gewzonden  en Gezalfde is , is de anti christ [ 1 Joh 2 : 22 en 2 Joh . 7 ]

  Wat u zegt over Jezus , openbaart wie u bent  én welke geest in u werkt  , want iedere geest , die Jezus niet belijdt  , is niet van God  [ 1 Joh . 4 : 3 ]
  In tegendeel , dat is de geest vande antichrist , de antigezalfde , die zich verzet tégen de Gezalfde en tegen Zijn gezalfden .

  Ook u mist Gods beste zegeningen voor uw leven als u iemand met een - van god gezonden  - boodschap niet wilt aanvaarden .
  Hoewel dit kan voortkomen uit vooroordeel  , antpathie of omdat u die persoon kent van voor de tijd dat hij gezalfd was , ís deze houding verkeerd .

  We moeten inzien dat als we Gods dienstknechten verwerpen  , we daarmee ok Hem verwerpen .
  Als wij niet ontvangen wie God aan ons geeft  , zullen we ook niet ontvangen wat God voor ons heeft .

  Uit : De zalving en de glorie
  Auteur : Jaap Dieleman

 • NATHALIE158

  7 januari 2019

  Geweldige inzicht! Dank je om te delen!💗

 • 8 januari 2019

  🙏❤

 • 9 januari 2019

  Vervolg :
  Een waarschuwing voor ons

  Ontvangen is zegen
  Verwerpen is vloek

  Zij die de spot drijven met Gods Gezalfden , lopen gevaar door de vijand verscheurd te worden .
  Let wél  , het gaat hier niet over mensen  uit Jericho  [ beeld van de wereld ]  , maar om mensen uit Betel  , mensen uit "Gods huis ".

  Dat maakt het des te schrijnender . Als de wereld negatief reageert kun je zeggen : "ach ,het is de wereld maar ,  ze weten niet beter ".  
  Helaas dit verzet kwam niet uit Jericho  , een beeld van de wereld  , maar uit Betel  , een beeld van de kerk . Helaas gebeurt dit wel vaker .

  De kerk tegen Christus [ de Gezalfde en zijn zalving ]

  Het gebeurde ook met Jozef  , die door zijn eigen broers in de put werd geworpen . Het gebeurde met Jozua en Kaleb  die door Israël  werden verworpen  en als gevolg daarvan veertig jaar in de woestijn doorbrachten . Het gebeurde met Jeremia  die door zijn eigen mensen in de put werdt geworpen  , omdat hij hen waarschuwde voor Gods oordeel . Maar omdat zij Gods waarschuwing in de wind sloegen werd Israël weggevoerd  in ballingschap naar Babylon .

  Het gebeurde ook met Jezus  , die door zijn eigen volk werd verworpen . Vooral de tempelleiders stonden daarbij vooraan .
  Hij [ Jezus } had nog geweend over jeruzalem  , omdat ze niet verstonden wat hun tot vrede diende . Omdat ze de tijd echter niet hadden opgemerkt dat God naar hen had omgezien  , door Jezus te zenden als Vredevorst ,
  kwam er oorlog in plaats van vrede  en werd Jeruzalem totaal verwoest  [ Lucas 19 : 41 - 44 ]

  Het gebeurde ook met Gods gezalfden  die na Jezus kwamen  . Na de uitstorting  van de Heilige Geest  op de eerste Pinksterdag  [ de zalving ] , werden Gods gezalfden  door de priesters het zwijgen opgelegd . Ze werden in de gevangenis geworpen  en de tempel uitgejaagd .
  Stefanus  , de eerste martelaar  , werd door religieuze fanatici gestenigd .

  Ook na die tijd hield het niet op . Door bijna alle eeuwen heen  , doch in het byzonder in de middeleeuwen waren het de 'leiders 'van de kerk  die Gods gezalfden vervolgden  en doden .
  Niet alleen de Katholieke kerk heeft zich aan dez egruwel daden schuldig gemaakt  . Ook de kerk van Engeland heeft  , onder het koningschap van koning Hendrik de Vijfde  , zich aan deze antchristelijke praktijken schuldig gemaakt . Henry 's troonopvolgster  , zijn dochter koningin Mary  , was hierin nog erger dan haar vader . Geen andere vorst of vorstin heeft zoveel onschuldig bloed laten vloeien in vredestijd als koningin Mary deed in vier jaar tijds door de galg  , guillotine  , de brandstapel  en door gevangenschap .
  Duizenden getrouwe chriatenen vonden op deze wijze  in 'naam van de kerk 'als ketters de dood .
  Deze goddeloze "leiders 'waren mensen die met een schijn van godsvrucht  de kracht daarvan verloochend hebben .

