Algemene voorwaarden

1. SamenChristen is een service en een handelsnaam van Algra.net v.o.f. uit Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51651343.

2. Door het gebruik van www.samenchristen.nl ga je akkoord met deze algemene voorwaarden, die onmiddellijk van kracht zijn nadat je hebt verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Dit gebeurt tijdens de registratieprocedure voor het lidmaatschap. Als je niet akkoord gaat gebonden te zijn aan deze voorwaarden, dan kun je geen toegang krijgen tot en/of gebruik maken van www.samenchristen.nl.

3. Het SamenChristen privacy- en dataretentiebeleid is een integraal onderdeel van deze voorwaarden. Akkoord gaan met deze voorwaarden betekent tevens dat je verklaart het privacy- en dataretentiebeleid te hebben gelezen en begrepen, en akkoord te gaan met het privacy- en dataretentiebeleid. Je kunt het privacy- en dataretentiebeleid vinden op www.samenchristen.nl/privacy of door te klikken op de menuoptie gemarkeerd 'Privacybeleid'.

4. SamenChristen kan deze voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Lees deze voorwaarden regelmatig aandachtig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Je voortgezet gebruik van www.samenchristen.nl nadat wijzigingen zijn gepubliceerd betekent dat je akkoord gaat met de aangevulde en/of gewijzigde voorwaarden.

5. Je verklaart dat je je inschrijft als persoon (en niet namens een bedrijf of organisatie), dat je je niet inschrijft namens iemand anders, dat je momenteel geen actief SamenChristen-account hebt, en dat je de afgelopen 24 maanden niet ingeschreven bent geweest bij SamenChristen.

6. Je bent een gecommitteerd christen, je gelooft dat redding (vergeving van zonden) alleen mogelijk is door de genade van God, door het bloed van Jezus Christus, en je verklaart de geloofsbelijdenis van Nicea te onderschrijven.

7. Je verklaart wettelijk alleenstaand te zijn en geen relatie te hebben op het moment van inschrijving. Je belooft je SamenChristen-lidmaatschap te beëindigen indien je een relatie krijgt. In dat geval kun je een redelijke 'grace period' in acht nemen, waarbij je lid kunt blijven, mits je je relatiestatus in je SamenChristen profiel bijwerkt.

8. Je verklaart ten minste 18 (achttien) jaar oud te zijn. Als je niet meerderjarig bent volgens de jurisdictie van je verblijfplaats, of wanneer je onder curatele of bewind staat, verklaar je dat je, voordat je je inschrijft op SamenChristen, toestemming hebt gevraagd en gekregen van je wettig voogd(en), curator(s) of bewindvoerder(s), waarbij je hen de aard en het doel van SamenChristen hebt uitgelegd.

9. Je lidmaatschap, www.samenchristen.nl en alle andere SamenChristen-diensten worden verstrekt 'as is'. SamenChristen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde levering of het mislukken van opslag van gebruikerscommunicatie of profielen, noch garandeert SamenChristen ononderbroken of foutloze service. Daarnaast draag je zelf zorg voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot www.samenchristen.nl.

10. Je begrijpt en gaat akkoord met het openbaar toegankelijk maken via www.samenchristen.nl van informatie/content die je op je profiel plaatst. Dit geldt onder meer (maar niet uitsluitend) voor je foto's, woonplaats, geboortedatum, geslacht, antwoorden op meerkeuzevragen en essays. Je verleent SamenChristen alle noodzakelijke wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie(s). Je gaat ermee akkoord SamenChristen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor diefstal, ongeautoriseerde herpublicatie, of anderszins misbruik van jouw content/informatie door derden.

11. Je belooft om (a) correcte, actuele en volledige informatie over jezelf te vestrekken tijdens de registratieprocedure, (b) je profiel te onderhouden en zonodig direct bij te werken, zorgdragend voor een nauwkeurig, actueel, volledig, en naar waarheid ingevuld profiel, (c) anderszins alleen informatie op of via www.samenchristen.nl te verstrekken die nauwkeurig, actueel, volledig en naar waarheid opgesteld is op moment van versturen. Als je op of via www.samenchristen.nl informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als SamenChristen redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behoudt SamenChristen zich het recht voor om je account op te schorten of te beëindigen, en je het huidige of toekomstige gebruik van www.samenchristen.nl te ontzeggen.

12. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van je accountwachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw wachtwoord of account. Je gaat ermee akkoord (a) SamenChristen onmiddellijk op de hoogte te hoogte van elk onbevoegd gebruik van je wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging, en (b) ervoor zorg te dragen dat je op de aangegeven manier uitlogt aan het einde van elke sessie. SamenChristen kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het niet naleven van deze sectie.

13. Je erkent dat SamenChristen het recht (maar niet de verplichting) heeft om naar eigen goeddunken alle inhoud die via www.samenchristen.nl wordt geopenbaard of gepubliceerd vooraf te screenen, te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken heeft SamenChristen het recht om alle inhoud die deze voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is te verwijderen.