  Wat er gebeurde met Jozef  , Jozua  , Jeremia en Jezus  , gebeurde ook met Stefanus  , Jacobus  , Polycarpus  , Telemachus  , Wycliff , Huss , , Luther  en vele anderen na hen . En het kan ook ons gebeuren  .

  De vraag rijst  : "Hoe komt het  , dat juist zij  , die in de kerk op de troon zitten en Christus zouden moeten vertegenwoordigen  , zó vijandig reageren op Gods gezalfden  , door hen te vervolgen  , gevangen te nemen  , te verketteren en te doden ?

  Dit is één van de moeilijkst te begrijpen mysteries  uit de geschiedenis van de kerk .

  uit : De zalving en de glorie
  auteur : Jaap Dieleman

  wordt vervolgd :

 • 11 januari 2019

  `Vervolg :

  Het mysterie der goddeloosheid .

  De Bijbel noemt dit het geheimenis der wetteloosheid . Dit geheimenis is reeds lang in werking .En de leider ervan is Gods grote tegenstander  , de duivel /satan  zelf .
  De Bijbel zegt :

  Laat niemnd u misleiden  , op welke wijze dan ook  , want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren , de zoon des verderfs , de tegenstander  , die zich verheft tegen al wat God  of voorwerp van verering heet , zodat hij zich in de tempel Gods zet om aan zich te laten zien dat hij een god is .
  @ Tessalonicenzen 2 : 3 - 4

  Hier wordt feitelijk gesproken over de antichrist . Hij degenedie zich verzet tegen de Christus en die Hem nabootst . Ik ontken de mogelijkheid niet dat hij nog eens letterlijkzal komen als een man van vlees en bloed . Een man die zich in Jeruzalem in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden alsof hij god zelf is .

  Maar hoewel de antichrist  , de mens der wetteloosheid , nog geopenbaard moet worden  , is het geheimenis der wetteloosheid reeds lang in werking .
  Als we de geschiedenis van de kerk bekijken , zien we hoe dit reeds vele malen bewezen is .

  De inquisitie , geleid door de 'kerkvorsten ', was in feite niets anders dan de antichrist die zich in de tempel , een beeld van de kerk , had gezet op de troon . Deze religieuze 'geestelijken ', waren niets anders dan werktuigen in de hand van Gods tegenstander . Het waren tegenstanders die zich verzetten tegen de Christus door de ware christenen op de brandstapel om het leven te brengen . En omdat ze dit deden in de naam van 'Christus én de kerk ', is het bij uitstek anti- christelijk.

  Het woord 'anti ' heeft in dit verband feitelijk twee beteknissen  , namelijk immitatie en oppositie .Dat is nu precies wat de duivel heeft gedaan . Hij heeft oppositie gevoerd tegen het ware christendom  en als dat geen resultaat meer opleverde zocht hij zijn toevlucht tot imitatie . De anti

  christ heeft zich in de 'tempel 'gedrongen  en net gedaan of hij zelf God was . Zo heeft hij een prominente plaats weten te verwerven in de kerk  , vanwaar hij de ware gezalfden  onderdrukt  , vervolgd en gedood heeft .

  Alle vijandschap tegen de ware gelovigen  , tegen de  christenen , tegen de gezalfden des Heren  , is dus een openbaring van de antichrist . Immers zijn naam is 'antchrist . Want als Christus 'de Gezalfde  en zijn zalving 'betekent , dan betekent  antichrist 'degene die tegen de Gezalfde en zijn zalving is '.

  Hij is in de eerste plaats dus tegen de gezalden des Heren .
  Het is belangrijk dat u dat begrijpt  , want de strijd van de antchrist is letterlijk een strijd tegen de Christus  , en dus tegen 'Zijn gezalfden  en hun zalving '.

  Intimidatie en imitatie

  • Intimidatie  en heftig verzet tegen de gezalfden met het doel hen te stoppen .
  • Imitatie met het doel om verwarring te zaaien  en zo Gods werk te vernietigen .

  Als het niet lukt om de gezalfden met geweld te stoppen  , zal de duivel zijn toevlucht nemen tot demonische imitaties van de zalving , terwijl hij de echte gezalfden beschuldigt van het gebruik van duivelse machten om hun werk te doen .
  Deze beschuldiging werd ook tegen Jezus geuit .
  Toen de eerste christenen niet door geweld konden worden uitgeroeid  , heeft de duivel het 'christendom 'omhelsd  en begon het van binnenuit uit te hollen terwijl zij die  bleven vechten voor het ware geloof  door dit zelfde 'christendom 'op de brandstapel werden verbrand als ketters  die zich tegen 'de God van de Bijbel 'verzetten .

  De ultieme tegenstand tegen de ware kerk gaat in wezen niet over leerstellingen , overtuigingen , sacramenten , stijl of vormgeving  , maar is zuiver en alleen gericht tegen de zalving . We  zien dat , wanneer de zalving toeneemt , de tegenstand eveneens toeneemt.
  Het losbartsen van satans aanvallen tegen de kerk staat dan ook in direct verband met het vrijzetten van de zalving .

  De vraag rijstechter waarom de duivel zo gekant is tegen de gezalden en de zalving .
  Het antwoord is niet moeilijk te begrijpen .
  De duivel wil die zalving afzwakken  , verwarren  , in diskrediet brengen  en uiteindelijk vernietigen  , want de duivel weet dat als hij de zalving niet vernietigt ......... de zalving hem vernietigt .

  Want de zalving vernietigt het juk  op de schouders van zijn slaven .

  Juist daarom moeten wij ons uitstrekken naar meer zalving  , ook al brengt dit wellicht vervolging met zich mee . We moeten ons niet in de war laten brengen door satans imitaties , nog ons angst aan laten praten  en ons laten ontmoedigen door intimidaties  , maar ons onvoorwaardelijk aan de Christus  , 'de Gezalfde en Zijn zalving ', toevertrouwen  , zodat wij met Hem  en in Zijn opdracht de werken van de duivel vernietigen .

  Volkomen overwinning

  Hoewel het verzet van de duivel tegen de zalving hevig is  en de Bijbel ook spreekt  van vervolging  en lijden om Christus 'wil  , dat wil zeggen  : om 'des Gezalfden'wil  , ligt de overwinning voor Gods gezalfden vast .
  Die overwinning ligt vast in Christus  die de duivel reeds overwonnen heeft .

  Door Zijn zalving op ons leven delen wij in Zijn overwinning  en zijn we met Hem méér dan overwinnaar .
  Want wij zijn geroepen en gezalfd om met Hem overwinnaar te zijn .

  Tot zover Uit : De zalving en de glorie
  Auteur : Jaap Dieleman

 • BERT970

  11 januari 2019

  Amen!! Mooi @Margriet !!

 • 16 januari 2019

  Omdat  U Eerste bent ,
  hoef ik niet altijd vooraan te staan .

  'Beeld van God  , de onzichtbare  , is Hij  , eerstgeborene van heel de schepping : in Hem is alles geschapen  , alles in de hemel en alles op aarde  , het zichtbare en het onzichtbare  , vorsten en  
  heersers , machten en krachten  , alles is door Hem en voor Hem geschapen .
  Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem . Hij is het hoofd van het lichaam  , de kerk .
  Oorsprong is Hij  , eerstgeborene van de doden  , om in alles de eerste te zijn : in Hem heeft heel de volheid willen wonen  en door Hem en voor Hem alles  met zich willen verzoenen  , alles op aarde  en alles in de hemel  , door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis .'

  [ Kolossenzen 1 : 15 - 20 ]

  Velen van ons hebben bewust of onbewust de tedentie om met alles de beste te willen zijn . Het is net een ingebouwde motor  , die altijd op meer toeren moet draaien als anderen voorbij gaan . Dit streven naar de eerste plaats kán een uitdaging zijn  , maar is ook heel vermoeiend .