14. SamenChristen biedt je toegang tot (onder andere) informatie, profielen van leden, content afkomstig van derden en tools om te communiceren met andere leden. Hoewel SamenChristen ernaar streeft www.samenchristen.nl schoon en veilig te houden, begrijp je dat alle materialen die via of op www.samenchristen.nl openbaar worden gemaakt of privé worden gecommuniceerd, de exclusieve verantwoordelijkheid van de bron of afzender is. SamenChristen kan niet instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van deze content. In geen geval zal SamenChristen aansprakelijk worden gehouden voor deze content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of hiaten in de inhoud, verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van enige inhoud gepost, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via www.samenchristen.nl, of content die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk.

15. Je gaat ermee akkoord alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen tijdens het lezen van content verstrekt door SamenChristen leden, tijdens het communiceren met SamenChristen leden en tijdens het in het echt ontmoeten van SamenChristen leden in persoon. Je vrijwaart SamenChristen van alle eventuele aanspraken van schade als gevolg van een introductie.

16. Je stemt ermee in zo spoedig mogelijk SamenChristen-personeel in te lichten wanneer je content ontdekt op www.samenchristen.nl die deze voorwaarden schendt, of als je reden hebt te vermoeden dat een bepaald lid deze voorwaarden schendt.

17. Je stemt ermee in www.samenchristen.nl en/of je SamenChristen-lidmaatschap niet te gebruiken om (a) materiaal te plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins openbaar te maken dat inbreuk maakt op iemands privacy, (b) materiaal te plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins openbaar te maken dat onwettig, misleidend, bedreigend, schadelijk, beledigend, lasterlijk, smadelijk, racistisch, haatdragend, obsceen/vulgair, of anderszins verwerpelijk is, (c) je uit te geven voor een andere persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een SamenChristen personeelslid, of anderszins valselijk je betrokkenheid te claimen met een persoon of entiteit, (d) anonieme proxyservers te gebruiken, headers te vervalsen, of op andere wijze identificatoren te manipuleren met als doel de herkomst van content verstuurd via of geplaatst op www.samenchristen.nl te verhullen, (e) materiaal te plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins openbaar te maken waarvan je bij wet of vanwege een contractuele verplichting niet gerechtigd bent deze openbaar te maken of beschikbaar te stellen aan derden (bijvoorbeeld voorkennis, bedrijfsgeheimen, of kennis vallend onder het beroepsgeheim), (f) materiaal te plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins openbaar te maken dat inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook, (g) reclame/promotiemateriaal in welke vorm dan ook te plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins openbaar te maken, waaronder (maar niet uitsluitend) 'junkmail', 'spam', 'multi level marketing', werving voor bedrijven, activiteiten, stichtingen, kerken, zowel commercieel als ideëel, (h) verzoeken te sturen om geld of goederen aan andere gebruikers, in welke vorm dan ook, direct of indirect, (i) persoonlijke contactgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, e-mailadressen, en social media-profielen) uit te wisselen met andere leden, of anderszins buiten www.samenchristen.nl om contact met elkaar te leggen, voorafgaand aan ten minste 1 (een) week relevante communicatie met elkaar exclusief via www.samenchristen.nl, (j) persoonlijke contactgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, e-mailadressen, en social media-profielen) te plaatsen/publiceren op de openbare ruimten van www.samenchristen.nl (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, profielessays, chatbox en forum, (k) materiaal te plaatsen, uploaden, verzenden of anderszins openbaar te maken dat computervirussen bevat of anderszins computercode, bestanden of programma's bevat met als doel het verstoren, onderbreken, beperken of beschadigen van (de functionaliteit van) computersoftware, computerhardware of telecomapparatuur, (l) de reguliere dialoogstroom op www.samenchristen.nl te verstoren, of anderszins handelen op een wijze die een negatieve invloed heeft op mogelijkheid van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen, bijvoorbeeld door het scherm sneller te laten 'scrollen' dan andere gebruikers van www.samenchristen.nl kunnen lezen of typen, (m) de normale werking van (de servers en het netwerk gerelateerd aan) www.samenchristen.nl te verstoren, onderbreken of corrumperen, of anderszins de reglementen/procedures van de netwerken verbonden aan www.samenchristen.nl te overtreden, zoals (pogingen tot) 'hacking', 'flooding' en alle vormen van 'url injection', (n) opzettelijk of onopzettelijk enige toepasbare lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving te overtreden, (o) romantische interesse in een lid te veinzen, of interesse om een (serieuze) relatie met een ander lid aan te gaan te veinzen, (p) andere gebruikers te 'stalken' of anderszins lastig te vallen en/of persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen en op te slaan met als doel verboden gedragingen of activiteiten zoals in bovenstaande paragrafen beschreven, (q) in algemene zin onchristelijk gedrag (in de breedste zin van het woord) tentoon te spreiden naar SamenChristen-leden en –personeel, omdat je beseft dat je christen bent, en je daarnaar wenst te handelen, en je je verantwoordelijkheden als zodanig beseft.