  Het feit dat Jezus al op die plaats staat  , kan daarom heel bevrijdend werken  . We hoeven niet bij alles onszelf steeds op te jagen .
  We mogen streven naar kwaliteit  . Het is goed om het beste uit onszelf te halen en door anderen daarin  uitgedaagd te worden .

  Als dit streven echter iets is dat  ons altijd opjaagt  , dan kunnen we dat afleggen bij het kruis . De plaats waar Jezus alles volbracht heeft waardoor Hij de Eerste is geworden .
  Daar kan ons bewustzijn gereinigd worden van dode werken die ons zo afmatten . Daar heeft Hij een plaats bereid waar we écht tot rust kunnen  komen .

  Dit houdt niet in dat we passieve mensen worden  , integendeel . Nu , komt er ruimte vrij  , zodat de Heilige Geest door ons heen kan werken . Nu kan God onze beste kwaliteiten  , onze talenten inzetten voor Zijn plan , dat is zoveel beter .
  We hoeven niet overal vooraan te staan  , want daar staat Jezus al  , maar we mogen wel op die plekken staan  , waar de Geest heen leidt .

  Dan zullen rivieren van levend water uit ons hart stromen  , dan zullen wij in Jezus Naam de mensen iets hebben aan te bieden wat eeuwigheidswaarde heeft .

  Dát is optimaal leven door de Geest  , heel wat anders dan streven in eigen  kracht naar de eerste plaats .

  Corrie Oosterhuis

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  Omdat U mijn Schuilplaats bent , heb ik niets te vrezen .

  'Bij God is mijn redding  en eer  , mijn machtige rots  , mijn Schuilplaats is God .
  Vertouw op Hem  , mijn volk  , te allen tijde  , open voor Hem je hart , God is onze Schuilplaats '

  Psalm 62 :  8 , 9

  Iedereen heeft zo zijn zwakke plek  , waar de angst ons meester is . Voor één is dat een fietstocht in het donker  , een bepaald beestje of de vrees voor een ernstige ziekte .

  Sommigen zullen nooit gaan vliegen  , terwijl anderen slapeloze nachten krijgen als ze denken aan een autorit door de drukke stad .
  Zo zijn er nog talloze andere voorbeelden

  En toch ....toch geldt ook nu , dat we geloven dat Jezus onze Schuilplaats is  , Hij het altijd wil zijn .  Dat houdt in dat Zijn kracht om ons te beschermen groter is dan de angst voor dat ene .

  We hebben afgeleerd om God bij zulke concrete dingen te betrekken .

  Geloven doe je in de kerk  , wordt wel eens gekscherend gezegd  , maar helaas is dat bij velen van ons realiteit .

  Anderzijds worden we door twijfel overvallen , als we bedenken dat ook christenen sterven aan ziektes of omkomen bij ongelukken .

  Dus kiezen we voor eigen zekerheid  en mijden we de drukke stad  , stappen we niet in een vliegtuig  en zorgen we dat we voor het donker thuis zijn .

  Op deze manier beperken we onze vrijheid .

  Het kan zelfs zó sterk worden  , dat het een tweede natuur van ons wordt  om die 'plek van vrees 'te mijden . Als God ons dan roept om naar een bepaalde plaats te gaan waar we alleen
  met een vliegtuig kunnen komen  , dan zorgt die tweede natuur ervoor dat we díe stem niet kunnen horen .

  Angst is een reële kracht  .

  Zolang we ons de werkelijkheid niet eigen kunnen maken dat Jezus onze Schuilplaats is  , zullen we in de macht van angst blijven .

  Opnieuw is het de Geest van God die ons door een openbaring de kracht va God laat zien  , waardoor de angst verdwijnt .
  Het is goed om open te zijn over onze angsten  , er samen voor te bidden én Gods Woord te bestuderen . Totdat de werkelijkheid van de onovertroffen  Kracht van Jezus Christus realiteit in ons denken is geworden .

  Corrie Oosterhuis

 • 29 januari

  De huwelijkdoos

  De meeste mensen trouwen in de overtuiging dat het huwelijk een mooie doos is die vol zit met de dingen waar ze zo naar verlangen : gezelschap , liefde , intimiteit  , vriendschap , enzovoort.
  De waarheid is dat het huwelijk vanaf het begin een lege doos is .
  Je moet er iets instoppen voordat je het eruit kunt halen . Er is geen liefde in het huwelijk .
  Liefde is in de mensen .  En mensen stoppen de liefde in het huwelijk . Er is geen romantiek in het huwelijk . Jij moet het er in brengen .

  Een echtpaar moet dit begrijpen  en de gewoonte aannemen om te geven , lief te hebben , te dienen en elkaar te prijzen  om de doos gevuld te houden .
  Als je er meer uithaalt dan je erin stopt , zal de doos leeg raken .

  onbekende bron op Facebook

 • NATHALIE158

  29 januari

  Zo mooi en waar!💗😘

 • 31 januari

  Wat is je doel ? Gelukkig of Heilig zijn ?

  Gelukkig zijn heeft vaak te maken met ontvangen . Je bent gelukkig als die ander jou geeft wat jij nodig hebt  , waardoor je dat gevoel van tevredenheid  en geluk krijgt .

  Iedereen heeft het verlangen om gelukkig te worden in het leven . Iedereen hoopt dat het leven hem of haar zodanig toelacht dat ze kunnen zijn als dat baby 'tje dat tevreden bij de moeder ligt : voldaan en zonder zorgen .

  Weinig mensen denken erover na wat heiligheid  in het huwelijk betekent . Gelukkig worden , dat snappen ze nog wel  , maar heilig worden ?
  Het woord 'heilig 'heeft voor de meeste mensen een ongrijpbare  en mystieke betekenis  .

  Heiligheid is iets voor God  , niet iets voor mensen . Heiligheid geldt als iets wat wij mensen nooit zullen bereiken .

  En toch worden we ertoe opgeroepen in de Bijbel .
  In 1 Petrus 1 vers 15  en verder zegt Petrus  : 'Wees heilig in alles wat u doeyt  , want de Here , Die u geroepen heeft om Zijn kind te worden  , is helig .
  Hij heeft dat Zelf gezegd  : "Wees heilig  , want Ik ben heilig "

  In de uitleg van dit vers in " Het Leven " staat onderandere : 'Petrus geeft ons hier de opdracht om te lijken op onze hemelse Vader  : Heilig in alles wat we doen .Heiligheid betekent

  Volledig toegewijd zijn aan God  , apart gezet voor byzonder gebruik door Hem  , en apart gezet zijn van de zonde  en haar invloed .
  Wij moeten apart gezet en anders zijn  , niet met de massa meegaan  ; maar niet  'anders 'vanwege het anders zijn .

  Wat ons anders maakt zijn Gods karaktertrekken in ons leven . Onze gerichtheid en prioriteiten  moeten als de Zijne zijn .

  De voor mensen [ ogenschijnlijke ] onmogelijke opgave die de Bijbel ons hier dus geeft  , is om te worden zoals Jezus . Wij moeten lijken op de Zoon va God  , die in menselijke gedaante naar de aarde kwam en ons heeft voogeleefd hoe we mogen leven .

  Wanneer we dat toepassen op het huwelijk  , komen we onvermijdelijk terug bij Efeziërs 5 , waar gesproken wordt over de plaats van man en vrouw in het huwelijk .

  Specifiek wordt er over de man gezegd dat hij zijn vrouw dezelfde liefde moet geven als Christus aan Zijn gemeente gaf , toen Hij Zich volledig voor haar opofferde [ Efeziërs 5 : 25 ]

  Heilig leven leidt ertoe dat de ander zich gezien en gewaardeerd voelt .

  In het huwelijk en in onze relaties wordt van ons gevraagd te geven ,
  zodat de ander zich geliefde en gerespecteerd weet .

  Hierboven zagen we dat gelukkig zijn gericht is op mijzelf  ; met heiligheid is het precies andersom  ; we zijn dan gericht op de ander .

  De mooiste manier om dit te illustreren , is te kijken naar wat er in 1 Korinthe 13 staat .
  Daar staan de eigenschappen die aan de liefde worden verbonden  .
  Is dit niet de liefde die je van je partner wilt ontvangen ?
  Is dit niet het ideaal van onbaatzuchtig samenzijn  , dat geluk zal brengen in de relatie ?