18. Je gaat ermee akkoord dat SamenChristen onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande ingebrekestelling je SamenChristen-lidmaatschap en toegang tot www.samenchristen.nl kan beëindigen. Reden voor een dergelijke beëindiging zijn onder meer (maar niet uitsluitend) (a) het overtredingen of schenden van deze voorwaarden, (b) verplichting bij wet of op grond van een gerechtelijke uitspraak, (c) een verzoek van jezelf (opzegging lidmaatschap), (d) staking of materiële wijziging van www.samenchristen.nl (of een deel daarvan), (e) onvoorziene technische- of beveiligingsproblemen, (f) lange periodes van inactiviteit, (g) je betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten, en/of (h) niet-betaling van alle vergoedingen die verschuldigd zijn door jou in verband met SamenChristen. Verder ga je ermee akkoord dat alle voortijdige beëindigingen op grond van in gebreke zijn worden uitgevoerd volgens inzicht en goeddunken van SamenChristen, en dat SamenChristen niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor de beëindiging van jouw lidmaatschap of toegang tot www.samenchristen.nl.

19. Je stemt ermee in dat, nadat je je SamenChristen-lidmaatschap hebt opgezegd, of nadat SamenChristen-personeel je lidmaatschap heeft beëindigd, je data opgeslagen blijft op SamenChristen-servers voor de periode die beschreven staat in ons dataretentiebeleid. Echter, je profiel is niet toegankelijk voor andere leden of bezoekers van de website, noch zal SamenChristen eigen geïnitieerde communicatie naar je sturen. Uitzondering op dit laatste zijn mogelijkerwijs bulletins met informatie van groot belang voor jou persoonlijk, zoals veiligheidsmededelingen.

20. Indien je lidmaatschap is beëindigd vanwege het overtreden van de algemene voorwaarden van SamenChristen, is SamenChristen gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen, ter hoogte van de kosten voor een regulier jaarlidmaatschap. Deze kosten zullen worden verrekend met je nog eventueel openstaande tegoeden. Daarnaast zal alle schade met juridische middelen op jou worden verhaald.

21. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

22. Indien je SamenChristen-lidmaatschap is verlopen of binnen 14 dagen verloopt, en je verlengt je lidmaatschap door middel van een betaling aan SamenChristen, verzoek je SamenChristen uitdrukkelijk om je lidmaatschap in te laten gaan tijdens de periode van je wettelijke bedenktijd.

23. Je hebt het recht om binnen 14 dagen na je betaling gebruik te maken van je wettelijke herroepingsrecht, wat betekent dat je terug mag komen op je beslissing je SamenChristen-lidmaatschap te verlengen. Indien je hiertoe wenst over te gaan, dien je SamenChristen hiervan op de hoogte te stellen via info@samenchristen.nl, onder vermelding van je volledige naam, transactiecode, IBAN-nummer en woonplaats. Als je herroept terwijl je al gebruik hebt gemaakt van je SamenChristen-lidmaatschap (bijvoorbeeld door in te loggen), dan is SamenChristen gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is 1 euro per dag, met een minimum van 2 euro, maar is niet hoger dan de kosten voor een regulier maandlidmaatschap.

24. Alle betalingen aan SamenChristen zijn na 14 dagen definitief en niet restitueerbaar. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat SamenChristen na 14 dagen je betaling in geen enkel geval (deels) vergoedt of terugdraait. Dit geldt ook (maar niet uitsluitend) als je account is/wordt beëindigd door jou of door SamenChristen, of als SamenChristen niet meer aan je verwachtingen voldoet. Verzoeken tot restitutie of ongedaanmaking van een betaling die na 14 dagen worden ontvangen, worden door SamenChristen niet gehonoreerd.

25. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat www.samenchristen.nl, en uitingen van SamenChristen, advertenties kunnen bevatten. Je correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van, adverteerders gevonden op of via www.samenchristen.nl, met inbegrip van betaling en levering van verwante goederen of diensten, en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen jou en de betreffende adverteerders. Je verklaart dat SamenChristen niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op www.samenchristen.nl. Je realiseert je daarnaast dat SamenChristen advertenties op basis van 'redelijke inspanning' screent, daar SamenChristen hiertoe slechts beperkte mogelijkheden bezit. Je stemt ermee in SamenChristen niet aansprakelijk te houden voor eventuele schade als gevolg van blootstelling aan reclame op www.samenchristen.nl die als beledigend of onfatsoenlijk kan worden beschouwd.

26. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je bepaalde berichten van SamenChristen zou kunnen ontvangen gedurende je SamenChristen lidmaatschap (zoals dienstmededelingen, administratieve notities en nieuwsbrieven) en dat je je wellicht niet voor alle communicatie uit kunt schrijven, tenzij je je lidmaatschap beëindigt.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 februari 2022.