  Laten we eens kijken als we 'de liefde ' vervangen door het woordje  'ik ':
  Ik ben geduldig , ik ben vriendelijk , ik ben niet jaloers , ik pronk  niet ,  , ik doe niet gewichtig , ik handel niet ongepast  , ik zoek niet mijn eigen belang  , ik word niet verbitterd  , ik denk geen kwaad  , ik verblijd mij niet over de ongerechtigheid maar verheug mij in de waarheid  , ik bedek alle dingen , ik hoop alle dingen  , ik verdraag alle dingen . Mijn liefde vergaat nooit .

  Is dit inderdaad de liefde zoals je partner van jou ontvangt ?
  Ben jij in staat  om op deze manier van je partner te houden  , zonder dat je eerst van hem/haar een liefdevolle benadering eist ?

  Het stelt je voor een enorme opgave die de rest van je leven zal vullen . Maar is dat niet precies wat God van ons verlangt ?
  Hij verlangt ernaar dat we net zo van onze partner houden als Hij van ons houdt ! Volledig ! .......................

  Bram de Blouw

 • 23 februari

  Van alle kanten bekeken .

  Hoe moet ik omgaan met mijn boosheid ?

  We kunnen onze boosheid op zo'n manier gebruiken [ meester worden ] dat het iets goeds oplevert. Ik geef u vijf stappen waarmee u van boosheid over kunt gaan tot een positieve , liefdevolle handeling .

  • Allereerst is het belangrijk dat u bewust aan uzelf toegeeft dát u boos bent . Zeg het hardop : 'Ik ben boos om ....! Wat ga ik met die boosheid doen ? ' Zo'n uitgesproken bewering maakt u bewust van uw boosheid en helpt u duidelijkheid te krijgen over zowel uw boosheid als over de actie die u naar aanleiding daarvan gaat ondernemen . U hebt het voor uzelf mogelijk gemaakt om op een redelijke manier met uw boosheid om te gaan .
  • Ten tweede , wees terughoudend in uw eerste reactie . Vermijd de volgende algemeen bekende  , maar destructieve reacties .:  [ 1 ] de ander verbaal of fysiek de wind van voren geven  of  ; [ 2 ]  het tegenover gestelde hiervan  , u terugtrekken in een ijzige stilte . Weiger te reageren zoals u normaal gesproken zou doen wanneer u boos bent . Als u even wacht  , helpt dit u geen dingen te zeggen of te doen die u misschien niet meent  en waar u later spijt van krijgt .
  • Ten derde , probeer er achter te komen waar u nu precies boos om bent . Welke woorden of daden van de andere persoon hebben u boos gemaakt ?  Wat de oorzaak ook is van uw boosheid  , zorg dat u er achter komt . Als de ander u werkelijk onrecht aangedaan heeft , benoem dat dan . Hoe heeft hij of zij u gekwetst ?  Bepaal daarna hoe ernstig de overtreding van de ander is  . Het ene onrecht is veel ernstiger dan het andere  . Als u weet hoe zwaar de situatie weegt  , kunt u uw reactie daarop afstemmen .
  • Ten vierde , ga na welke mogelijkheden u hebt . Het aller belangrijkste is dat uw reactie positief en liefdevol is . Stel uzelf daarom de volgende vragen  ; Draagt de reactie die ik overweeg bij aan het oplossen van ons conflict en aan het herstellen van onze relatie ?  En is het het beste voor de persoon op wie ik boos ben ?  De tweebeste , meest constructieve mogelijkheden zijn : [ 1 ] de ander liefdevol met zijn zonde confronteren  , en [ 2 ]  het onrecht bewust accepteren en overgeven aan God .

  Tot slot  , handel het conflict op een opbouwende manier af , Als u ervoor kiest het onrecht over uw kant te laten gaan  , is het belangrijk dat u deze beslissing aan God vertelt . Berng in gebed uw boosheid bij Hem  , en vertel Hem over uw bereidheid om de andere persoon aan Hem , een rechtvaardig God , over te geven .
  Daarna kunt u uw boosheid loslaten  .  Als u er voor kiest de ander liefdevol met uw boosheid te confronteren  , wees dan voorzichtig e zachtmoedig  . Luister naar zijn of haar uitleg  ; het kan zijn dat dit een heel ander licht werpt op de handelingen of de motivatie van de andere persoon . Als hij of zij toegeeft  dat wat er gebeurd is inderdaad verkeerd was  en u vraagt om hem of haar te vergeven  , moet u dit doen .

  Zie  Spreuken 29 : 11 ................ Spreuken 29 : 22 .................Spreuken 14 : 17 .....................
  Spreuken  14 : 29 ................... Efeziërs  4 : 26 - 27

  Uit : 'De andere kant van liefde '

  Auteur : Gary Chapman

  ISBN ; 978 -90 - 6353- 3946

 • PAULA777

  23 februari

  Mooie bouwsteen.bijdrage in het proces van het vernieuwen van mijn gedachten. Ik liet onrecht altijd toe, maar leer nu, dat ik er ook mag zijn en ook 'nee'mag zeggen, in de zin van 'zo wil ik het niet, ik wil het zó', Nu nog toepassen en vertrouwen dat de Heilige Geest de vernieuwing van het ontdekken van eigenwaarde bewerkt, zoals God het bedoeld heeft.

 • 23 februari

  :up::up::up:

 • 24 februari

  Namen van God :

  Omdat U Goed bent ,
  kan ik vertrouwen .

  'Smaakt en ziet , dat de Here goed is  ; welzalig de man  [ mens ] die bij hem schuilt .'
  Psalm 34 : 8

  De Heer is goed , Zijn liefde duurt eeuwig  , Zijn trouw van geslacht op geslacht .'
  Psalm 100 : 5

  In onze relatie tot God hebben we eigenlijk te maken met twee keuzes  : We geloven dat Hij is Die Hij zegt dat Hij is ,  .......... of we geloven het niet .
  Als we dan geloven dat Hij de waarheid is  , dan kunnen we niet anders dan alles aannemen wat Hij heeft gezegd .
  De enige consequentie  die daaruit volgt is te leven in overeenstemming met die waarheid . Niet op filosofische manier  , maar heel praktisch in het leven van alle dag .

  Als de Heer Jezus zegt in Mattheüs  6 : 25 'Maak je geen zorgen ', dan moeten we dat ook niet doen . Over niets . Als ik geloof dat Hij de Waarheid  heeft gesproken  , dan vertrouw ik erop dat Hij goed is  én een oplossing heeft voor de dingen waar ik mij zorgen over maak .

  Als de Heer jezus zegt dat we Hem alles mogen vragen in zijn naam , tot eer van de Vader  , dan mag ik Hem ook alles vragen en dan moet ik erop vertrouwen dat God een 'Ja - zegger 'is
  Dat Hij goed is  , zo goed dat Hij al van ons hield toen we nog in zonden leefden  en helemaal geen rekening met hem hielden . Hij is zo'n God die zijn Genade overvloedig schenkt  , niet omdat we het verdienen , maar omdat Hij goed is  en van ons houdt .

  Elke gedachte van twijfel aan zijn goedheid  , waardoor ik Hem niet meer durf te vertrouwen  , heel concreet  en praktisch  , moet ik krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus . Want zo'n gedachte is een gevolg van die andere keuze  , namelijk dat ik niet geloof dat Hij is  , zoals Hij zegt dat,  Hij is .

  Er is geen tussen weg . We kunnen  niet zeggen dat we in God geloven  , terwijl we twijfels hebben over de goedheid van zijn karakter  , want dan zouden we Hem  voor leugenaar uit maken .

  Geloven in God is een kwestie van vertrouwen . Niet onze gang  naar de kerk op zondag , niet onze gaven  voor goede doelen  , niet ons vasten  en bidden laten zien hoe serieus we God nemen  , maar de mate waarin we Hem vertrouwen  dat Hij werkelijk is  , wie Hij zegt dat Hij is  , met alle consequenties van dien .

  Corrie Oosterhuis

 • 26 februari

  Omdat .....

  Omdat U bent ,
  mag ik er zijn .

  Omdat U Koning bent ,
  benik een koningskind .

  Omdat U mijn Vreugde bent
  heb ik alle reden tot blijdschap .

  Omdat U mijn Vrede bent
  kan ik gerust zijn .

  Omdat U het Brood bent ,
  hoef ik geen honger meer te hebben .

  Omdat U het Levende Water bent ,
  zal ik nooit meer dorst hebben .

  Omdat U mijn Voorziener bent,
  heb ik altijd genoeg .

  Omdat U Licht bent ,
  hoef ik nooit in het donker te dwalen .

  Omdat U het Leven bent ,
  is de dood in mij gestorven .

  Omdat U Heilig bent ,
  ben ik appart gezet voor U .

  Omdat U Krachtig bent ,
  durf ik  zwak te zijn .

  Omdat U mijn Bevrijder bent ,
  hoef ik niet als slaaf te leven .

  Omdat U Almachtig bent ,
  hoef ik het allemaal niet te begrijpen .

  Omdat U mijn Schepper bent ,
  is er maar één zoals ik .

  Omdat U Goed bent ,
  kan ik vertrouwen .

  Omdat U Eeuwige bent ,
  heb ik alle tijd .

  Omdat U mijn Vader bent ,
  kan ik onbezorgd kind zijn .

  Omdat U mijn Hoop bent ,
  durf ik te geloven in morgen .

  Omdat U Majesteit bent ,
  ben ik koninklijk .

  Omdat U mijn Helper bent ,
  wordt geen last mij te zwaar .

  Omdat U de Weg bent ,
  kan ik rustig wandelen .

  Omdat U het Antwoord bent
  durf ik mijn vragen te stellen .

  Omdat U de Waarheid bent ,
  hoef ik mijn onzekerheid niet te verbergen .

  Omdat U Genade bent ,
  kan ik het leven aan .

  Omdat U Volmaakt bent ,
  staar ik mij niet blind op mijn beperkingen .

  Omdat U mijn Rots bent ,
  durf ik uit te stappen .

  Omdat U mijn Maker bent ,
  heb ik heel veel mogelijkheden .

  Omdat U mijn Toevlucht bent ,
  durf ik risico's aan .

  Omdat U mijn Schuilplaats bent ,
  heb ik niets te vrezen .

  Omdat U het Begin bent ,
  weet ik waar ik vandaan kom .

  Omdat U het Einde bent ,
  weet ik waar ik heen ga .

  Omdat U Opstanding bent ,
  jaagt de dood geen angst meer aan .

  Omdat U mijn Bruidegom bent ,
  weet ik wat ware liefde is .

  Omdat U mijn Herder bent ,
  kan ik Uw stem verstaan .

  Omdat U mijn Heer bent ,
  durf ik mij over te geven .

  Omdat U mijn Verlosser bent,
  kan ik mijn zonden kwijt .

  Omdat U Trouw bent ,
  hoef ik niet te vrezen  losgelaten te worden .

  Omdat U Alles bent ,
  hoef ik het niet te zijn .

  Omdat U Liefde  bent,
  daarom ...........................................

  Corrie Oosterhuis <3:-*

 • ANNE402

  26 februari

  Wat mooi!!

 • BERT970

  26 februari

  Ja, prachtig! Amen!!🙏

 • 26 februari

  :-*:-D mijn laatste bijdrage hier op SC <3

 • BERT970

  26 februari

  Bedankt Margriet! Voor deze en alle voorafgaande! Voor nou en nog eens!😉🤝🙏

  We gaan je zeker missen! Respect en veel vertrouwen heb je gewonnen!! In ieder geval van mij! Gods Zegen op je verdere levensweg!! Hij zei je Geleide!! Tot in het Eeuwig Jeruzalem!!🙏😍🌞❤

 • 26 februari

  prachtig Margriet.

  wat zal ik je bijdragen missen

 • BOUKJE461

  26 februari

  Ooo margriet, jouw laatste bijdrage.... weer super fijn en we gaan dat/ je echt missen....

  All the best lieve Margriet en succes bij al jouw andere vrijwilligers werk......

 • 26 februari

  Dank allemaal ennnnn graach dien :-)

126 – 150 van 217    Ga naar pagina:  Vorige  1 ... 5  6  7 ... 9  Volgende Plaats reactie